Infrastruktur

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Region Stockholm samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Stockholmsregionen. Målet är ett transporteffektivt samhälle, där det är lättare att transportera gods och resa till, från och inom regionen. Vi stöder även omställningen till gröna transporter och arbetar för att alla som bor och verkar i regionen ska ha tillgång till snabbt bredband.

ansportsektorn står för drygt hälften av de totala utsläppen av växthusgaser i länet. För att minska utsläppen av koldioxid och effektivisera transporter och resor, arbetar Region Stockholm strategiskt och långsiktigt för att:

  • Öka andelen resor med kollektivtrafik.
  • Öka möjligheterna att cykla i hela Stockholmsregionen, över kommungränserna.
  • Bidra till elektrifieringen av transporter.
  • Minska andelen invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig luftkvalitet.

Cykling

Vi arbetar tillsammans med länets kommuner för att det ska bli både enklare och säkrare att cykla i hela regionen.

Stärkt internationell tillgänglighet

Att stärka den internationella tillgängligheten är avgörande för att attrahera besökare, utländska investeringar och arbetskraft till Stockholmsregionen. Tillgängligheten är också viktig för att näringslivet ska ha tillgång till export och internationella samarbetsmarknader. Region Stockholm medverkar till att stärka den internationella tillgängligheten genom bland annat satsningar på infrastruktur.

Länsplan för transportinfrastruktur

Region Stockholm ansvarar för Länsplanen för transportinfrastruktur som innehåller satsningar på bland annat ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken och förbättrade möjligheter att cykla i regionen.

Godsstrategi

Stockholmsregionen är Sveriges största konsumentmarknad och en av de största samhällsutmaning­arna är att möta det ökade behovet av gods- och persontransporter. Samtidigt behöver trängseln minska, framkomligheten öka och flera initiativ tas om vi ska nå klimatmålet om ett fossilfritt transportsystem till 2045.

Bredbandsutbyggnad

Vi arbetar för att alla invånare, företag och offentliga verksamheter i länet ska ha tillgång till snabb, fast och mobil bredbandsuppkoppling.

Påverkan för en transporteffektiv region

Region Stockhlm tar kontinuerligt fram statistik och rapporter kopplat till infrastruktur och arbetar tillsammans med länets kommuner och andra aktörer för att påverka  beslut somär viktiga för hela Stockholmsregionen.

Strategier och planer: infrastruktur

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?