Nationell högspecialiserad vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Med nationell högspecialiserad vård menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.

Genom att expertisen samlas till max fem vårdgivare ökar kunskap, kvalitet och patientsäkerhet inom dessa områden.

NHV-tillstånd inom Region Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus, Danderyds sjukhus och SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) har fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård inom ett flertal områden. NHV-tillstånden gäller tillsvidare och tidigare rikssjukvårdstillstånd har omvandlats till NHV-tillstånd. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkra hög kvalitet.

Nya tillstånd tillkännagivna 18 maj 2022

Nya tillstånd tillkännagivna 9 mars 2022

Nya tillstånd tillkännagivna 15 december 2021

Nya tillstånd tillkännagivna 13 oktober 2021

 

 

Mer information om de nya tillstånden kommer att publiceras.

Beslutsprocessen inom NHV-systemet

Nämnden för nationell högspecialiserad vård (NNHV) inom Socialstyrelsen beslutar vilken vård som ska ingå i NHV-systemet.

 • Processen startar med en kartläggning av vårdomvården som kan vara lämpliga att ingå i NHV genom att Nationella programområden (NPO) nominerar vårdområden.
 • Socialstyrelsen utser sakkunniggrupper som genomlyser och utreder det nominerade vårdområdet samt skickar ut på remiss till regioner och andra intressenter.
 • Efter utredning och remisser beslutar Socialstyrelsen om vilken vård som ska ingå i NHV och antalet utförare.
 • Regioner ansöker därefter om tillstånd för respektive NHV-område och Nämnden för NHV beslutar om tilldelning.
 • NHV-tillstånden följs upp och utvärderas kontinuerligt av Socialstyrelsen.

Samordning av högspecialiserad vård och sällsynta diagnoser på nationell nivå

Samordning av högspecialiserad vård och sällsynta diagnoser på nationell nivå, så kallad nivåstrukturering, finns även på EU-nivå. EU-kommissionen har under tio år verkat för att de vårdgivare som besitter den främsta expertisen inom smala högspecialiserade fält ska bilda formella samarbeten under ett gemensamt EU-ramverk. Målet har alltså varit att skapa olika nätverk av vårdgivare som i praktiken har hela Europa som upptagningsområde.

Arbetet har nu realiserats i form av European Reference Networks (ERN), där Region Stockholm finns representerat inom flertalet ERN-nätverk.

Samordning, nivåstrukturering, inom Region Stockholm

Arbetet med nivåstruktureringsfrågor och nationell högspecialiserad vård (NHV) inom regionen bedrivs på flera olika nivåer, från Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) och Styrgrupp NHV Region Stockholm till berörda direktörer och verksamhetschefer på respektive sjukhus.

Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN)

Region Stockholms politiska organ Vårdens kunskapsstyrningsnämnd (VKN) ansvarar för vårdens kunskapsstyrning i regionen, bland annat nationell nivåstrukturering, kunskapsstöd, minskad antibiotikaanvändning och den regionala cancerplanen.
VKN beslutar vilka NHV-tillstånd som Region Stockholm ska ansöka om.

Styrgrupp för NHV i Region Stockholm

Styrgruppen formulerar förslag på strategiska inriktgningsbeslut för regionens arbete med frågor relaterade till NHV, European Reference Networks (ERN) samt nivåstrukturering inom Regionalt Cancer Centrum (RCC).

Tyngdpunkten för styrgruppens arbete är att kontinuerligt analysera de strategiska förutsättningarna för nivåstrukturering och, baserat på detta, komma med rekommendationer till linjen om till exempel etableringen av relevanta strukturer och centrumbildningar inom regionens vårdutbud. Styrgruppen företräder Region Stockholm i NHV-relaterade frågor och i kontakt med Enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen.

I styrgruppen sitter representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionledningskontoret, Karolinska Universitetssjukhuset, övriga akutsjukhus, branschrådet samt Karolinska Institutet. Styrgruppen sammanträder ungefär en gång per månad, och ansvarar för att styra och följa upp arbetet med nationell högspecialiserad vård i Region Stockholm.

Exempel på aktiviteter för NHV styrgrupp:

 • Formulera förslag på strategiska inriktningsbeslut för nivåstruktureringsarbetet inom Region Stockholm
 • Framlägga rekommendationer till Region Stockholm som rör ansökningar och nomineringar för nivåstrukturering
 • Ta fram underlag för Region Stockholms ställningstaganden inom ramen för det arbete som bedrivs i Nämnden för nationell högspecialiserad vård och på Enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen
 • Varje år inventera nuvarande NHV-områden och potentiella nivåstruktureringsområden, som underlag för beslut om framtida satsningar och möjliga nomineringar till nya uppdrag inom högspecialiserad vård.

Kansli NHV Region Stockholm

Som komplement till styrgruppen har Region Stockholm en samordnarfunktion som kontinuerligt arbetar med och bereder frågor rörande nivåstrukturering - Kansli NHV Region Stockholm. Kansliet bistår verksamheten med process- och metodstöd, har ingående kunskap om de övergripande strukturerna för nivåstrukturering och vilka krav som ställs på verksamheter som ska bedriva nationell högspecialiserad vård. En viktig samarbetspartner i NHV-arbetet är Karolinska Institutet (KI).

Kansliet är organisatoriskt förlagt till Karolinska universitetssjukhuset med direkta rapporteringsvägar till Region Stockholm genom styrgruppen.

Kansliets övergripande arbetsuppgifter:

 • Identifiera områden som är aktuella att prioritera för nationell nivåstrukturering
 • Utveckla processer för beredning av områden aktuella för NHV-ansökan
 • Stödja verksamheter i ansökningsförfarandet, uppstart, förvaltning och uppföljning inom NHV
 • Stödja ERN-arbetet i ansökningsförfarandet, förvaltningsarbetet samt vid uppföljning.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?