Publikationer kultur och hälsa

De publikationer som visas här speglar kultur och hälsa-områdets djup och bredd och spänner från vetenskapliga utvärderingar av pilotprojekt till publikationer kopplade till olika former av fri forskning inom kultur och hälsa.

Rapporter kring kultur och hälsa 

Uppdelningen av de utvalda publikationerna i underrubrikerna Humaniora och samhällsvetenskap samt Medicinsk vetenskap är tänkt som en första sortering vid navigering bland alla vetenskapliga artiklar och böcker. Underrubriken Rapporter samlar utvärderingar och översyner sammanställda av olika myndigheter. 

Humaniora och samhällsvetenskap

I listan ryms ett urval av publikationer inom medicinsk humaniora, musikterapi, dramapedagogik och andra vetenskapliga inriktningar som intresserar sig för människans sociala, kulturella och existentiella villkor. 

Medicinsk vetenskap

Medicinsk vetenskap omfattar flera ämnen som hälso- och vårdvetenskap och medicin. Det spänner över ett stort fält som studerar orsaker till ohälsa och sjukdom samt individens möjligheter att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa. Ämnet innefattar både grundforskning, tillämpad forskning, hälsoekonomiska och etiska aspekter samt medicinsk pedagogik. 

Rapporterna kommer att kunna länkas och laddas ned från listningen. Funktionen är under utveckling.

Rapporter kultur för hälsa

Kultur för hälsa

Statens folkhälsoinstitut (2005) En samling exempel från forskning och praktik. Baserat på de nationella folkhälsomålen och kulturens roll i det.

Forskning om kultur och hälsa

Vetenskapsrådet (2012)

Det räcker inte att säga att kultur är bra för hälsan. Vi måste svara på hur – hur ska man göra, konkret? Här presenteras nio forskningsprojekt som spänner över estetiska ämnen, psykologi, sociologi, antropologi och folkhälsovetenskap. Alla handlar om just kultur och hälsa.

Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan 
SOU 2000:91

Socialdepartementets utredning från 2000. Här ges exempel på kostnadseffektiva preventiva insatser för folkhälsan, som bland annat innefattar kultur.

Humaniora och samhällsvetenskap

När orden inte räcker till – Musik som kommunikationsverktyg i palliativ vård

Capio Palliativ Slutenvård i samverkan med Betaniastiftelsen (2023)

Konst som resurs i vården: En forskningsstudie om hur Region Skånes konstsamling kan tillgängliggöras för patienter, personal och besökare

Max Liljefors (2022)

Kulturaktiviteter, performans och hälsa 

Georg Drakos (2022)
Författaren har diskuterat frågan om hur kulturaktiviteter i vården kan komplettera den medicinska vården i hälsofrämjande avseende

Konst som resurs i geriatrisk vård. Rapport från ett följeforskningsprojekt om Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus 

Max Liljefors och Åsa Alftberg (2019) 
Forskarna har följt arbetet med konstvandringar på två vårdavdelningar för multisjuka äldre på Nacka sjukhus. Det övergripande målet var att höja patienternas livskvalitet genom att integrera konsten i vård- och omsorgsarbetet.

Kompetensen att lyssna 

Georg Drakos, Helena Bani-Shoraka (red.) (2018)
Att lyssna kompetent och använda berättandet är grundläggande för personcentrerad vården. Berättandet är en grundläggande resurs i vårdarbetet. Det gäller exempelvis i fråga om äldre och invandrare, flerspråkiga personer i vård och omsorg.

Människan i vården: etnografi, vård och drama 

Carola Skott, Lisen Dellenborg, Margret Lepp, Kristina Nässen (2013)
I denna bok möts vårdare och forskare med syftet att tillsammans skapa utrymme för ”god vård” i en kontext av det som dåvarande svensk sjukvård präglades av: normativa, hierarkiska strukturer. Här ges förslag på hur professionellt vårdande och vetenskapliga vårdstudier skulle berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och en omsorgsfull tolkning av berättelser.

