Ansök om medel för innovation och utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Varje år delar Region Stockholms Innovationsfond ut 15 miljoner kronor till projekt som skapar nytta för Stockholms invånare, patienter och resenärer. Fonden ger alla medarbetare en möjlighet att bidra till utvecklingen av hälso-och sjukvården, trafiken, kulturen och tillväxt- och regionalplaneringen.

Innovationsfondens utlysning för 2024

NU är INNOVATIONSFONDENS utlysningsperiod öppen för ansökningar

Innovationsfonden ansökningsperioder för 2024 beslutade till:

 • Ansökningsperiod 1, 20 september - 23 oktober, 2023
 • Ansökningsperiod 2, 1 januari - 2 februari, 2024

Ansökningssidan finns på, Region Stockholms webbsida för ansökningar 

Ansök om medel

Sedan starten 2015 har Innovationsfonden tagit emot närmare 900 ansökningar och drygt 380 projekt har beviljats medel för att utveckla och testa nya tjänster, produkter, idéer och metoder i Region Stockholms verksamheter. Alla som arbetar minst halvtid inom Region Stockholm, eller hos arbetsgivare som har avtal med och uppdrag från Region Stockholm, kan ansöka om medel för både nya och pågående projekt.

Läs mer i Kriterier-och-ansokningsforfarande-for-innovationsfonden-2023.pdf

Du kan ansöka om medel både för nya idéer och för projekt som har kommit en bit på väg (ny ansökan, fortsättningsansökan eller implementeringsansökan).

I ansökan ska du bland annat beskriva:

 • Projektnamn, syfte, mål och förväntad effekt.
 • Projektdeltagare inklusive person- och kontaktuppgifter.
 • Uppskattad tidsplan och budget.

För mer information, se checklista. Ladda ner och skicka in din ansökan här: Region Stockholms webbsida för ansökningar  

Bedömning och urval

Bedömning och urval sker i två steg. Inledningsvis genomförs en förhandsgranskning av en grupp med spetskompetens inom kvalitets- och innovationsutveckling. Förhandsgranskningen säkerställer att ansökningarna når upp till uppställda krav och kriterier.

Därefter granskar en oberoende expertgrupp med bred kompetens inom innovation, hälso- och sjukvård, trafikteknik, kultur och information igenom och beslutar vilka projekt som beviljas medel.

Expertgruppen baserar sitt beslut bland annat på följande kriterier:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patienter eller verksamhet.
 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Besked

Alla sökande får ett mejl med besked om ansökan har beviljats eller avslagits. Ansökningar ges besked senast vecka 1 för period 1 och senast vecka 16 för period 2.

Projekt som har beviljats medel

I högermenyn hittar du bilagor med information om projekt som hittills har tilldelats medel ur Innovationsfonden.

 • Innovationsfondens finansiering sker via den klinik där huvudsökande har sin huvudsakliga tjänstgöring. Det innebär att medel endast går till sökandes hemvistenhet.
 • Medel rekvireras i efterhand, dvs efter upparbetade kostnader
 • Medel måste användas under innevarande år, dvs för utlysning som beviljats för 2023 ska medel användas innan 2023 års utgång.

Frågor och svar om Innovationsfonden

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Alla som arbetar minst 50% i en av Region Stockholms verksamheter eller hos en arbetsgivare som har avtal med och uppdrag från Region Stockholm.

Du kan söka medel för både nya och pågående projekt, så länge de är innovativa och bidrar till att utveckla en ny tjänst, produkt, metod eller ett arbetssätt.

Förutsättningar för att ett projekt ska få medel är bland annat:

 • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patienter eller verksamhet.
 • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
 • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
 • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.

Ja, din chef behöver godkänna att projektet får genomföras och att resultaten kommer att tas om hand i verksamheten.

Läs mer i Handbok för hantering av anställdas immateriella rättigheter inom Region Stockholm.

Ja, du kan söka om medel för samma projekt flera gånger och det blir då ett ”fortsättningsprojekt”. Ansökningar för fortsättningsprojekt bedöms i konkurrens med samtliga ansökningar och utifrån samma kriterier.

Förutsättningen för finansiering genom Innovationsfonden är att resultatet, och vägen fram till detta, ägs av Region Stockholm.

Innovationsfonden beviljar därför inte finansiering till:

 • Projekt där du som projektledare/deltagare har för avsikt att driva innovationen vidare utanför Region Stockholm.
 • Samutvecklingsprojekt som bygger på att resultatet och vägen dit helt eller delvis tillkommer en annan part än Region Stockholm.

Beslutet tas i två steg:

Förhandsgranskning

I det första steget stämmer en grupp med spetskompetens inom kvalitets- och innovationsutveckling och strategisk IT av så att ansökningarna når upp till uppställda krav och kriterier.

Beviljande av medel

Därefter går en expertgrupp med bred kompetens inom innovation, hälso- och sjukvård, trafikteknik, kultur och information igenom och beslutar vilka projekt som beviljas medel.

Region Stockholm lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och om din ansökan innehåller känsliga immaterialrättsliga uppgifter rekommenderar vi dig att skicka den med post till oss, inte mejl.

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?