Regionalt trafikförsörjningsprogram

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är centralt för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län.

Programmet beskriver behovet av kollektivtrafik och långsiktig strategisk inriktning, inklusive mål, för utvecklingen av kollektivtrafik i Stockholms län. Programmet berör både allmän och kommersiell kollektivtrafik och alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som sjötrafik och särskilda persontransporter.

En hållbar regional utveckling i enlighet med inriktningen i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 utgör ledstjärna för kollektivtrafikens utveckling.

Trafikförsörjningsprogrammet styrs av kollektivtrafiklagen och antogs i en första version år 2012. Sedan dess har programmet reviderats och det nu gällande regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län antogs av dåvarande landstingsfullmäktige oktober 2017. Ta del av innehållet i gällande program längre ner på sidan.

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet i samråd med bland annat länets kommuner, berörda statliga myndigheter, resenärs- och intresseorganisationer och trafikoperatörer.

Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram

Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, det tredje i ordningen för Stockholms län.

Under våren 2023 har det genomförts remiss av ett programförslag. Programförslaget, med målhorisont år 2035, har föregåtts av samrådaktiviteter under 2022 samt utredningsarbete med fokus på förändrade omvärldsförutsättningar och kollektivtrafikens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer om genomfört och pågående arbete via länk till höger, under rubriken ”Nytt trafikförsörjningsprogram 2024”.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035, remissversion (pdf)

Preliminär hållbarhetsbedömning med MKB, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035 (pdf)

Missivbrev och sändlista (pdf)

Trafikförsörjningsprogrammet som gäller nu

Det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet antogs 2017 och rymmer långsiktiga mål för kollektivtrafiken fram till 2030.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017

Kortversion Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017

Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet

Lyssna på trafikförsörjningsprogrammet (ljudfil mp4):

Del 1 sidorna 1-13
Del 2 sidorna 14-23
Del 3 sidorna 24-34 

Övergripande mål

 Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:

  • Ökat kollektivt resande

Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela transportssystemet planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism.

  • Smart kollektivtrafiksystem

Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushåller med samhällets resurser. Den ska vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv.

  • Attraktiv region

Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar.

De tre målen är kopplade till fokusområden och en eller flera indikatorer med måltal. Syftet är att underlätta uppföljningen av att kollektivtrafiken utvecklas i önskad riktning.

Malmodell_1280x720px

Trafikförsörjningsprogrammets tre mål; ökat kollektivt resande, smart kollektivtrafiksystem, attraktiv region.

Bygger på dialog och samråd

Samrådsfasen startade med en dialog med länets invånare i januari 2016, i form av en digital undersökning. Drygt tjugotusen personer svarade.

Här kan du läsa en sammanfattning av hela undersökningen (pdf)

Under februari och mars 2016 genomfördes sammanlagt tretton samrådsmöten med länets kommuner, angränsande län, myndigheter, trafikoperatörer och intresseorganisationer.

Läs mer i samrådsbroschyren Välkommen till samråd (pdf)

Läs hela samrådsredogörelsen (pdf)

I november 2016 bjöds remissinstanserna in till en konferens för att förankra remissen till nytt trafikförsörjningsprogram.

Ta del av bilderna som presenterades på remisskonferensen.

Sammanställning av remisser  (pdf)

Till presentationen (pdf)

Remiss trafikförsörjningsprogrammet (pdf)

Bilaga till remiss (pdf)   

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?