Nationell högspecialiserad vård

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet.

Syftet med koncentration av denna vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla kompetens i hela det multidisciplinära teamet, ha möjlighet att utvecklas och hålla en god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas. Läs om nationell högspecialiserad vård på Socialstyrelsens webbsida.

Tillstånd inom Region Stockholm

Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus, Danderyds sjukhus och Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, har fått förtroendet att bedriva högspecialiserad vård inom ett flertal områden. Tillstånden gäller tills vidare och tidigare rikssjukvårdstillstånd har omvandlats till tillstånd att bedriva högspecialiserad vård. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkra hög kvalitet.

Beslutsprocess

Nämnden för nationell högspecialiserad vård inom Socialstyrelsen beslutar vilken vård som ska ingå i systemet för nationell högspecialiserad vård.

 • Processen startar med en kartläggning av vårdomvården som kan vara lämpliga att ingå genom att nationella programområden, NPO, nominerar vårdområden.
 • Socialstyrelsen utser sakkunniggrupper som genomlyser och utreder det nominerade vårdområdet samt skickar ut på remiss till regioner och andra intressenter.
 • Efter utredning och remisser beslutar Socialstyrelsen om vilken vård som ska ingå i nationell högspecialiserad vård och antalet utförare.
 • Regioner ansöker därefter om tillstånd för respektive område och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar om tilldelning.
 • Tillstånden följs upp och utvärderas kontinuerligt av Socialstyrelsen.

Samordning av högspecialiserad vård och sällsynta diagnoser på nationell nivå

Samordning av högspecialiserad vård och sällsynta diagnoser på nationell nivå, så kallad nivåstrukturering, finns även på EU-nivå. EU-kommissionen har under tio år verkat för att de vårdgivare som besitter den främsta expertisen inom smala högspecialiserade fält ska bilda formella samarbeten under ett gemensamt EU-ramverk. Målet har alltså varit att skapa olika nätverk av vårdgivare som i praktiken har hela Europa som upptagningsområde.

Arbetet har nu realiserats i form av European Reference Networks, ERN, där Region Stockholm finns representerat inom flertalet ERN-nätverk.

Samordning, nivåstrukturering, inom Region Stockholm

Arbetet med nivåstruktureringsfrågor och nationell högspecialiserad vård inom Region Stockholm bedrivs på flera olika nivåer. Från styrgrupp för nationell högspecialiserad vår i Region Stockholm till berörda direktörer och verksamhetschefer på respektive sjukhus.

Styrgrupp för nationell högspecialiserad vård i Region Stockholm

Styrgruppen formulerar förslag på strategiska inriktningsbeslut för Region Stockholms arbete med frågor relaterade till nationell högspecialiserad vård, European Reference Networks, ERN, samt nivåstrukturering inom Regionalt Cancercentrum, RCC.

Tyngdpunkten för styrgruppens arbete är att kontinuerligt analysera strategiska förutsättningar för nivåstrukturering och baserat på detta komma med rekommendationer till linjen. Till exempel om etableringen av relevanta strukturer och centrumbildningar inom Region Stockholms vårdutbud. Styrgruppen företräder Region Stockholm i frågor kopplade till nationell högspecialiserad vård och i kontakt med enheten för högspecialiserad vård på Socialstyrelsen.

I styrgruppen sitter representanter för hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionledningskontoret, Karolinska Universitetssjukhuset, akutsjukhus, branschrådet och Karolinska Institutet. Styrgruppen sammanträder ungefär en gång per månad, och ansvarar för att styra och följa upp arbetet med nationell högspecialiserad vård i Region Stockholm.

Exempel på aktiviteter för styrgruppen:

 • Formulera förslag på strategiska inriktningsbeslut för nivåstruktureringsarbetet inom Region Stockholm
 • Framlägga rekommendationer till Region Stockholm som rör ansökningar och nomineringar för nivåstrukturering
 • Ta fram underlag för Region Stockholms ställningstaganden inom ramen för det arbete som bedrivs i nämnden för nationell högspecialiserad vård och på enheten för högspecialiserad vård, Socialstyrelsen
 • Varje år inventera nuvarande områden och potentiella nivåstruktureringsområden, som underlag för beslut om framtida satsningar och möjliga nomineringar till nya uppdrag inom högspecialiserad vård.

Kansli för nationell högspecialiserad vård i Region Stockholm

Som komplement till styrgruppen har Region Stockholm ett samordnande kansli som kontinuerligt arbetar med och bereder frågor rörande nivåstrukturering. Kansliet bistår verksamheten med process- och metodstöd, har ingående kunskap om de övergripande strukturerna för nivåstrukturering och vilka krav som ställs på verksamheter som ska bedriva nationell högspecialiserad vård. En viktig samarbetspartner i arbetet är Karolinska Institutet.

Kansliet är organisatoriskt förlagt till Karolinska Universitetssjukhuset med direkta rapporteringsvägar till Region Stockholm genom styrgruppen.

Kansliets övergripande arbetsuppgifter:

 • Identifiera områden som är aktuella att prioritera för nationell nivåstrukturering
 • Utveckla processer för beredning av områden aktuella för ansökan om nationell högspecialiserad vård
 • Stödja verksamheter i ansökningsförfarandet, uppstart, förvaltning och uppföljning inom nationell högspecialiserad vård
 • Stödja ERN-arbetet i ansökningsförfarandet, förvaltningsarbetet samt vid uppföljning.

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?