Jag har en färdig produkt/tjänst som inte behöver CE-märkning

Checklistan är tänkt för företag som vill samverka med Region Stockholm. Den ger viktig information, tips och rätt förväntning inför ett eventuellt samarbete. Efter att hela checklistan är ifylld når du ett kontaktformulär.

Behov av produkt eller tjänst

Om ni som företag har en färdig produkt eller tjänst som ni vill erbjuda Region Stockholm är det en förutsättning att verksamheten inom Region Stockholm har det behov som er produkt/tjänst löser innan en upphandling eller samarbete kan påbörjas.

För att en produkt/tjänst ska kunna upphandlas måste en verksamhet efterfråga det behov som produkten/tjänsten löser. Utan efterfrågan är det inte möjligt att upphandla. I Region Stockholms avtalskatalog går det att söka efter er produkt/tjänst och hitta ansvarig inköpare/upphandlare inom ert kategoriområde. Finns inte uppgifter till rätt kontaktperson i avtalskatalogen så skicka e-post till upphandling@sll.se och be om att få kontaktuppgifter till rätt upphandlare. 

I avtalskatalogen finns avtal med leverantörer och uppgift om när nuvarande avtal går ut.

En ny inköps- och upphandlingsprocess där företag har möjlighet att överväga deltagande, påbörjas i regel 6–12 månader innan ett avtal löper ut. Produkter eller tjänster som avviker från det som finns upphandlat idag kan bli föremål för en ny separat upphandling vid ett annat tillfälle. 

Här finns uppgifter om upphandlingar som pågår just nu: Opic/Region Stockholm

Om upphandlingar i allmänhet och hur företag kan agera för att göra sina produkter kända, se Upphandlingsmyndigheten.  

Upphandling och inköp

Även om ni som företag har utvecklat en produkt tillsammans med Region Stockholm måste vanligtvis produkten/tjänsten upphandlas innan den kan driftsättas.

Detta innebär att Region Stockholm kan komma att köpa in en annan produkt än er.

En offentlig organisation måste följa lagen om offentlig upphandling. Det innebär att en upphandling normalt måste göras innan verksamheter inom Region Stockholm, kan köpa in en vara eller tjänst. Upphandlingen behöver bland annat konkurrensutsättas och alla leverantörer ska få samma förutsättningar att lämna anbud och vinna upphandlingen. I vissa fall kan Region Stockholm behöva lämna ut information och dokumentation gällande tidigare eventuella samarbeten med er (om sådana har förekommit, till exempel inom ramen för ett FoU-samarbete) och er lösning i upphandlingen för att upprätthålla principen om likabehandling. Vilken information som behöver lämnas bedöms av Region Stockholm i den enskilda upphandlingen.

Olika former för upphandling används beroende på vad det är som ska upphandlas. Den lokala inköps och upphandlingsavdelningen har ofta mer information om detta.

Läs mer om upphandlingar hos Upphandlingsmyndigheten.

Se även SPELPLANEN för information om olika tillvägagångssätt. 

Offentlighet och sekretess

Utgångspunkten är att våra allmänna handlingar inom Region Stockholm är offentliga. Det kan till exempel gälla dokument som genereras vid samarbetsprojekt eller kopplade till upphandlingar. Det betyder att de kan komma att lämnas ut på begäran. Vissa uppgifter omfattas av sekretess i enlighet med gällande lag.

Tänk på att uppgifter som omfattas av immateriella rättigheter kan förekomma i handlingar som är offentliga. Det är inte en garanti att dessa uppgifter omfattas av sekretess. Ni kan begära att vissa uppgifter ska omfattas av sekretess men om någon begär ut handlingen är det vi som myndighet som i första ledet avgör enligt gällande lag om sekretess gäller för uppgiften. 

Ni tar ansvar för era intressen gällande IP-rättigheter.

Nyttan av er produkt/tjänst

För att verksamheten ska förstå nyttan av er produkt/tjänst, beskriv denna i form av ökad kvalitet / minskad risk för skador / minskad tid för sjukskrivningar / minskade resor mm. Kvantifiera sedan denna nytta i kronor.

Gör gärna en videofilm på ca 30 sekunder och lägg upp på Youtube, där ni beskriver produkten/tjänsten. Bifoga länken i kontaktformuläret.

Återkoppling checklista

Denna checklista ”Hitta rätt för bolag” är under utveckling. Du får gärna lämna feedback till oss via detta formulär.

OBS! Glöm ej att klicka på länken nedan för att komma till kontaktformuläret. Där beskriver ni er produkt/tjänst och önskad samverkan. 

Till kontaktformuläret

Denna checklista ”Hitta rätt för bolag” är under utveckling. Du får gärna lämna feedback till oss via detta formulär.

OBS! Glöm ej att klicka på länken nedan för att komma till kontaktformuläret sedan.

Nu kan ni börja fylla i blanketten där ni kan beskriva er produkt/tjänst och önskad samverkan.

Till kontaktformuläret

  • Senast granskad: 10 november 2023