Jag har inte en färdig produkt eller tjänst

Checklistan ska ge dig viktig information, tips och rätt förväntningar på en eventuell samverkan med Region Stockholm. När du gått igenom hela checklistan får du fylla i ett kontaktformulär.

Behov av produkt/tjänst

Om ni som företag har en färdig produkt eller tjänst som ni vill erbjuda Region Stockholm är det en förutsättning att verksamheten inom Region Stockholm har det behov som er produkt/tjänst löser innan en upphandling eller samarbete kan påbörjas.

För att en produkt/tjänst ska kunna upphandlas måste en verksamhet efterfråga det behov som produkten/tjänsten löser. Utan efterfrågan är det inte möjligt att upphandla. I Region Stockholms avtalskatalog går det att söka efter er produkt/tjänst och hitta ansvarig inköpare/upphandlare inom ert kategoriområde. Finns inte uppgifter till rätt kontaktperson i avtalskatalogen så skicka e-post till upphandling@sll.se och be om att få kontaktuppgifter till rätt upphandlare.

I avtalskatalogen finns avtal med leverantörer och uppgift om när nuvarande avtal går ut.

En ny inköps- och upphandlingsprocess där företag har möjlighet att överväga deltagande, påbörjas i regel 6–12 månader innan ett avtal löper ut. Produkter eller tjänster som avviker från det som finns upphandlat idag kan bli föremål för en ny separat upphandling vid ett annat tillfälle.

Här finns uppgifter om upphandlingar som pågår just nu: Opic/Region Stockholm.

Om upphandlingar i allmänhet och hur företag kan agera för att göra sina produkter kända, se Upphandlingsmyndigheten.

Upphandling

Även om ni som företag har utvecklat en produkt tillsammans med Region Stockholm måste vanligtvis produkten/tjänsten upphandlas innan den kan driftsättas. Detta innebär att Region Stockholm kan komma att köpa in en annan produkt än er.

En offentlig organisation måste följa lagen om offentlig upphandling. Det innebär att en upphandling normalt måste göras innan verksamheter inom Region Stockholm, kan köpa in en vara eller tjänst. Upphandlingen behöver bland annat konkurrensutsättas och alla leverantörer ska få samma förutsättningar att lämna anbud och vinna upphandlingen. I vissa fall kan Region Stockholm behöva lämna ut information och dokumentation gällande tidigare eventuella samarbeten med er (om sådana har förekommit, till exempel inom ramen för ett FoU-samarbete) och er lösning i upphandlingen för att upprätthålla principen om likabehandling. Vilken information som behöver lämnas bedöms av Region Stockholm i den enskilda upphandlingen.

Olika former för upphandling används beroende på vad det är som ska upphandlas. Den lokala inköps och upphandlingsavdelningen har ofta mer information om detta.

Läs mer om upphandlingar hos Upphandlingsmyndigheten.

Se även SPELPLANEN för information om olika tillvägagångssätt. 

Er produkt ska vara CE-märkt

Produkten/tjänsten ska vara CE-märkt (eller motsvarande) innan Region Stockholm kan köpa in den.

CE-märkningen görs och betalas av er som företag. Vad som gäller allmänt för CE-märkning finns på Arbetsmiljöverkets sida om CE-märkning. Vad som gäller om CE-märkning för medicintekniska produkter finns på 
Läkemedelsverkets sida Vägen till CE-märket.

Region Stockholm tar betalt för samarbetet

Som offentlig organisation finansierad av skattemedel kan Region Stockholm inte ge bort sina resurser. Detta innebär att Region Stockholm normalt tar betalt för vår del av arbetet i ett samarbete med en leverantör.
En upphandlande myndighet eller offentlig organisation måste behandla alla leverantörer lika och får inte gynna en enskild aktör.

Utgångspunkten för de tjänster som Region Stockholm kan tillhandahålla inom denna process är att det sker enligt en självkostnadsprincip.

