Flest nya mediciner mot cancer visar Årsberättelse läkemedel 2023

Fler bland 65+ vaccinerade sig mot influensa och de flesta nya läkemedel som introducerades är mot cancer. Fler antibiotikarecept hämtades ut – men fortfarande färre än 2019. Det är några exempel ur Region Stockholms årsberättelse för läkemedel.

I ”Årsberättelse läkemedel 2023” beskriver Region Stockholm arbetet med den regionala läkemedelsstrategin. Särskilt fokus läggs på läkemedelskostnadernas utveckling.

Visionen för läkemedelsstrategin är att läkemedelsanvändningen i Region Stockholm bidrar till god hälsa och är patientsäker, jämlik och hållbar.

Fakta och siffror ur årsberättelsen i korthet

  • Läkare följer i mycket stor utsträckning de rekommendationer som finns i Kloka listan (en lista över rekommenderade effektiva och säkra läkemedel). Siffran för husläkarmottagningar är 91 procent 2023 vilket motsvarar 2022 års siffror. De digitala vårdgivarna har förbättrat sitt resultat från 87 procent 2022 till 91 procent 2023.
  • Fler i åldersgruppen 65 år och äldre har vaccinerat sig mot säsongsinfluensa innevarande säsong jämfört med förra. Säsongen 2023/2024 var vaccinationstäckningen 62 procent, jämfört med 58 procent säsongen 2022/2023. Skillnaden mellan olika kommuner och stadsdelar är fortsatt stor. För säsongsinfluensa varierar täckningen mellan 40 procent och 70 procent i gruppen 65 år och äldre.
  • Av de nya läkemedel som har introducerats under 2023 i regionen används majoriteten vid behandling av olika cancersjukdomar och ovanliga ärftliga sjukdomar. En ny behandling mot Hepatid D fick också snabbt stor användning.
  • Läkemedelskostnaderna ökar. Under 2023 uppgick de samlade kostnaderna för Region Stockholm till 11 miljarder kronor före återbäring (rabatt avtalad med läkemedelsföretagen) och 10 miljarder efter återbäring. Cancerläkemedel utgjorde 18 procent av kostnaderna och läkemedel mot autoimmuna sjukdomar 15 procent. Inom diabetes är det framför allt nya läkemedel mot diabetes typ 2 som börjar få en mer utbredd användning.
  • De största kostnadsökningarna räknat i försäljningsvolym – exklusive återbäring – hade läkemedel som används vid ovanliga och ärftliga sjukdomar (cystisk fibros och blödarsjuka) samt även läkemedel mot cancer.
  • Nya upphandlingar leder till minskade kostnader för läkemedel som används på sjukhusen. Det gäller särskilt flera cancerläkemedel och hjärtsviktläkemedlet levosimendan. Bedömningen är att besparingen kan bli 28 miljoner de första 12 månaderna. Det motsvarar 18 procent av det upphandlade värdet.
  • Prognosen för 2023 underskattade kostnadsutvecklingen för läkemedel. Den faktiska kostnaden underskattades med fyra procent. Det beror framför allt på högre förskrivningen än förväntat av ett nytt läkemedel vid blödarsjuka, emicizumab, och att förskrivningen av dupilumab vid astma och atopisk dermatit (eksem) ökade mycket. Prognosen tog inte heller tillräcklig höjd för nya godkända användningar av PD(L)-1 hämmarna vid behandling av bland annat bröstcancer.
  • Antalet uthämtade antibiotikarecept fortsätter att öka. Under 2023 hämtades 8,5 procent fler recept ut än 2022. Under pandemin minskade siffran mycket för att sedan öka igen. Dock är nivån fortfarande 8,8 procent lägre än 2019.
  • Kunskapsstödet ”Läkemedel och miljö” på janusinfo.se uppdateras kontinuerligt. Där finns samlad miljöinformation om läkemedelssubstanser och miljöjämförelser för liknande substanser. 

Årsberättelsen tar också upp vilka insatser som görs för att stärka robustheten i läkemedelsförsörjningen. Det handlar bland annat om avtal för att säkra läkemedelsförsörjning till sjukhusen, avtal om tillverkning och beredning samt utökad lagerhållning av vissa läkemedel och medicintekniska produkter.

Restnoteringar (att läkemedel inte finns för leverans) är ett problem som ökar och som kräver mycket resurser för att hantera. Exempel på åtgärder för att minska konsekvenserna för vården av bristsituationer som är tillfälliga är täta kontakter med läkemedelsföretagen och vårdgivare, riktlinjer för alternativa behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner och utökad lagerhållning.

Läs mer om Region Stockholms insatser för att uppnå målen i den regionala läkemedelsstrategin:

Årsberättelse läkemedel 2023 

Håll dig uppdaterad! Prenumerera på nyheter du är intresserad av.

Prenumerera

Fler nyheter