Konkurrenskraft

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Stockholm är ett av länets mest företagstäta områden. Drygt var fjärde företag i Sverige återfinns i Stockholms län. Näringslivs- och tillväxtstrategin ska hjälpa till att stärka utvecklingen av konkurrenskraftiga små- och medelstora företag i länet.

2019 utsågs Stockholmsregionen till den mest konkurrenskraftiga regionen i Europa enligt EU-kommissionens Regional Competitiveness Index. Mikro-, små och medelstora företag dominerar företagsstrukturen i både urbana mer glesbygda områden. Företagen driver på företagarandan och innovationskraften och är nödvändiga för att skapa hållbar tillväxt i hela länet. Ett högt nyföretagande med en innovativ utveckling bidrar till ett mer dynamiskt näringsliv och en mer diversifierad arbetsmarknad. Det gäller både uppmuntra till nyföretagande och att vårda de företag som redan finns etablerade.

Alla, oavsett könstillhörighet, bakgrund, ålder och geografisk hemvist, ska kunna ta del av företagsfrämjande resurser på likvärdiga villkor. Många små företag påverkas även starkt av olika regler och förordningar, flera har också svårt att i tidiga skeden hitta finansiering för utveckling och innovation.

Insatser som finns beskrivna i i näringslivs- och tillväxtstrategin som ska stärka och utveckla små och medelstora företags konkurrenskraft:

  • Verka för enklare regler på nationell, regional och lokal nivå för att underlätta företagandet.
  • Öka små och medelstora företags möjlighet till medverkan i offentlig upphandling.
  • Stärk informationskanaler, rådgivning och mötesplatser för små och medelstora företg.
  • Stöd omställningen i små och medelstora företag
  • Stärk den regionala näringslivsutvecklingen genom samordnad finansiering
  • Prioritera näringslivsfrågor i regional och kommunal planering

Näringsliv på landsbygden

Stockholm är Sveriges tredje största landsbygdslän med ett näringsliv som kännetecknas av entreprenörer och småföretagare av central betydelse för sysselsättning och försörjning i dessa områden. Eftersom entreprenörer på landsbygden ofta är verksamma inom flera branscher påverkas de mer än andra företagare av flera olika regler och lagar.

Det kan till exempel handla om olika tillsyns- och bygglovsärenden. Små och medelstora företag behöver därför ges bättre förutsättningar att följa med i utvecklingen och här är kunskapssatsningar inom forskning, utveckling och utbildning såväl som direkta stöd till företag av stor vikt.

Affärsutvecklingscheckar för grön och digital omställning

Programmet Affärsutvecklingscheckar är Region Stockholms finansieringsstöd till små och medelstora företag i Stockholmsregionen. Mer information finns under länkar. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?