Finansiering av samarbetet

För att inleda ett samarbete med Region Stockholm behöver ni som regel ha möjlighet att finansiera samarbetet med egna medel. Nedan finns några exempel på aktörer där medel och annat stöd kan sökas:

Här är några länkar där ni kan finna annat stöd:

Öka chanserna för ett lyckat samarbete

För att öka chanserna till ett lyckat samarbete och att er produkt/tjänst kan vara med i en upphandling, säkerställ att relevanta enheter inom organisationen ni samarbetarmed, som till exempel Region Stockholm, är informerade om projektet.

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid ett samarbete med Region Stockholm. Säkerställ att relevanta enheter inom den organisationen ni samverkar med är informerade om er samverkan på ett tidigt stadium. Några exempel på enheter som kan behöva informeras är upphandling- och inköp, innovation och medicinsk teknik. Ibland kan organisationen ni samarbetar med sköta den kommunikationen.

Om er produkt/tjänst är en innovation, dvs något originellt och principiellt nytt av betydelse, kan andra organisatoriska utmaningar uppstå som behöver redas ut för att ett inköp ska kunna bli aktuellt. Det kan till exempel vara att Region Stockholms nuvarande ersättningsmodell inte är anpassad för ersättningen av er produkt/tjänst.

Om det tilltänkta samarbetet involverar digitala verktyg är det viktigt att den lokala IT-avdelningen kontaktas i samband med att samarbetet startar annars finns risken att det inte är kompatibelt med verksamhetens IT-miljöer. Även licenser, tillstånd och säkerhetsaspekter behöver beaktas.

Rättigheter till immateriella tillgångar

En annan aspekt som måste belysas innan samarbetet startar är vem som äger rättigheterna till de immateriella tillgångar som kommer fram under samarbetet.

Innan ett samarbete inleds måste ni som företag överväga följande gällande nuvarande och framtida immateriella rättigheter:

  • Vilka immateriella tillgångar finns tillgängliga innan samarbetet inleds?
  • Vilka immateriella tillgångar förväntas utvecklas och växa fram under samarbetet?
  • Vem äger och vem får använda material och resultat som delas och växer fram under samarbetet?
  • Vem äger och vem får använda det slutresultatet av samarbetet?
  • Hur och på vilket sätt får resultat och material användas?
  • Gäller särskilda regler beroende på vem som har skapat resultatet?

Jurist eller annan sakkunnig kan eventuellt behöva konsulteras. Frågorna beror även på vilken typ av samarbete som genomförs. Vid upphandling kommer dessa frågor normalt att regleras i upphandlingsunderlagen.

Se även Region Stockholms interna hantering av immateriella rättigheter.

Offentlighet och sekretess

Utgångspunkten är att våra allmänna handlingar inom Region Stockholm är offentliga. Det kan till exempel gälla dokument som genereras vid samarbetsprojekt eller kopplade till upphandlingar. Det betyder att de kan komma att lämnas ut på begäran. Vissa uppgifter omfattas av sekretess i enlighet med gällande lag.

Tänk på att uppgifter som omfattas av immateriella rättigheter kan förekomma i handlingar som är offentliga. Det är inte en garanti att dessa uppgifter omfattas av sekretess. Ni kan begära att vissa uppgifter ska omfattas av sekretess men om någon begär ut handlingen är det vi som myndighet som i första ledet avgör enligt gällande lag om sekretess gäller för uppgiften.

Ni tar ansvar för era intressen gällande IP-rättigheter.

Nyttan av produkten/tjänsten

För att verksamheten ska förstå nyttan av er produkt/tjänst, beskriv denna i form av ökad kvalitet/minskad risk för skador/minskad tid för sjukskrivningar/minskade resor mm. Kvantifiera sedan denna nytta i kronor.

Gör gärna en videofilm på ca 30 sekunder och lägg upp på Youtube, där ni beskriver produkten/tjänsten. Bifoga länken i kontaktformuläret.

Denna checklista ”Hitta rätt för bolag” är under utveckling. Du får gärna lämna feedback till oss via detta formulär.

OBS! Glöm ej att klicka på länken nedan för att komma till kontaktformuläret sedan.

Nu kan ni börja fylla i blanketten där ni kan beskriva er produkt/tjänst och önskad samverkan.

Till kontaktformuläret

  • Senast granskad: 1 november 2023