Dags att planera kollektivtrafikens tidtabeller för 2023

Varje år ses kollektivtrafiken i Stockholm över och nya tidtabeller börjar gälla i december. Nu har förslagen gått ut på remiss till länets kommuner och funktionshindersorganisationer där de får tycka till.

Planeringen av 2023 års tidtabeller för kollektivtrafiken i Stockholms län har börjat. De 26 kommunerna i Stockholms län och funktionshindersorganisationer fick i mars en bruttolista med förslag av trafikförvaltningen.* Trafikvolymen är detsamma som tidigare år och innehåller mest omfördelningar mellan linjer samt justeringar i trafiken som till exempel beror på för få resande.

Bussar, tunnelbana, lokalbanor och sjötrafik

Förslagen har tagits fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL och Waxholmsbolaget. De bygger bland annat på:

  • Kommunernas planer för ny bebyggelse.
  • Statistik över antalet resenärer på respektive linje och i respektive område.
  • Input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.

Under våren gör trafikförvaltningen och trafikutövarna ytterligare utredningar av och prioriteringar mellan de olika förslagen. Med hänsyn till ekonomiska ramar kan inte alla förslag genomföras. Den 10 juni är sista datum för remissinstanserna att lämna synpunkter på bruttolistan.

Under sommaren och tidig höst görs en slutlig sammanvägning av förslagen och remissinstansernas synpunkter. Under hösten beslutar trafikförvaltningen om vilka förändringar som ska genomföras. När trafikförändringsdokumentet är klart presenteras det som ett informationsärende till trafiknämnden och skickas till remissinstanserna.

Den 11 december 2022 börjar de nya tidtabellerna i SL-trafiken att gälla. Waxholmsbolaget byter till vintertidtabell den 12 december.

Pendeltågen

För pendeltågen gäller en annan process. I april ansöker trafikförvaltningen om tåglägen hos Trafikverket. Tåglägena beskriver i detalj var varje tåg på spåren ska befinna sig vid en viss tidpunkt. Eftersom pendeltågen till stor del kör på samma spår som fjärrtåg, regionaltåg och godståg kan det uppstå konflikter om flera önskar samma tåglägen. Trafikverket ansvarar för att lösa eventuella konflikter, i dialog med trafikoperatörerna.

Under hösten fastställs tågplanen inför nästa år, det vill säga Trafikverket fattar ett slutgiltigt beslut om tåglägena för hela Sveriges tågtrafik, inklusive SL:s pendeltåg. Förändringarna börjar gälla den 11 december.

* I februari skickade trafikförvaltningen av misstag ut ett arbetsdokument med trafikförändringar som ännu inte var färdigställt till kommunerna. Dokumentet innehöll förslag som inte finns med i slutversionen, som blev klar i mars.

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter