• Region Stockholms tertialrapport 2022

  Region Stockholm redovisar ett resultat per april 2022 på 1 677 miljoner kronor, att jämföra med budgeterat resultat för perioden på -252 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 1 487 miljoner kronor, vilket är 1 346 miljoner kronor högre än budget. Resultatprognosen förklaras främst av ökade skatteintäkter på 1 988 miljoner kronor. Det framgår av Region Stockholms tertialrapport för 2022. I ärendet om tertialrapporten som behandlas av regionstyrelsen den 14 juni, ingår även bilagan Ekonomiska förutsättningar inför Budget 2023.

  Ekonomi och budgetOrganisation och styrning
 • Hur kan Stockholms kollektivtrafik se ut 2050?

  Kollektivtrafikplan 2050, trafikförvaltningens och regionens långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling, är nu helt klar. Den visar på vad regionen behöver göra för att klara av ett Stockholm som växer. Trafiknämnden har den 21 juni godkänt planen.

  Kollektivtrafik
 • Region Stockholm stärker förmågan att hantera kriser

  En ny krisberedskapsplan med tillhörande regional katastrofmedicinsk beredskapsplan för Region Stockholm har beslutats av regionfullmäktige. Planen ska nu genomföras i alla verksamheter inom Region Stockholm. Därmed stärks regionens förmåga att hantera kriser

  Organisation och styrning
 • Positiva resultat från graviditetsenkäten

  Under 2022 har andelen kvinnor i Region Stockholm som tycker att de fått sina vårdbehov helt och hållet tillgodosedda under graviditet, förlossning och tiden efter förlossningen ökat med närmare 40 procent jämfört med året innan. 

  Hälso- och sjukvård
 • Om Region Stockholms covidbonus till medarbetarna

  Den 10 maj 2022 beslutade regionfullmäktige att medarbetare i Region Stockholm ska få en covid-bonus på upp till 10 000 kronor för extraordinära insatser i pandemin under 2021. Covid-bonusen betalas nu ut med junilönen.

  Organisation och styrningEkonomi och budget
 • Kultursommarjobb till 169 ungdomar i tio kommuner

  Länskulturkonsulenterna har, genom Regionstyrelsen, förmedlat handledarersättning för 169 sommarjobbsplatser för ungdomar i åldern 16 till 19 år, inom områdena dans, film och musik. Kultursommarjobben genomförs 2022 i tio olika kommuner i länet. Syftet med satsningen är att unga ska få möjlighet att prova ett konstnärligt yrke.

  Kultur
 • Gröna obligationer bidrog till lägre utsläpp

  Nu är 2022 års rapportering av Region Stockholms gröna obligationer, Green Bond Impact Report klar. Rapporten visar att finansieringen har gjort det möjligt för Region Stockholm att undvika utsläpp på 10 500 ton koldioxidekvivalenter under 2022.

  HållbarhetEkonomi och budget
 • Mandatperiodens första beslut i Region Stockholms kulturnämnd

  Den 25 januari sammanträdde Region Stockholms kulturnämnd i sitt första möte för 2023 med nya ledamöter och Erik Persson (S) som ny ordförande. Flera stora beslut fattades gällande inriktning och stöd till länets kulturliv.

  KulturOrganisation och styrning
 • Region Stockholm fortsätter arbetet med att minska hyrbemanning

  Som tidigare kommunicerats pågår sedan i januari ett intensivt arbete med att minska regionens beroende av inhyrd bemanning i hälso- och sjukvården. Region Stockholm vill prioritera satsningar på de egna medarbetarna och investera i arbetsmiljön. Hälso- och sjukvården ska präglas av kontinuitet och långsiktighet.

  Hälso- och sjukvård
 • Region Stockholms preliminära resultat för 2022

  Region Stockholm redovisar ett preliminärt resultat på 4 965 miljoner kronor för 2022. Detta ska jämföras med budgeterat resultat på 142 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 5,4 procent av de samlade skatteintäkterna, vilket överstiger de två procent som enligt SKR:s rekommendation motsvarar en god ekonomisk hushållning.

  Ekonomi och budget
 • Zilla Jonsson ny HR-direktör i Region Stockholm

  Nu är det klart att Zilla Jonsson utses till ny HR-direktör i Region Stockholm. Zilla Jonsson kommer närmast från en tjänst som HR-direktör på Danderyds Sjukhus AB.

  Organisation och styrning
 • Snabb mobilteknik kan ge akuta patienter bättre behandling

  Region Stockholm testar sedan 2021 hur avancerade mobila 5G-tjänster kan användas för att stärka patientsäkerhet och kommunikation inom sjukvården. Tjänsterna kan i nästa steg komma att användas inom ambulans-, akutsjukvård och för driften av vårdfastigheter.

  Forskning och innovation
 • Budget 2023: Arbetsmiljösatsningen inom förlossningsvården fortsätter 2023

  Under nästa år kommer förlossningssatsningen kring medarbetarnas arbetsmiljö att fortsätta och fördjupas. Medarbetarnas idéer och förslag är fortsatt viktiga inslag i utvecklingsarbetet framåt. Det framgår av budget 2023 som debatteras och beslutas 6-7 december. 

  Hälso- och sjukvårdOrganisation och styrningEkonomi och budget
 • Beslut om tilldelning av kliniska forskartjänster

  Region Stockholm och Karolinska Institutet utlyser varje år kliniska forskartjänster. Nu har årets sökande fått besked om tillsättning av de totalt 31 tjänsterna. 

  Forskning och innovation
 • Viktigt steg mot gemensam biobank stärker forskning och akademi i Stockholmsregionen

  Ett nytt samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm genom Karolinska Universitetssjukhuset innebär ett fördjupat samarbete för att åstadkomma en samlad biobankinfrastruktur i Stockholm. Målet är att på sikt skapa en gemensam biobank i hela Region Stockholm. Detta är också ett viktigt steg som driver arbetet framåt att göra Stockholmsregionen världsledande inom Life Science.

  Forskning och innovation
 • Vårdplatser i Region Stockholm

  Ibland diskuteras antalet vårdplatser och om de ökar eller minskar. Inte sällan görs jämförelser med andra regioner och länder. Men att jämföra är inte så lätt. Antalet vårdplatser i Region Stockholm har ökat de senaste åren men siffrorna måste ställas i relation till vad som krävs inom olika vårdformer och att vårdtider minskar därför att vården har blivit snabbare genom nya landvinningar och bättre diagnostik. Här förklarar vi lite mer om hur det ser ut i Region Stockholm.

  Hälso- och sjukvård
 • Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2023

  Varje år ses kollektivtrafiken i Stockholm över och nya tidtabeller börjar gälla i december. Nu har förslagen gått ut på remiss till länets kommuner och funktionshindersorganisationer där de får tycka till.

  Kollektivtrafik