Region Stockholms bokslutskommuniké 2021

Region Stockholm redovisar ett resultat på 1 821 miljoner kronor per december 2021. Årets budgeterade resultat var en miljon kronor. Det framgår av Region Stockholms bokslutskommuniké 2021.

Det positiva resultatet beror till stor del på högre skatteintäkter och generella statsbidrag som överstiger budget. Även riktade statsbidrag har ökat under året och kompenserar för ökade kostnader till följd av pandemin. Resultatet överstiger två procent av de samlade skatteintäkterna, vilket är i enlighet med god ekonomisk hushållning.

- Region Stockholm fortsätter, trots pandemin, att genomföra stora satsningar inom både hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i länet samtidigt som Region Stockholm redovisar ett positivt resultat, säger Carina Lundberg Uudelepp, regiondirektör i Region Stockholm.

- Region Stockholm har nu att hantera dels den vård och annan verksamhet som skjutits upp till följd av pandemin, dels att få tillbaka resenärerna till kollektivtrafiken. Samtidigt finns en beredskap för den osäkerhet som finns kring hur pandemin fortsatt kommer att påverka koncernens verksamheter. Därutöver finns det faktorer som vi vet försvårar, som ändringarna i den kommunala kostnads-utjämningen. Det innebär att Region Stockholm ska betala mer till andra regioner, något som inte pausats under pandemin. Det nya systemet för kostnadsutjämningen innebär att när det är fullt utbyggt 2023 ska Region Stockholm betala 3,7 miljarder kronor från att 2019 ha betalat en miljard.

- Därför behöver vi från alla nämnder och bolag tillsammans fortsätta att fokusera på nödvändiga åtgärder för att också behålla en ekonomi i balans, säger Carina Lundberg Uudelepp.

Investeringsvolymen per december 2021 uppgick till elva miljarder kronor, vilket är tre miljarder lägre än budget. Avvikelsen beror på projekt som flyttats fram till kommande år på grund av pandemin samt tidsförskjutningar kopplat till tillståndsprocesser och överklaganden.

Utvecklingen av en tillgänglig hälso- och sjukvård fortsatte under 2021 med bland annat om- och tillbyggnad av regionens vårdfastigheter. Utbyggnaden och utvecklingen av tunnelbana och tvärbanor, liksom upprustningen av Roslagsbanan och tunnelbanans Röda linje, är exempel på investeringar för att säkerställa en väl fungerande kollektivtrafik i en växande Stockholmsregion.

Läs mer i Region Stockholms bokslutskommuniké 2021

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter