Regional kollektivtrafikmyndighet

Region Stockholm är regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län. Den ska regelbundet i ett regionalt trafikförsörjningsprogram beskriva länets behov av kollektivtrafik och fastställa mål för kollektivtrafiken.

Det finns två typer av kollektivtrafik: trafik som omfattas av så kallad allmän trafikplikt och kommersiell trafik. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett regionalt trafikförsörjningsprogram beskriva länets behov av kollektivtrafik och fastställa mål för kollektivtrafiken. Med grund i trafikförsörjningsprogrammet fattas beslut om allmän trafikplikt. 

Allmän trafikplikt

Allmän trafikplikt omfattar de sträckor, områden och linjer där den regionala kollektivtrafikmyndigheten bedömer att det antingen inte finns en grund för att driva kollektivtrafik på helt kommersiella grunder eller att trafiken är så pass viktig för samhället att den måste garanteras. Myndigheten ansvarar för att den trafik som omfattas av allmän trafikplikt kommer till stånd. I Stockholms län sker det i nuläget genom att trafiken handlas upp.

Varje år ska regionala kollektivtrafikmyndigheter publicera en rapport om den allmänna trafikplikten inom sitt behörighetsområde. Rapporten redogör för tagna beslut om allmän trafikplikt samt listar aktuella kollektivtrafikföretag och de ersättningar som har erhållits under året. Rapporten redogör även för kollektivtrafikens effektivitet, kvalitet och finansiering.

Rapport om den allmänna trafikplikten i Stockholms län 2022

Kommersiell kollektivtrafik

För att trafikföretag ska kunna bedriva kommersiell kollektivtrafik krävs anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten senast 21 dagar innan trafikstart. Anmälningsblanketten finns som en bilaga på denna sida.

Ska trafikföretaget stanna vid en befintlig knutpunkt, terminal eller brygga, kontakta respektive ägare/brukare. Kontakten bör tas tidigare än 21 dagar före trafikstart. Ta gärna kontakt med myndigheten i samband med detta. Läs mer om tillträde till infrastruktur i bilaga på den här sidan.

Information om trafikutbudet ska även lämnas till Samtrafiken i Sverige AB, som tillhandahåller Sveriges gemensamma system för trafikantinformation. Närmare information och instruktioner finns på Samtrafikens webbplats.

Anmälan av ny kommersiell linjetrafik inom Stockholms län

Exempel bilaga trafikanmälan

Tillträde till infrastruktur

Tillsynsmyndighet

Transportstyrelsen kontrollerar att regionala kollektivtrafikmyndigheter och kollektivtrafikföretag följer kollektivtrafiklagen. Det gäller bland annat krav om trafikförsörjningsprogram samt anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet för kommersiell trafik.

  • Senast granskad: 22 februari 2024