Checklista och stöd för ansökan till innovationsfonden 2023

Ansökan ska skrivas på svenska

Endast ansökan med tillhörande bilagor kommer att bedömas. Hänvisning till webbsidor beaktas inte. Beskrivningen ska i ansökningsverktyget maximalt motsvara sex stående A4-sidor med enspaltig elva punkters svart text. 

Projektets titel

Projektets innehåll ska framgå i titeln. Titeln ska vara tydlig även för personer som inte är insatta i ämnet.  

Sammanfattning av projektet

Ansökan ska inledas med en kort sammanfattning som beskriver mål och syfte med projektet. I sammanfattningen ska också beskrivas den viktigaste nyttan med att projektet får medel från Innovationsfonden och det behov innovationen avser att lösa. Även eventuellt samarbete ska beskrivas. Tänk på att direkt tydliggöra varför detta projekt kan göra skillnad.  

Mål, nytta och innovationshöjd

Formulera det övergripande målet för projektet. Beskriv vilken nytta projektet förväntas medföra och för vilket område samt för vilken målgrupp. Beskriv särskilt projektets nytänkande och originalitet.  

Nytt projekt och stöd för tjänstedesignprocessen

Endast nya projekt behöver svara på den här frågan. Projektet vill under en testperiod 2023 få stöd via Region Stockholms kompetenscenter för system och tjänstedesign. Om projektet blir utvalt att ingå i testet för tjänstedesignprocessen kan beviljade medel användas för den tidsåtgången. Beskriv vilka deltagande aktörer och behovsägare som kan ingå. Utifrån dagens kunskap - vilket är användarens behov och användarens perspektiv i förhållande till lösning, tjänst, process eller produkt?  

Tio frågor att besvara för alla projekt

Använd nedan frågor för att kortfattat och strukturerat tydliggöra det behov som projektet förväntas lösa och på vilket sätt nytta för Region Stockholm uppstår. Svaren på dessa frågor har stor vikt! Frågorna är generella men använd dem så att de förtydligar ditt projekt. Svara kortfattat och tydligt.  

 1. Vilket behov/problem löser du?  
 2. Hur vet du det?  
 3. Vem får nytta av innovationen?  
 4. På vilket sätt löser du behovet/problemet?  
 5. Hur ser alternativa lösningar ut utifrån omvärldsbevakning och finns något annat alternativ?  
 6. Hur har du visat värdet av att lösa problemet/uppfylla behovet?  
 7. Vad blir bättre? Kvantifiera gärna.  
 8. Hur ska innovationen förvaltas och eventuellt vidareutvecklas?
 9. Vem vill betala för /finansiera för /budgetera för innovationen?  
 10. Hur ser ditt team eller din projektgrupp ut?  

Projektplan, resurser och projektbudget

 • Beskriv övergripande i en projektplan vilka aktiviteter som planeras att genomföras.  
 • Beskriv tidplanen för projektet, använd GANTT-schema eller liknande.
 • Redogör för projektorganisationen och hur de som medverkar säkerställer att de får tid att arbeta med projektet.
 • Beskriv en projektbudget som visar vad de ansökta medlen kommer att användas till. Den ska redovisas i en tabellform.
 • Ange om finansiering finns för projektet i annan form än sökta medel från Innovationsfonden.  

Införande och implementering

 • Beskriv planen för hur resultatet av projektet avser att införas/implementeras och/eller spridas om tillämpligt.
 • Beskriv planen för hur förvaltning ska ske av resultatet av projektet efter avslut.  

Miljö

Beskriv hur projektet bidrar till Region Stockholms aktuella hållbarhetsprogram.

Genusperspektiv

Beskriv hur projektet bidrar till ökad jämställdhet och jämlikhet inom ansökt område. 

Nytta och betydelse för invånare, patient, närstående, resenär, besökare, medarbetare eller verksamhet

Beskriv betydelse för hälso- och sjukvården, kollektivtrafik, kultur eller regional utveckling samt för verksamheter och medarbetare i enlighet med de fyra perspektiven i innovationsstrategin. Det är viktigt vid bedömningen av projekten. Ange nyttan genom att exempelvis ange hur många personer som påverkas av innovationsarbetet, hur många enheter som berörs eller vilken effekt projektet har för verksamheten; ekonomiskt, kvalitetsmässigt, miljömässigt eller funktionellt.  

Innovationshöjd och omvärldsbevakning

Beskriv på vilket sätt projektet förväntas leda till en förändring som är annorlunda mot idag. Påvisa att innovationen inte redan utvecklats eller används. En omvärldsanalys och verifiering av behovet av produkten, processen, tjänsten eller metoden ska ha genomförts. Det görs till exempel genom en nyhetsgranskning eller kontakt med andra organisationer inom Region Stockholm.

Syftet är att hitta dokument som ifrågasätter nyheten alternativt innovations-höjden hos den beskrivna idén. Finns det som projektet tänkt göra redan någon annanstans? Beskriv hur omvärldsbevakningen gått till. Hur är eventuella immateriella rättigheter kring projektet hanterade?  

Finns det behov av etikprövning för projektet?

Innovationsfonden beviljar inte medel för forskning men i innovationsprojekt kan finnas studier där personer ingår och då ska ett etikprövningstillstånd finnas. Etikprövningsmyndigheten prövar tilltänkta nya projekt eller väsentliga ändringar av redan godkända. I samtliga fall sker prövningen innan den sökta åtgärden får utföras.  

Samverkan med externa aktörer

Beskriv om externa aktörer bidrag till projektet eller kommer att bidra till projektet och i så fall på vilket sätt (exempelvis konsulter). Hur stor del av projektet kommer de i så fall medverka i?  

Intyg av närmaste chef, arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg ska påvisa och intyga att närmaste verksamhetschef godkänner ansökan och berörda medarbetares medverkan i projektet. Sökandes chef ansvarar med sin underskrift för att projektet har möjlighet att genomföras enligt framtagen projektplan och att det följer befintliga regelverk inom Region Stockholm. Det är därför viktigt att hen är väl informerad om vad ansökan handlar om och hur projektet ska genomföras. Närmaste verksamhetschef intygar också att ekonomi och uppföljningsrutiner följs samt att eventuella administrativa förändringar inrapporteras till Region Stockholm Innovation. Arbetsgivarintyget måste följa den mall som finns bifogad längst bak i detta dokument.

 • Senast granskad: 1 november 2023