Kartläggning av barn och ungas kulturvanor

Vad vet vi om barn och ungas kulturvanor? Vilka skillnader finns i kulturvanor mellan kön, socioekonomiska grupper och bostadsort? Ta del av två rapporter som ger en överblick över deltagandet i kulturaktiviteter bland barn och unga. 

Under 2023 hade kulturförvaltningen i uppdrag att kartlägga och analysera barn och ungas kulturvanor utifrån faktorer som geografi, kön och socioekonomi. Det resulterade i en kunskapsöversikt över befintliga kulturvaneundersökningar och en intervjustudie med barn och unga i Stockholmsregionen.

Här kan du läsa en sammanfattning av rapporterna och ladda ner dem i sin helhet. 

En väv av vanor - En kunskapsöversikt av barns och ungas kulturvanor 2023

Av: Gunilla Kindstrand

Rapporten visar på utmaningar att beskriva barns och ungdomars kulturvanor, inte minst kulturen genom de digitala plattformarna. I rapporten framgår också att kulturdeltagandet i Sverige är högt, men ojämnt fördelat. Flickor är mer kulturaktiva än pojkar och barn och unga till högutbildade föräldrar har ett högre kulturdeltagande. Barn och unga med utländsk bakgrund besöker bibliotek oftare än andra grupper, men möter fler hinder när de vill delta i det övriga kulturlivet. Detta har inte förändrats över decennierna trots olika insatser för ett breddat kulturdeltagande.

Kindstrand påvisar samtidigt att traditionella kulturvaneundersökningar är relativt snäva i sitt kulturbegrepp och fokuserar på deltagandet i det offentligt finansierade och fysiska kulturutbudet. Ett lågt deltagande i denna sfär förväxlas ofta med ett lågt kulturdeltagande över huvud taget trots att kultur- och fritidsvanorna idag ofta äger rum utanför den offentligt finansierade sfären; digitalt via mobiltelefoner och streamingtjänster, i kommersiella sammanhang, i hemmiljö, bland vänner och i tillfälliga sammanslutningar.

”Kultur i barns vardag – röster från 28 barn och unga i Stockholms län om deras kulturvanor”

Av Ida Thomson och Janina Fyckholm

Intervjustudien har genomförts av utrednings- och utvecklingskonsulten Ida Thomson och barnkulturvetaren Janina Fryckholm. Studien omfattar intervjuer med 28 barn och unga, från olika kommuner och kommundelar i länet, om deras kulturvanor samt även med fem vuxna som direkt eller indirekt arbetar med målgruppens kulturverksamheter.

  • Senast granskad: 16 februari 2024