Samrådsförslag ny regional utvecklingsplan

Nu finns ett sammanställt förslag till en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen att samråda kring.

Syftet med samrådet är att få in synpunkter och perspektiv för att kunna göra de prioriteringar och vägval som i slutändan ska resultera i en regional utvecklingsplan som så många aktörer som möjligt har nytta och stöd i.

Samrådsförslaget är resultatet av faktainsamling, analyser och en omfattande dialog tillsammans med företrädare för kommuner, myndigheter, näringsliv, akademi och civilsamhället. Andra utgångspunkter för arbetet har varit att planen ska vara långsiktig, ha ett större fokus på gemensamt ansvar och kraftsamling samt vara användbar och lättillgänglig. Dessutom har förändrade förutsättningar i omvärlden och i lagstiftningen påverkat planförslagets innehåll och struktur.

Nu inleds remissperioden som pågår fram till den 30 september 2024.

Svara på remissen

I följebrevet till samrådsförslaget finns det en rad frågor som vi vill få er hjälp att besvara. Frågor som t ex handlar om ni uppfattar att styrkor och utmaningar är korrekt beskrivna eller om ni har synpunkter på mål, vision och prioriteringar. Det kan också handla om frågor som rör bebyggelse, plankartan och den rumsliga utvecklingen. Sist men inte minst finns det frågor som handlar om samverkan och hur vi kan bli bättre på att arbeta tillsammans. Frågorna hittar du i missivet.

Missiv - Samråd om ny regional utvecklingsplan.pdf (147 kB, Pdf)

Synpunkter på förslaget

Välkommen att skicka in synpunkter på samrådsförslaget! Dessa ska skickas elektroniskt till registrator.rlk@regionstockholm.se i både Word- och Pdf-format. Vänligen ange diarienummer RS2024-0344.

Synpunkterna ska vara Region Stockholm tillhanda senast den 30 september 2024. Remissvaren kommer att publiceras på www.regionstockholm.se/rufs2060 och kommer också att sammanställas i en samrådsredogörelse.

Processen bakom den nya regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, upphör att gälla i oktober 2026. Uppdraget att revidera och uppdatera denna, startade i och med Region Stockholms budget för år 2022. I juni 2023 beslutade regionstyrelsen om inriktningen för den nya utvecklingsplanen. Inriktningen beskriver övergripande ramar och struktur, och grundar sig dels i det politiska uppdraget, dels i de dialoger och analyser som dittills genomförts.

Sedan hösten 2022 har Region Stockholm fört dialog tillsammans med kommuner och andra regionala aktörer om den framtida utvecklingen av regionen.

Under perioden 10 april–30 september 2024 är ett samrådsförslag ute på remiss. Hösten 2024 sammanställer Region Stockholm de synpunkter som kommit in under remisstiden. Därefter prioriterar och reviderar Region Stockholm innehållet ytterligare inför granskningsförslaget som remitteras under våren 2025. De slutliga justeringarna genomför Region Stockholm inför det planerade antagandet av den nya regionala utvecklingsplanen i regionfullmäktige i maj 2026.

Har du frågor?

Hör av dig till Jenny Carlsson Widell, projektledare för ny regional utvecklingsplan via formuläret nedan.

Kontakta Jenny Carlsson Widell

Information

Region Stockholm är en offentlig verksamhet. Det innebär att meddelanden du skickar till förtroendevalda och tjänstemän blir allmän handling och kan begäras ut av allmänheten.

Kartor

Nedanför hittar du kartor till den nya regionala utvecklingsplanen.

  • Senast granskad: 10 april 2024