Konstblick

Konstblick är en enkel guide som tagits fram på initiativ av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, för att öka intresset för konstverken i Region Stockholm och på så sätt öka välbefinnandet för patienterna.

Hälso- och sjukvården i Region Stockholm rymmer en av landets största samtida konstbestånd. Det ligger ett stort yrkeskunnande och en lång samarbetsprocess bakom varje verk som placerats i vården. Samtidigt är det lätt att konsten glöms bort – fokus i vården ligger naturligtvis på att vårda och ta hand om patienterna. Konstblick är därför ett försök att göra konsten mer tillgänglig och se om den kan bli mer angelägen både för patienter och personal.

Lockar till samtal och stimulans

I form av ett laminerat A4-ark med en kort text och några reflektionsfrågor, i en box fäst på väggen intill konstverket, syftar Konstblick till att stimulera till samtal, aktivera patienterna och därmed främja deras hälsa och välmående. Kompetenscentrum för kultur och hälsa har gett konstförmedlare Cecilia von Schantz uppdraget att ta fram Konstblick. Vårdpersonalen får en introduktion av konstförmedlaren för att kunna föra ett samtal kring konsten.

- Att vistas på ett sjukhus kan ibland kännas oroligt både för patienten och anhöriga och då kan konsten fungera både lugnande och inspirerande. Förhoppningen är att locka till samtal och stimulans utanför vårdsituationen, säger Cecilia von Schantz som ansvarar för Konstblick.

Som del av den fysiska rehabiliteringen

Tanken är att Konstblick ska kunna fungera som en stunds glädje eller förströelse på egen hand, patienter emellan eller tillsammans med en anhörig. Men också att kunna använda i samband med rörelse och rundvandring i avdelningens korridorer som en del i den fysiska rehabiliteringen.

Kontakta Ansvarig för förmedling av konst

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

  • Senast granskad: 31 maj 2024