Vanliga frågor om innovationsfonden

Vem kan ansöka?

Alla som arbetar minst 50 procent i en av Region Stockholms verksamheter eller hos en arbetsgivare som har avtal med och uppdrag från Region Stockholm.

Vilka projekt kan jag söka medel för?

Du kan söka medel för både nya och pågående projekt, så länge de är innovativa och bidrar till att utveckla en ny tjänst, produkt, metod eller ett arbetssätt.

Förutsättningar för att ett projekt ska få medel är bland annat:

  • Om det finns ett väsentligt behov av lösningen hos användare, patienter eller verksamhet.
  • Om det finns goda förutsättningar att driva projektet och lösa behovet.
  • Vilken nytta och mätbara fördelar som lösningen kommer att ge.
  • Hur unik lösningen är och om det finns alternativa sätt att lösa problemet.  

Måste någon godkänna min ansökan?

Ja, din chef behöver godkänna att projektet får genomföras och att resultaten kommer att tas om hand i verksamheten.

Läs mer i Handbok för hantering av anställdas immateriella rättigheter inom Region Stockholm.

När får jag svar?

Alla sökande får ett mejl med besked om ansökan har beviljats eller avslagits. Du får besked senast 1 vecka för period 1 kommande år, och senast vecka 16 för period 2 som är innevarande år. Det betyder exempelvis att den som söker i oktober för ett projekt under nästa år, får besked senast vecka 1 under det året.

Kan jag ansöka om medel ur Innovationsfonden flera gånger?

Ja, du kan söka om medel för samma projekt flera gånger och det blir då ett så kallat fortsättningsprojekt. Ansökningar för fortsättningsprojekt bedöms i konkurrens med samtliga ansökningar och utifrån samma kriterier.

Vem äger idén?

Förutsättningen för finansiering genom Innovationsfonden är att resultatet, och vägen fram till detta, ägs av Region Stockholm.

Innovationsfonden beviljar därför inte finansiering till:

  • Projekt där du som projektledare/deltagare har för avsikt att driva innovationen vidare utanför Region Stockholm.
  • Samutvecklingsprojekt som bygger på att resultatet och vägen dit helt eller delvis tillkommer en annan part än Region Stockholm.

Vem fattar beslut om medel?

Beslutet tas i två steg:

1. Förhandsgranskning

I det första steget bedömer en grupp med spetskompetens inom kvalitets- och innovationsutveckling och strategisk IT om ansökningarna når upp till uppställda krav och kriterier.

2. Medel beviljas eller avslås

I det andra steget går en expertgrupp igenom och beslutar vilka projekt som beviljas medel. Gruppen har bred kompetens inom innovation, hälso- och sjukvård, trafikteknik, kultur och kommunikation.

Vad gäller kring offentlighet och sekretess?

Region Stockholm lyder under offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om din ansökan innehåller känsliga immaterialrättsliga uppgifter rekommenderar vi dig att skicka den med vanlig post till oss, inte via e-post eller via formulär på webben.

  • Senast granskad: 1 november 2023