Region Stockholms inköpsorganisation

Inköpsverksamheten i Region Stockholm är decentraliserad och bedrivs via våra nämnder (i förvaltningar) och bolag. Respektive nämnd och bolag är en egen upphandlande myndighet. Här får du veta till vilken nämnd eller bolag du ska vända dig

Vem gör vad och vart ska jag vända mig?

Respektive nämnd, inom den juridiska personen Region Stockholm, och respektive bolag ägt av Region Stockholm, har rätt att göra egna inköp och upphandlingar. De genomförs inom flera verksamheter i Region Stockholm, både i våra förvaltningar och bolag.

Fastighets- och servicenämnden säljer inköps- och upphandlingsstöd till Region Stockholms nämnder och bolag. Ofta väljer nämnderna och bolagen att samordna sig i gemensamma upphandlingar som då typiskt sätt operativt genomförs av Fastighets- och servicenämnden. Till Fastighets- och servicenämnden hör serviceförvaltningen där vår centrala upphandlingsavdelning finns.

 

Så ser uppdelningen ut

En organisationsbild över Region Stockholm och hur inköp förhåller sig till det
En organisationsbild över Region Stockholms förvaltningar och hur inköp förhåller sig till det.

Alla nämnder inom Region Stockholm och Region Stockholms bolag

Är egna upphandlande myndigheter/enheter som själva kan genomföra upphandlingar med hjälp av interna eller externa resurser, kontakta respektive nämnds förvaltning eller bolag om du har frågor kopplat till en specifik nämnd eller bolag.

Fastighets- och servicenämnden

Genomför, på begäran av deltagande nämnder och bolag, lokalt samordnade upphandlingar för vården samt övergripande material och tjänster. Därutöver tillhandahåller fastighets- och servicenämnden på begäran, och utifrån tillgängliga resurser, upphandlingsstöd åt nämnder/bolag i enskilda lokala upphandlingar. Fastighets- och servicenämnden genomför även de centralt samordnade upphandlingar som regionfullmäktige beslutar att nämnden ska genomföra.

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Är en tillfällig förvaltning som bistår i upphandlingar kopplade till utbyggnaden av nya tunnelbanan.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Upphandlar vårdtjänster. Aktuella vårdval och förfrågningsunderlag, LOV, finns på Vårdgivarguiden och LOU-upphandlingar publiceras i Opic

Locum

Upphandlar fastighetsförvaltning och byggentreprenader.

MediCarrier

Avropar, lagerhåller, sampackar, förpackar samt distribuerar sjukvårds- och förbrukningsartiklar till sjukvården inom Region Stockholm. Mer information om MediCarriers verksamhet hittar du på Medicarrier.se

Primärvårdsnämnden

Primärvårdsnämnden ansvarar för frågor som rör primärvården i Region Stockholm, till exempel den vård som bedrivs på vårdcentraler. Nämnden består av politiker från de olika partierna i regionen.

 

Trafiknämnden

Upphandlar trafik- och trafikrelaterade tjänster samt utbyggnad av kollektivtrafiken, dock ej nya tunnelbanan. 

I upphandlingsplanen och i Opic framgår vilken verksamhet som är den ansvariga upphandlande myndigheten för en specifik upphandling.

Se upphandlingar i Opic

I Trans Q/Achilles hittar du information om kommande trafik- och trafikrelaterade upphandlingar.

Läs mer på Achilles TransQ Nordics webbsida

  • Senast granskad: 25 januari 2024