Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur

Länsplanen för regional transportinfrastruktur är en investeringsplan för infrastrukturåtgärder och tas fram av oss i Region Stockholm på uppdrag av regeringen. En reviderad plan ska vara färdigställd 2026.

Länsplanen redogör för fördelningen av statliga medel till åtgärder på delar av den nationella infrastrukturen, till kollektivtrafik och i viss mån till åtgärder på kommunalt vägnät. Planen revideras vart fjärde år, i samverkan med Trafikverket, länets kommuner och Trafikförvaltningen (Region Stockholm).

Nationell plan för transportinfrastruktur

Länsplanen är en del av den Nationella planen för transportinfrastruktur, som Trafikverket har ansvar för. Det övergripande målet i den nationella planen är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för invånare och näringsliv i hela landet och följs av två underliggande mål:

 • Funktionsmålet, som innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla invånare en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, och att transportsystemet ska vara jämställt och likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
 • Hänsynsmålet, som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt och som ska bidra till att nå miljö- och miljökvalitetsmål samt ökad hälsa.

Reviderad länsplan ska vara klar 2026

I maj 2023 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför arbetet med den Nationella planen för transportinfrastruktur. Underlaget är startskottet för revideringen av både den nationella planen och landets länsplaner, som ska vara klar 2026. Den kommande länsplanen sträcker sig från 2026-2037.

Det här händer kring revideringen av länsplanen

 • Våren 2024 är den inledande fasen i revideringsarbetet, där Region Stockholm samlar in underlag till åtgärdsplaneringen, träffar kommuner och andra trafikaktörer.
 • Hösten 2024 presenterar regeringen sin infrastrukturproposition, som ger oss direktiv att starta åtgärdsplaneringen för Stockholmsregionen.
 • Senast granskad: 21 februari 2024

Rekommenderad läsning

 • Länsplan för transportinfrastruktur

  Länsplanen innehåller satsningar på bland annat ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken och förbättrade möjligheter att cykla.
 • Infrastruktur

  Rapporter och statistik om infrastruktur och transporter i Stockholmsregionen.