Regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafikförsörjningsprogrammet är centralt för arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län. Där beskriver vi övergripande vad som ska känneteckna kollektivtrafiken i Stockholms län år 2030.

Arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram pågår.

Interaktiv sida med information om arbetet:
Framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram (arcgis.com)

Programmet beskriver behovet av kollektivtrafik och långsiktig strategisk inriktning, inklusive mål, för utvecklingen av kollektivtrafik i Stockholms län. Programmet berör både allmän och kommersiell kollektivtrafik och alla trafikslag, såväl buss- och spårtrafik som sjötrafik och särskilda persontransporter.

En hållbar regional utveckling i enlighet med inriktningen i Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 utgör ledstjärna för kollektivtrafikens utveckling.

Trafikförsörjningsprogrammet styrs av kollektivtrafiklagen och antogs i en första version år 2012. Sedan dess har programmet reviderats och det nu gällande regionala trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län antogs av dåvarande landstingsfullmäktige oktober 2017. Ta del av innehållet i gällande program längre ner på sidan.

Trafikförvaltningen inom Region Stockholm ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet i samråd med bland annat länets kommuner, berörda statliga myndigheter, resenärs- och intresseorganisationer och trafikoperatörer.

Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram

Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, det tredje i ordningen för Stockholms län.

Under våren 2023 har det genomförts remiss av ett programförslag. Programförslaget, med målhorisont år 2035, har föregåtts av samrådsaktiviteter under 2022 samt utredningsarbete med fokus på förändrade omvärldsförutsättningar och kollektivtrafikens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Läs mer om genomfört och pågående arbete:

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035, remissversion (1,4 MB, PDF)

Preliminär hållbarhetsbedömning med MKB, regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035 (2,1 MB, PDF)

Remissammanställning regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035 (851 kB, PDF)

Trafikförsörjningsprogrammet som gäller nu

Det nu gällande trafikförsörjningsprogrammet antogs 2017 och rymmer långsiktiga mål för kollektivtrafiken fram till 2030.

Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017 (627 kB, PDF)

Kortversion regionalt trafikförsörjningsprogram 2017 (170 kB, PDF)

Hållbarhetsbedömning av trafikförsörjningsprogrammet 2017 (1,8 MB, PDF)

Övergripande mål

Grafik som visar målmodell för trafikförsörjningsprogrammet

 Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:

Ökat kollektivt resande

Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela transportsystemet planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism.

Smart kollektivtrafiksystem

Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushåller med samhällets resurser. Den ska vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv.

Attraktiv region

Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och förutsättningar.

De tre målen är kopplade till fokusområden och en eller flera indikatorer med måltal. Syftet är att underlätta uppföljningen av att kollektivtrafiken utvecklas i önskad riktning.

Kontakta oss som arbetar med trafikförsörjningsprogrammet

Kontakta oss om trafikförsörjningsprogrammet.

Ida Stjärnström och Cecilia Forslund, Strategisk utveckling, trafikförvaltningen, Region Stockholm

Telefon: 08-686 16 00

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Förslag till nytt trafikförsörjningsprogram

Under 2021 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram, det tredje i ordningen för Stockholms län.

Under våren 2023 har det genomförts remiss av ett programförslag. Programförslaget, med målhorisont år 2035, har föregåtts av samrådsaktiviteter under 2022 samt utredningsarbete med fokus på förändrade omvärldsförutsättningar och kollektivtrafikens roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram för 2024 pågår.

Dokument

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län 2035, remissversion (1,4 MB, PDF)

  • Senast granskad: 23 oktober 2023