Region Stockholms avtal

Hos oss finns mer än 6000 avtal som ska förvaltas och följas upp. Huvuddelen av avtalen, drygt 4000, finns inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt serviceförvaltningen.

Många av de upphandlade avtalen löper över tre till fyra år men det finns också avtal som löper över längre tid. Till exempel inom trafikområdet är det vanligt med långa avtalstider. En stor del av avtalen är viktiga för att samhället ska fungera och de behöver därför följas upp noga. Avtalsuppföljning är ett viktigt redskap för att säkerställa kvalitet och effektivitet i Region Stockholms inköp och en god avtalsuppföljning är ofta resurskrävande. Av inköpspolicyn framgår att uppföljningen ska vara systematisk och aktiv. Det innebär att det ska finnas beskrivet hur ett avtal ska följas upp, vid vilka tillfällen, på vilka sätt och av vem uppföljning ska ske.

Olika verksamhetsområden inom Region Stockholm har olika avtalsdatabaser. Här finner du länkar till de största avtalsdatabaserna.

  • Avtalskatalogen – innehåller de regionövergripande samordnade avtal som serviceförvaltningen har upphandlat
  • Vårdgivarguiden Avtal – innehåller avtal som hälso- och sjukvårdsförvaltningen har upphandlat för hälso- och sjukvårdstjänster
  • Produkter (Medicarrier) - innehåller sjukvårdsartiklar, laboratorie- och provtagningsartiklar, förbrukningsartiklar, kontorsartiklar och näringspreparat
  • Senast granskad: 26 januari 2024