Vårdupplevelser

Här presenteras projekt som utgår från patientupplevelsen och som därifrån, på olika sätt med ”patientresor” eller andra arbetsmetoder, utforskar lösningar.

App som gör yngre barn mer delaktiga i sin vård

IACTA-appen är ett interaktivt och konstnärligt gestaltat kommunikationsverktyg som syftar till att möjliggöra yngre barns (3–5 år) delaktighet i vårdsituationer.

Enligt svensk lag och Barnkonventionen har barn rätt att vara delaktiga i situationer av betydelse för dem, till exempel inom hälso- och sjukvården. För att kunna vara delaktiga behöver barn förståelse för, samt stöd att kunna föra fram sitt perspektiv på, de vårdsituationer de är involverade i. Delaktigheten bidrar förutom förståelse till att barnet är mindre rädd, kan förbereda sig i stunden och kan känna sig respekterad.

I detta projekt har IACTA-appen vidareutvecklats. I appen visas undersökningar eller procedurer i ett steg-för-steg-format. Barnet genomför dessa virtuella situationer med hjälp av en patientavatar barnet själv får skapa. Genom appens visuella guidning, kombinerad med verbal guidning från den närvarande vårdpersonalen, kan barnet få en situationsanpassad förståelse för vad som händer. Utifrån denna förståelse kan barnet vara delaktig på det sätt som är bäst för honom/henne där och då. Kommunikationsverktyget möjliggör även för vårdpersonalen att få ytterligare ett sätt att förstå det enskilda barnets perspektiv på den aktuella situationen vilket har betydelse för hur barn bemöts. Barn i den aktuella åldersgruppen har deltagit som medforskare i den iterativa utvecklingsprocessen.

Kontaktuppgifter

Anna Stålberg Stålberg
anna.stalberg@rkh.se

Ulrika Lindblad
Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm
ulrika.lindblad@regionstockholm.se

Min vård - en digital patientplattform för specialistvårde

Vi har etablerat en digital kanal för patienter på Ersta sjukhus – ”Min vård”. Med ”Min vård” vill vi uppnå ökad kvalitet för både patienter och personal – bland annat förbättrad tillgänglighet och effektivare arbetssätt.

Idag förväntar sig patienter att kunna kontakta vården på fler sätt än via telefon, på den tid som passar dem själva och med hjälp av digitala verktyg i linje med övriga samhällets utveckling. Många av de lösningar som finns för digital kommunikation mellan patienter och vårdpersonal är utvecklade för att användas inom primärvården.

Vårt projekt ska – utifrån en sådan plattform – vidareutveckla lösningen så att den passar för specialistvård. ”Min vård” är ett digitalt kommunikationsverktyg för att underlätta patientens interaktion med specialistvården.

Målsättningen är att utveckla det som ofta kallas för ett ”digifysiskt” arbetssätt – som ju egentligen handlar om att använda digitaliseringens möjligheter att utveckla vårdverksamheten – till nytta för både patienter och vårdpersonal.

Några av de mål vi har för vårt arbete är att:

  • Öka tillgängligheten för patienter
  • Bidra till personcentrerad vård – genom bättre kommunikation och därigenom ökad delaktighet
  • Effektivisera arbetet för de som arbetar i vården – minska icke värdeskapande administration

I den pågående piloten på Gastroenheten på Ersta sjukhus har vi fram till idag hanterat cirka 1500 ärenden – de flesta initierade av patienter. Piloten startade i slutet av mars – vi behövde få igång den digitala kanalen och prioriterade snabb start framför teknisk utveckling.

Patienterna använder Min vård för många olika frågor – de vanligaste är att de söker kontakt för att de mår sämre i sin sjukdom, vill boka om besök eller få hjälp att förnya läkemedelsrecept. Personal på enheten använder kanalen för att kontakta patienter och till exempel meddela resultat från provtagning.

Vi ser att det finns en stor potential i de vårdinitierade kontakterna – att skicka kallelser via ”Min vård” och låta patienten logga in och välja en tid som passar eller att ha en dialog med patienten inför besök. Det kan också handla om att följa upp till exempel läkemedelsbehandlingar eller att ersätta fysiska besök med digitala.

Vi vill i detta projekt också utveckla kopplingar till kvalitetsregister för en mer effektiv kvalitetsuppföljning.

