Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

Våren 2017 skrevs avtalet om storstadsåtgärder i Stockholm under av de parter som slutit avtal med Sverigeförhandlingen.

Dessa nya kollektivtrafiksatsningar ger Stockholms län en unik chans att fortsätta växa hållbart genom en samplanering av kollektivtrafik och bostäder.

Överenskommelsen omfattar fyra stora satsningar på kollektivtrafiken i Stockholms län:

  • Förlängning av Roslagsbanan till T-Centralen
  • Tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med sex nya stationer
  • Spårväg Syd mellan Älvsjö och Flemingsberg
  • Ny tunnelbanestation vid Hagalund.

Våren 2018 fattade regeringen beslut om Nationell plan. I samband med beslutet blev statens finansiering av kollektivtrafikobjekten slutligen klar.

Projekten startade under 2020.

Parallellt med dessa kollektivtrafiksatsningar bygger kommunerna även bostäder och nya cykelbanor.

Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan

Den framtida tunnelbanan planeras mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Sex befintliga och nya stationer omfattas: Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö.

Tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan blir en ny viktig länk i Stockholms kollektivtrafiknät. Den utgör en tvärförbindelse som möjliggör effektiva byten till tunnelbana och pendeltåg i Älvsjö, Årstaberg, Liljeholmen och Fridhemsplan. Dessutom möjliggörs byte till Tvärbanan i Årstaberg och Liljeholmen samt till kommande Spårväg Syd i Älvsjö. Den nya tunnelbanelänken erbjuder ökad kapacitet i Saltsjö-Mälarsnittet och kan därmed avlasta den befintliga Röda linjen och bytespunkten T-Centralen.

När nya tunnelbanelinjen Älvsjö–Fridhemsplan blir verklighet blir det lättare för människor att ta sig till skolor, arbetsplatser och fritidsaktiviteter på den södra sidan av Stockholm. Arbetet påbörjades år 2020, med en planerad byggstart år 2025.

Projektet genomförs av förvaltningen för utbyggd tunnelbana.

Läs mer på nyatunnelbanan.se/alvsjo

Spårväg Syd

Den framtida spårvägen är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen passerar bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen.

Spårväg Syd ska göra det lättare att resa i södra Stockholm. Det blir en effektiv tvärförbindelse som knyter ihop olika expansiva områden, och underlättar byten mellan spårväg, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg. En spårväg gör det också möjligt att bygga nya bostäder längs sträckan.

När Spårväg Syd blir verklighet blir det lättare för människor att ta sig till skolor, arbetsplatser och fritidsaktiviteter på den södra sidan av Stockholm. I avtalet med Sverigeförhandlingen presenteras en tidsplan som ska gälla för projektet, med en genomförandetid på 10 år.

Projektet genomförs av trafikförvaltningen

Förlängd Roslagsbana via Odenplan till city

Den framtida förlängningen innebär en ny tunnel från station Universitetet till T-Centralen. När den tas i bruk kommer den befintliga järnvägen mellan station Universitetet och Östra station att tas bort.

Roslagsbanan är en viktig förutsättning för människor att ta sig till arbete, skola, vård och fritidsaktiviteter. Samtidigt ökar resandet i takt med att nordostkommunerna växer. Nuvarande utbyggnad av Roslagsbanan stärker dess kapacitet och genom en förlängning till T-centralen ökar tillgängligheten mellan kommunerna och centrala Stockholm.

Projektet startade 2020 och utbyggnaden planeras kunna påbörjas 2028, om järnvägsplanen och alla nödvändiga tillstånd blir klara i tid. Byggtiden beräknas till 11 år.

Projektet genomförs av trafikförvaltningen

Förhandlingens parter

De parter som har slutit avtal inom Sverigeförhandlingen är Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm), Stockholm stad, Täby kommun, Huddinge kommun, Österåkers kommun, Vallentuna kommun och Solna stad. Läs mer om kommunernas planer för bostäder på webbplatserna:

  • Senast granskad: 1 februari 2024