Högskolestuderande

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm erbjuder platser för verksamhetsintegrerat lärande, VIL, till studenter på utbildningar med inriktning mot hälso- och sjukvård på de lärosäten som har avtal med Region Stockholm.

I dagsläget finns avtal med Ersta Sköndal Bräcke högskola, Högskolan i Gävle, Karolinska Institutet, Mälardalens högskola, Röda Korsets Högskola, Sophiahemmet Högskola, Stockholms universitet, Södertörns Högskola och Uppsala universitet.

Prioritering vid tilldelning av platser för VIL

Målet är att erbjuda så många studenter som möjligt platser för VIL, men utbudet är begränsat och därför finns det en prioriteringsordning vid förfrågan om plats. VFU/VIL kan schemaläggas både dag, kväll och natt samt under helger beroende på vårdverksamhet. 

Inom Region Stockholm gäller följande.

  1. Studenter som läser på lärosäten i Stockholms län, alternativt lärosäten som Region Stockholm har avtal med, prioriteras och bereds alltid plats i första hand.
  2. Studenter som studerar på lärosäten utanför Stockholms län och är folkbokförda i länet kan i mån av plats beredas plats.
  3. Studenter som studerar på lärosäte utanför Stockholms län och som inte är folkbokförda i Stockholms län kan inte beredas plats.

Så här gör du

Kontakta din kursledning så får du mer information. Det är sedan VIL-samordnarna på lärosätet som gör förfrågan om plats för VIL, aldrig du själv.

Du får besked från ditt lärosäte om tilldelad plats senast två veckor innan perioden börjar. Om du har behörighet till det Kliniska placeringsprogrammet KliPP så kan du även se din placering där.

Ditt ansvar

  • Att du under din VIL-period alltid har med dig ett giltigt e-tjänstekort för studerande inom Region Stockholm. Du behöver också ha dina pin- och pukkoder tillgängliga.
  • Att du kontaktar ditt lärosäte angående beställning av e-tjänstekort, du ansvarar själv för att boka tid för fotografering senast två veckor innan din första VIL-period.
  • Att du efter avslutad utbildning klipper itu och kasserar ditt e-tjänstekort.
  • Att du har tagit del av dokumentet Sekretessregler (under bilagor) 
  • Att du tagit del av dokumentet Basala hygienrutiner (under bilagor)

Alla utbildningsmoment i VFU/VIL är obligatoriska. Regler kring hantering av frånvaro återfinns i respektive kursplan. Examinator kan avbryta en students VFU/VIL om studenten visar allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt.

Utdrag ur belastningsregistret kan begäras inför vissa VFU/VIL-placeringar där det förekommer kontakt med barn.

Kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning

Kvalitetsuppföljningen genomförs på uppdrag av det gemensamma Utbildningsrådet Karolinska Institutet-Region Stockholm och leds av en arbetsgrupp bestående av Region Stockholm och lärosätena tillsammans.

Kvalitetsuppföljningen innebär att studenter fått en enkät utskickad via mail under vecka 17 med frågor om VFU.

Studenter från Marie Cederschiöld högskola, (f.d. Ersta Sköndal Bräcke högskola), Karolinska Institutet, Röda Korsets Högskola och Sophiahemmet Högskola deltar i uppföljningen. 

Uppföljning och resultat

Uppföljningen sker ur tre perspektiv; studenter, medarbetare och chefer. För medarbetare och chefer görs uppföljningen i samband med medarbetarenkäten i höst.  Resultat kan tas ut på enhetsnivå och på programnivå. Övergripande resultat redovisas årligen.

Kvalitetsuppföljning av verksamhetsförlagd utbildning

Kontaktpersoner och ordföranden för arbetsgruppen:

Susanne Kalén, Region Stockholm

Anna Jervaeus, Karolinska Institutet 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?