Forum Play as a method for learning ethical practice: A qualitative study among swedish health-care staff 

Anke Zbikowski, Kristin Zeiler, Katarina Swahnberg (2015) 
Studien analyserar hur användning av Forum Play, ett interaktivt improvisationsskådespel kring iscensatta vanvårdssituationer i vård- och omsorg, kan hjälpa personalen att lära sig agera etiskt vid förekomst av liknande situationer i sitt arbete.

Kultur och hälsa i praktiken 

Ola Sigurdson och Annica Sjölander (red.) (2016) 
Den här antologin visar hur kulturens positiva effekter konkret kan användas och tillämpas i olika verksamheter.

Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik 

Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell (red.) (2015)

Antologin presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Översikter av den nationella och internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre.

Kultur och hälsa 

Socialmedicinsk tidskrift 2010:87

Temanummer av Socialmedicins tidskrift med artiklar som berör olika aspekter av kultur och hälsa. 

Möten Musik Mångfald: Perspektiv på musikterapi 

Anci Sandell, Ingrid Hammarlund, Anna-Karin Kuuse, Linn Johnels (red.) (2017)
En antologi om musikterapi som riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.

Medicinsk vetenskap

How Music and Social Engagement Provides Healthy Aging and Prevents Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia

Hanne Mette Ridder (2018) 

Om musikens roll för ett hälsosamt åldrande och förebyggande av demens samt i att skapa ett socialt engagemang hos individer med redan utvecklad demenssjukdom.

Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life

Carol Tishelman med flera (2016) 

Denna studie undersöker vilka aspekter av deras omgivning är särskilt betydande för människor som spenderar sina sista dagar där. 

Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems Effects and Experiences

Anna Duberg (2016) 

Anna Dubergs avhandling om effekten av dans för unga flickor.

Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems.

Anna Philipsson, Anna Duberg, Margareta Möller, Lars Hagberg (2013) 

Dansaktivitet två gånger per vecka som komplement till ordinarie skolhälsoaktiviteter har visat sig vara kostnadseffektiv i relation till skolhälsoaktiviteter enbart. 

"I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems.

Anna Duberg, Margareta Möller, Helena Sunvisson (2016)

Denna kvalitativa utvärdering var en del av en randomiserad klinisk studie av dansintervention med tonårsflickor med psykiska besvär. Flickornas erfarenheter av dansinterventionen kan sammanfattas med att dansen kändes berikande och gav flickorna handlingskraft som i sin tur verkade positivt på deras självförtroende och de upptäckte en ny förmåga att ”ta plats”. Resultat från denna studie kan ge praktisk information för utveckling av framtida interventioner för tonårsflickor med psykiska besvär. 

Music and public health – a Nordic perspective.

Lars Ole Bonde och Töres Teorell (red.) (2018) 

En antologi om hur musik kan användas inom vården. Här presenteras kliniska belägg för musikens hälsofrämjande effekter och kopplar det till de nordiska ländernas välfärdssystem.

Music therapy : an intervention effecting quality of life and health in children going through hematopoietic stem cell transplantation.

Lena Uggla (2019) 

Avhandlingen tar upp musikterapi och dess kliniska effekt hos barn som genomgår en hematopoetisk stamcellstransplantation (HCST), en etablerad behandling för barn med aggressiv leukemi. Pulsen blev lägre hos barnen som fick musikterapi och deras hälsorelaterade livskvalitet ökade. Musikterapi visade sig dessutom vara ett viktigt stöd för att klara av behandlingsperioden på sjukhuset. 

Music and public health – An empirical study of the use of music in the daily life of adult Danes and the health implications of musical participation.

Ola Ekholm, Knud Juel och Lars Ole Bonde (2015) 

En empirisk studie gjord i Danmark om musikens påverkan på hälsan.