Projektet omfattar både teknisk utveckling av produkten och utveckling av arbetssätt - samverkan mellan yrkesgrupper, schemaläggning för att skapa förutsättningar för att patienterna får tillgång till rätt tider att boka, utan manuell hantering. I och med dessa förändringar kommer vi att kunna frigöra tid för kvalificerad personal för att arbeta med direkt patientarbete istället för administration. På detta sätt kommer vi i enlighet med vår värdegrund att kunna hjälpa fler.

Det nya sättet att arbeta ställer flera av vårdens etablerade ”sanningar” på ända – vad är det som är till nytta för patienten, vad av det går att erbjuda utan att träffas fysiskt och hur påverkar det hur till exempel ersättningsmodeller behöver utvecklas? Detta är frågeställningar som projektet inte kan lösa men som vi tror att många som arbetar med liknande utvecklingsarbete funderar på. Och som behöver lyftas ännu mer i den centrala förvaltningen.

Idag har vi kommit en bit på väg – men det finns mycket kvar att utveckla.

Kontaktuppgifter

Åsa Schwieler
Digitaliseringsledare Ersta Diakoni
asa.schwieler@erstadiakoni.se
Telefon 076 696 81 54

Digitala verktyg ger en bättre, individualiserad vård och ökad kvalitet

Förbättrad patientupplevelse på Sös Akuten genom tydligare information och kommunikation. I detta projekt har vi på Sös Innovation tillsammans med Sös Akuten undersökt under vilka omständigheter som stress, oro och frustration uppstår på akutmottagningen. Genom observationer, intervjuer och dagböcker lyckades vi samla in mycket material och efter ett omfattande analysarbete ringade vi in tre områden: patienter har svårt att navigera i systemet, patienters basbehov (fysiska och psykiska) är inte alltid mötta och det finns brister i information och kommunikation.

Hur kan vi minska oro och frustration under väntetiden på akuten? Förbättrad patientupplevelse på Sös Akuten genom tydligare information och kommunikation

I detta projekt har vi på Sös Innovation tillsammans med Sös Akuten undersökt under vilka omständigheter som stress, oro och frustration uppstår på akutmottagningen. Genom observationer, intervjuer och dagböcker lyckades vi samla in mycket material och efter ett omfattande analysarbete ringade vi in tre områden: patienter har svårt att navigera i systemet, patienters basbehov (fysiska och psykiska) är inte alltid mötta och det finns brister i information och kommunikation.

I den pressade miljön ligger fokus på att leverera högkvalitativ vård till de mest sjuka och konsekvenserna blir att de känslomässiga aspekterna såsom att hantera stress och oro blir lidande. Sös Akuten har de senaste åren upplevt en ökning av aggressioner och våld från patienter och närstående. Efter omfattande observationer och intervjustudier med närstående och patienter har vi identifierat starka kopplingar mellan aggressioner, stress, och att patienter och närstående idag upplever en brist på kontroll. Personalen i sin tur upplever att de idag lägger mycket tid på att hantera oro och svara på frågor.

I detta projekt har Sös Innovation i samverkan med Sös Akuten gjort en stor kartläggning av behovet av information, kommunikation, missförstånd, personalkulturen, samt identifierat kritiska moment för när stress, oro och frustration uppstår. Därtill har olika informationskoncept testats och utvärderats för att i ett nästa steg utvecklas vidare.

Projektet är i sin linda men under året har vi implementerade information på skärmar för patienter och närstående samt tydliga kartor, något som personalen upplever redan har avlastat dem i arbetet och att det har lett till färre frågor från patienter och närstående. Genom att minska stress och oro och därmed samtidigt minska behovet av frågor och frustration, är målsättningen att förbättra arbetsmiljön genom att avlasta personalen, förbättra patientupplevelsen samt öka effektiviteten på akuten. Projektet kommer att fortsätta under hösten 2020. 

Värdeskapande resultat

  • Avlastning i form av minskade frågor från patienter till personalen
  • Lugnare patienter med mer insyn i processen.
  • Minska oro, stress och aggression.

Kontaktuppgifter

Sös Akuten

Jenny Delin
jenny.delin@regionstockholm.se
Telefon 072-468 86 71

Sös innovation

Elin Hedbrandh
elin.hedbrandh@regionstockholm.se
Telefon 070-002 17 16

Tydlig information minskar oro hos föräldrar och närstående

Hur kan vi minska oro hos patienter och närstående under väntetiden på Sachsska Barnakuten? Arbetet har hjälpt barnakuten att förtydliga akutens arbetsprocess gentemot sina användare, vilket i sin tur har skapat tydlighet och därmed mindre stress och oro. I tillägg har detta avlastat personalen med frågor vilket gör att de kan lägga mer tid på att ta hand om patienterna. Målsättningen har varit att förbättra både patientupplevelsen och arbetsmiljön för medarbetarna.

