Interreg Central Baltic

Interreg Central Baltic är ett samarbetsprogram för länderna runt mellersta Östersjön och ska bidra till att utveckla samarbetet över nationsgränserna. 

Programmet syftar till att bevilja projektfinansiering för att lösa gemensamma utmaningar genom att olika länder samarbetar och lär av varandra.

Programmet omfattar delar av Sverige, delar av Finland inkl. Åland, samt Estland och Lettland. Det svenska geografiska området omfattar regionerna: Gotland, Gävleborg, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västermanland, Östergötland och Örebro.

Finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden

Programmet finansieras ur den europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF. Budgeten för programperioden 2021–2027 är 152 miljoner euro. Varje projekt kan erhålla 80 procent av beviljad projektbudget.

För att genomföra ett projekt behövs minst två partners från två olika länder. För att beviljas finansiering av programmet måste projekten ha en konkret gränsöverskridande karaktär.

Region Stockholms roll som nationell kontaktpunkt

Region Stockholm och Region Östergötland är värdar för nationella kontaktpunkter för Interreg Central Baltic-programmet. Kontaktpunkterna är länken mellan de aktörer i Sverige som söker finansiering av programmet och programsekretariatet i Turku, Finland.

Kontaktpunkten ska:

 • vara en länk mellan de svenska regionerna och programsekretariatet
 • informera svenska parter om programmet och de finansieringsmöjligheter som finns
 • inledningsvis stödja projektsökande för att avgöra om en projektidé kan utvecklas till en ansökan
 • medverka i partnersök
 • informera om nyheter och resultat från projekt

Allmän inriktning för programmet

Den allmänna inriktningen för Interreg Central Baltic är att lära av varandra och hitta gemensamma lösningar på problem och överbrygga gränshinder i syfte att skapa hållbar tillväxt och utveckling i städer och regioner.

Varje projektpartner bör bidra till projekt genom att föra med sig expertis, idéer, personal eller andra resurser.

Sju olika programmål

 • Ökad export för små och medelstora företag
 • Fler nya företag som skalas upp
 • Gemensamma lösningar för cirkulär ekonomi
 • Förbättrad kust och marin miljö
 • Minskade koldioxidutsläpp
 • Förbättrade anställningsmöjligheter på arbetsmarknaden
 • Bättre offentliga tjänster

En logotyp med texten

 • Senast granskad: 12 juni 2024