Room for Death. International museum-visitors' preferences regarding the end of their life.

Olav Lindqvist och Carol Tishelman ​(2013) 

I denna studie ligger fokus på allmänhetens preferenser gällande miljöer och platser avsedda för döende. 

Rapporter och utredningar

"Digital dans – en framtida resurs i vården Rapport från ett följeforskningsprojekt om effekter av digital dans för personer med Parkinsons sjukdom"

Rapporten undersöker hur metoden Dans för Parkinson i digital form kan genomföras och hur personer med Parkinsons sjukdom upplever dansen. Frågor ställs om hur dans i digital form via en dator upplevs jämfört med att dansa i en gemensam danssal. Studien har genomförts av forskare vid Karlstad universitet, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet, på uppdrag av Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm.

"Bildterapi på neurovetenskaplig grund, Evidensbaserad praktik inom hälso- och sjukvård"

Rapporten ger en introduktion till hur bildterapi används och teorier om dess verkningsmekanismer med koppling till neurovetenskaplig forskning. 

Sammanfattning från Culture for Health: "Scoping review of culture, well-being, and health interventions and their evidence, impacts, challenges and policy recommendations for Europe.” (2022)

Detta är en rapport publicerad av det av EU delfinansierade projektet Culture for Health. Projektet pågår till maj 2023. Syftet med projektets sammanställning är att syntetisera befintliga bevis om den positiva effekten av konst och kulturaktiviteter på hälsa och välbefinnande. Detta innebär att granskningen inte är begränsad till ett fåtal forskningsfrågor utan försöker ge en tydlig indikation på mängden befintlig litteratur, nyckelbegrepp, fokuspunkter och vilka typer av studier som finns. Den identifierar också kunskapsluckor i den befintliga litteraturen. Slutligen samlar den politiska rekommendationer och identifierar utmaningar, vilket ytterligare utökar rapportens omfattning bortom de föreslagna politiska riktlinjerna och specifika politiska åtgärder.

What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review WHO (2019)

Under de senaste två årtiondena har det skett en stor ökning av forskning om sambandet mellan kultur och hälsa och 2019 kom den första WHO-rapporten. Rapporten bygger på över 900 publikationer vilka i sin tur refererar till över 3000 studier om kulturens stora betydelse i att förebygga ohälsa samt av behandlingen av olika tillstånd över hela livscykeln.

Nationell översyn kultur och hälsa. Samverkan och kunskapsutbyte mellan kultur och hälsoområdet

Kulturrådet (2018) 
Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga området kultur och hälsa i samtliga Sveriges regioner. Deras rapport ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing 
All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (red.) (2017)

Från brittiska parlamentet kom 2017 en av de mest tongivande publikationer i debatten om kultur och hälsa. En omfattande sammanställning av vetenskapliga belägg för att kultur i olika former har positiva effekter på hälsan under hela människans livsspann. 

Vändpunkt - Förslag till kultur och hälsa 
Nordiska Ministerrådet (2015)

Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne. Rapporten presenterar en beskrivning av kultur- och hälsaområdet, en analys av olika behov inom området, slutsatser och förslag till möjliga gemensamma satsningar på området.

Tongivande globala rapporter

WHO rapport 

FN:s världshälsoorganisation WHO har engagerat sig i forskningen om kulturens hälsoeffekter som visar att musik, dans och andra kulturella aktiviteter har mätbara, positiva effekter på människors hälsa.

Tongivande Nordisk kultur- och hälsotidskrift

Nordic Journal of Arts, Culture and Health är en open access-tidskrift etablerad 2019. Tidskriften ger en plattform för publicering och debatt inom det tvärvetenskapliga området konst och kultur inom hälso- och sjukvård och hälsofrämjande. Syftet med tidskriften är att bidra till spridning av forskning, kunskap och praktikerfarenhet inom konst-, kultur- och hälsoområdet.

  • Senast granskad: 23 februari 2024