Så jobbar vi med innovation inom inköp och upphandling

Vårt upphandlingsarbete med innovation utgår från regionens inköpspolicy och riktlinjer för inköp. I varje upphandling ska innovation beaktas i förberedelsestadiet i framtagande av marknadsanalys, behovsanalys och upphandlingsstrategi.

Det sker på såväl taktisk som strategisk nivå. På strategisk nivå arbetar Region Stockholm genom samverkan med bland annat Forskning och innovation på regionledningskontoret, Digital Futures på KTH samt regionala initiativ med Stockholms stad och andra aktörer.

Inköpsarbetet ska enligt regionens policy för inköp främja nya lösningar och innovation för att utveckla kvalitet och ekonomisk effektivitet i verksamheten, till exempel genom att använda funktionsupphandling och innovationsvänlig upphandling där så är tillämpbart och affärsmässigt lämpligt ur ett totalkostnadsperspektiv. Detta handlar om att använda kunskapen i förarbetet och utifrån det ställa rätt krav samt välja lämpligt upphandlingsförfarande utifrån de förutsättningar tillämplig upphandlingslag ger. I såväl den strategiska som taktiska delen av inköpsprocessen är det viktigt att genom intern dialog få kunskap och förståelse för hur regionens olika verksamheter fungerar för att genom marknaden nå effektivt resultat i den specifika upphandlingen.

Marknaden kan ibland inte möta vårt behov på ett ändamålsenligt sätt då befintliga lösningar saknas, är otillräckliga eller för dyra. Vi ska då uppmuntra innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Innovationsupphandling definieras enligt den nationella innovationsstrategin som upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer.

  • Senast granskad: 26 januari 2024