Energiförsörjning

Vi samverkar med regionens aktörer för hållbar kraftförsörjning, som stödjer efterfrågan på el i vår växande region.

Kraftförsörjningen i Stockholmsregionen påverkar bland annat möjligheterna att utveckla transportsystem, näringsliv och bebyggelse samtidigt som Region Stockholm har stora behov för att klara de egna uppdragen inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

För att planera inför ytterligare ökande elbehov, samarbetar Region Stockholm bland annat med Länsstyrelsen i Stockholm, Storsthlm, Energikontoret, Stockholms stad, regionerna i östra Mellansverige (ÖMS) och olika nätägare.

Regionalt elförsörjningsforum - REST

Samverkansformuet REST - regionalt elförsörjningsforum, har startats upp av Region Stockholm och Länstyrelsen i Stockholms län för att ta fram en gemensam lägesbild, identifiera vilka insatser som krävs för att säkra regionens elförsörjning och möta framtida behov. I REST ingår flera viktiga aktörer, bland annat Ellevio, E.ON Energidistribution AB, Stockholm Exergi, Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution. 

För dig som arbetar med kommunal samhällsplanering

Region Stockholm har tagit fram kunskapsunderlaget "Varför planera för elförsörjning?" och en checklista som stöd för hur man kan arbeta för ökad elförsörjning. Checklistan ger dig konkreta förslag på hur du kan arbeta för att få in elförsörjningsfrågorna i kommunens översiktsplan och detaljplaner.

Kontakta Helena Näsström

Har du frågor? Hör av dig till Helena Näsström, Regionplanerare, via det här formuläret. Eller ring på telefon: 08-123 144 98

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 7 februari 2024

Rekommenderad läsning

  • Många järnvägsspår till och från Stockholms central

    Klimat och energi

    Rapporter och statistik om klimat- och energiläget i Stockholmsregionen.