Driv ett projekt för att utveckla tjänstedesign i Region Stockholm

Genom Region Stockholms kompetenscenter för system- och tjänstedesign kan du få stöd genom hela processen, från att ringa in utmaningen, förstå behovet, ta fram lösningar till att testa och implementera din innovation.

Tjänstedesign är en metod där vi utgår från användares behov och upplevelser när vi utformar nya tjänster, produkter och processer. Metoden bygger på ett utforskande, involverande och samskapande förhållningssätt där vi stärker användares delaktighet under hela processen.

Arbetet sker i flera så kallade iterationer där olika idéer, delförslag och aspekter testas och omprövas flera gånger innan de förverkligas.

Metoden ska leda till lösningar där både medarbetare, patienter, resenärer och andra tillsammans utformar och testar nya innovationer. På det sättet bidrar tjänstedesign till mer långsiktiga och hållbara lösningar för Region Stockholms verksamheter.

När vi jobbar med tjänstedesign:

  • involverar vi användarna som en aktiv del i arbetets olika faser och utgår från deras behov och resurser
  • utgår vi från ett systemperspektiv och samlar och involverar de aktörer som finns runtomkring användaren
  • visualiserar vi för att skapa förståelse och dialog kring möjliga lösningsförslag
  • testar vi förslagen i liten skala med användare och medarbetare, utvärderar och testar igen.

Vill du veta mer? Ta kontakt med Region Stockholms kompetenscenter för system- och tjänstedesign via e-post elin.hedbrandh@regionstockholm.se

  • Senast granskad: 19 december 2023