Policys och strategier inom folkhälsa

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm arbetar med ledning, styrning och uppföljning inom folkhälsoområdet.Vi har policys och strategier som gäller för alla våra uppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Folkhälsopolicy – God hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen 

Region Stockholms folkhälsopolicy gäller för alla verksamheter inom Region Stockholm. Den visar riktning för vårt arbete med att identifiera behov och vidta åtgärder i strävan att uppnå god hälsa och minskade skillnader i hälsa hos invånarna i länet.

Folkhälsopolicyn anger fyra styrande principer: 

 • Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning 
 • Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på dem med störst behov 
 • Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv bidrar till strukturella förutsättningar för god och jämlik hälsa 
 • Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete

Folkhälsopolicy  

Strategi för suicidprevention 

Region Stockholm har en viktig roll i att förebygga självmord hos länets invånare. Strategi för suicidprevention gäller för alla Region Stockholms verksamheter. Syftet är att ge förutsättningar för ett effektivt och kunskapsbaserat arbete med suicidprevention.  

Strategin omfattar tre nivåer för förebyggande arbete: 

 • Hela befolkningen oavsett risk för suicid 
 • Grupper i särskild utsatthet för suicidrisk 
 • Personer med individuell risk för suicid 

Strategi för suicidprevention

Strategi för psykisk hälsa 

Region Stockholms strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa gäller för alla verksamheter inom Region Stockholm. Strategin fokuserar på att utveckla förutsättningarna för psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande i invånarnas vardagsmiljöer.  

Olika tillvägagångssätt i arbetet:  

 • Individnivå: Utveckla psykisk hälsa, psykiskt välbefinnande och motståndskraft 
 • Vardagsmiljö: Utveckla hälsofrämjande miljöer som är tillgängliga för alla 
 • Närsamhälle: Stärka närsamhällets och bostadsområdets kraft 
 • Styrande nivå: Utveckla hälsofrämjande ledning och styrning 

Strategi för främjande av psykisk hälsa

Folkhälsa en del i hållbar utveckling  

Arbetet med hållbarhet och folkhälsa hör ihop och är avgörande för människors välmående och för ett robust och motståndskraftigt samhälle.  

Region Stockholms arbete med hållbar utveckling

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?