Så arbetar vi med hållbarhet vid inköp och upphandlingar

Hållbarhet är en integrerad del av våra inköpsprocesser. Genom strategiskt arbete med hållbarhetskrav i upphandlingar och under avtalstiden bidrar vi till en hållbar resursanvändning, minskad kemikalieanvändning och hållbara leveranskedjor. 

Ett av de prioriterade områdena i vår hållbarhetsstrategi är att främja en hållbar konsumtion och produktion. Kärnan i det arbetet är att strategiskt få med hållbarhetsperspektivet i alla faser av inköpsprocessen samt vid utförande, drift och underhåll i verksamheten. Hållbarhetsbedömningar, riskanalys samt omvärldsanalys och dialog med marknaden är viktiga verktyg för att identifiera risker, möjligheter och centrala hållbarhetsaspekter och hur krav kan ställas för att uppnå störst miljö- och samhällsnytta.

Genom att utveckla och ställa drivande krav i upphandlingar uppnår vi miljömässiga vinster. Det innebär till exempel krav på minskad resursanvändning i produktion av varor som upphandlas, eller krav på cirkulära flöden för materialåtervinning eller återbruk. För att förlänga livslängden på produkter ställer vi höga kvalitetskrav och att det ska vara möjligt att utföra reparationer. På så sätt minskar behovet av nyinköp och offentliga medel används effektivt. Andra exempel på miljökrav som ställs omfattar utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier, exempelvis antimikrobiella ämnen och ftalater, utifrån våra utfasningslistor. För att minska klimatpåverkan från transporter ställs krav på förnybara drivmedel och effektiv ruttplanering. Detta har bland annat resulterat i att 100 % av kollektivtrafiken på land drivs av förnybara drivmedel. 

Vi arbetar också för att minska risker för kränkningar av mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter i produktionen av varor och i utförandet av tjänster som upphandlas till regionens verksamheter. I över 10 år har Sveriges samtliga regioner en gemensam uppförandekod för leverantörer och tillhörande kontraktsvillkor. Uppförandekoden ställer krav på att leverantörer ska arbeta systematiskt för att motverka och hantera risker och faktiskt negativ påverkan på mänskliga rättigheter i leveranskedjan. Arbetsrättsliga krav rörande arbete som utförs i Sverige ställs när så är behövligt utifrån lagkrav i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) liksom krav på tillgänglighet i till exempel byggentreprenadupphandlingar till offentliga miljöer och byggnader.  

För att säkerställa att de ställda kraven uppfylls under avtalstiden genomför vi leverantörsuppföljning. Detta utförs genom leverantörsdialoger, dokumentgranskning och revision på plats hos leverantörer.

Hållbarhet är också en viktig aspekt i kategoristyrningsarbetet.  

  • Senast granskad: 18 juli 2023