Varje år passerar över 30 000 barn och ungdomar väntrummet på Sachsska barnsjukhus akutmottagning. En akutmottagning är en komplex miljö där patienter prioriteras efter tillstånd, vilket innebär att en patient kan få vänta i åtta timmar på att träffa läkare medan en annan patient omhändertas omedelbart och därmed går före alla andra väntande patienter. Det ställs då höga krav på tydlighet och transparens för att tillhandahålla adekvat information för att minimera oro och frustration.

Identifierade utmaningar

  • Patienter och närstående upplever förvirring kring kösystemet och väntetider
  • Personalen upplever att det är svårt att svara på hur länge specifika patienter kommer att få vänta samtidigt som de får mycket frågor om just det.
  • Många patienter och närstående hade blivit rekommenderade att åka till akutmottagningen av en annan part såsom vårdcentral, 1177 eller liknande vilket skapar en tolkning av att man behöver hjälp snabbt, men väl på plats upplevde få att de var prioriterade, vilket leder till oro och frustration.

Direkt och indirekt nytta

Under året har informationsbehovet testats med fantastiskt resultat. Patienter och närstående tycker att den tillhandahållna informationen i form av en folder tillför ett mycket stort värdeskapande. Informationen har fått stor spridning och alla närakuter och andra akutmottagningar har visat ett stort intresse av resultatet. Arbete återstår med paketering och format. Genom ökad tydlighet minskar stress och oro och samtidigt avlastas personalen med frågor och frustration. Målsättningen att förbättra arbetsmiljön, patientupplevelsen och öka effektiviteten på barnakuten.

Värdeskapande/Resultat

Arbetet har hjälpt barnakuten att förtydliga akutens arbetsprocess gentemot sina användare, vilket i sin tur har skapat tydlighet och därmed mindre stress och oro. I tillägg har detta avlastat personalen med frågor vilket gör att de kan lägga mer tid på att ta hand om patienterna. Målsättningen har varit att förbättra både patientupplevelsen och arbetsmiljön för medarbetarna.

Kontaktuppgifter

Sachsska Barnakuten

Anna Lowbeer-Wester
anna.lowbeer-wester@regionstockholm.se
Telefon 08-616 40 32

Sös Innovation

Maria Stockhaus
maria.stockhaus@regionstockholm.se

Normkreativ verktygslåda för jämlik vård

Projektet syftar till att utveckla, testa och utvärdera en
verktygslåda som stöttar vårdpersonal i mötet med patienter och
anhöriga.

”Vården idag är inte alltid jämlik. Ibland för att patienter inte behandlas
lika. Ibland för att patienter behandlas helt lika, fast de har olika behov och
förutsättningar.” 1177.se

Utmaningarna inom vården blir alltmer påtagliga med ett ökande
patienttryck. Utöver en säker medicinsk vård förväntas ett värdigt och
personligt bemötande i kontakt med sjukvården.

Personal på Södersjukhuset har uttryckt att de ofta saknar verktyg att
diskutera, reflektera och förbättra mötet med patienter och önskar mer
stöd.

Genom en verktygslåda, som bidrar till ökad förståelse och empati för vissa patientgrupper, är målsättningen att möjliggöra såväl en mer individanpassad behandling av de som faller utanför normen, som att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

Verktygen utvecklas av Sös Innovation, testas och utvärderas i nära samarbete med både antenatal/BB-avdelningen och neonatalavdelningen på Sös. Under 2020 har små interprofessionella grupper från båda avdelningarna deltagit i en serie workshops där de gav input och återkoppling på olika förslag för verktygslådan.

Insikter från workshops kommer att omvandlas av designteamet på Sös Innovation till ett lättförståeligt och användbart verktygs-kit som har potential att spridas till andra avdelningar och vårdinrättningar.

Kontaktuppgifter

Pomme van Hoof (Sös Innovation)
pomme.vanhoof@regionstockholm.se
Telefon 076-0703750

Clara Chague (Sös Innovation)
clara.chague@regionstockholm.se
Telefon 073-9867744

  • Senast granskad: 25 januari 2024