Region Stockholms uppdrag och ansvar

Lättläst Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Varje dag, dygnet runt ansvarar Region Stockholm för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har också i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet.

Region Stockholm finns till för länets invånare. Vår vision är att vi ska vara en jämlik, öppen, hållbar och konkurrenskraftig Stockholmsregion där invånarna ges likvärdiga livschanser och hög livskvalitet.

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat röntgensjuksköterskor, samhällsplanerare, ingenjörer, kulturstrateger och ortopeder. Totalt finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm.

Region Stockholm är en politiskt styrd verksamhet. Verksamheten finansieras till ungefär 80 procent av skatteintäkter från länets invånare, som är 12,08 kronor per intjänad hundra kronor. Övriga intäkter kommer från försäljning av tjänster, patientavgifter, biljettpriser och statsbidrag.

regionsthlm4_budgetinfographic_2022.jpg

Region Stockholm omsätter varje år drygt 100 miljarder kronor och hälso- och sjukvården är den största av de fyra kärnverksamheterna. Under mandatperioden 2018-2022 görs bland annat stora investeringar i nya akutmottagningar, lokaler för psykiatrin, förlossningsplatser, utbyggd tunnelbana och tvärbana.

Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm med ett utökat ansvar för regional tillväxt och utveckling. 

Hälso- och sjukvård

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling. En vanlig dag besöker i snitt 13 800 patienter husläkarmottagningarna, 80 barn föds på sjukhusen och det görs 1 300 besök på akutmottagningarna.

Medicinska framsteg och en växande och åldrande befolkning innebär nya möjligheter, förutsättningar och utmaningar. Region Stockholm möter detta genom att fortsätta genomföra framtidens hälso- och sjukvård, den största satsningen någonsin på länets gemensamma hälso- och sjukvårdssystem.

Samtidigt utvecklas förlossningsvården och även den avancerade sjukvården i hemmet. En primärvårdsstrategi för en nära vård utarbetas. Här får vårdcentralerna en central roll och den psykiatriska vården utvecklas. Forskningen och samarbete med kommuner och näringsliv intensifieras. Parallellt med den nya vårdgarantin införs också en digital vårdgaranti som ger alla invånare valfriheten att kontakta vården digitalt om de så önskar.

Verksamhet - Hälsa och vård

Kollektivtrafik

Varje dag gör 900 000 resenärer 2,9 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i eller besöker länet har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana samt trafik med skärgårdsbåtar– samordnas i ett växande trafiknät.

Stockholms kollektivtrafik är i dag en av världens bästa och en av de mest miljövänliga. Vår resa mot en fossilfri och klimatsmart kollektivtrafik började redan för 30 år sedan. I dag drivs våra pendeltåg, tunnelbanor och lokalbanor till 100 procent på el från förnybara källor.

Region Stockholm genomför och planerar investeringar och andra åtgärder som bygger ut och moderniserar kollektivtrafiken i länet alt för att resenärernas behov.
Stockholm växer och får allt fler invånare. Det är Region Stockholms uppgift att se till att kollektivtrafiken följer med. Därför görs nu en historiskt stor investering i kollektivtrafiken med bland annat utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby, Nacka och Arenastaden.

Vi tar Stockholm framåt, idag och imorgon.

Verksamhet - Kollektivtrafik

Regional utveckling 

Stockholms län är Europas snabbast växande huvudstadsregion. Region Stockholm ansvarar för regional tillväxt och utveckling i länet. Det innebär att skapa de bästa förutsättningarna för att länet ska förbli en ledande, innovativ och hållbar stockholmregion. Region Stockholm ansvarar bland annat för länsplanen för infrastruktur och den regionala utvecklingsplanen för länet, RUFS.

I uppdraget ligger också att vara en röst för länets invånare och den samlande kraften för länets övriga aktörer - kommuner, näringsliv, akademi, och myndigheter. Tillsammans arbetar vi för Stockholmsregionens bästa med målet att bli Europas mest attraktiva storstadsregion.

Verksamhet - Regional utveckling

Kultur

Genom stöd till kultur och föreningslivet bidrar Region Stockholm till att öppna nya världar i en växande, kreativ och hållbar stockholmsregion. Region Stockholms kulturstöd går till en mångfald av röster, scener och uttryck inom dans, film och konst i länet. Region Stockholm ger bidrag till en bred kulturverksamhet inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv. Region Stockholm är också huvudfinansiär för Konserthuset Stockholm och Kungliga filharmonikerna.

Konst bidrar till att skapa mänskliga och trygga offentliga rum och kan öka välbefinnandet. Konst berikar också mötet med kollektivfabriken och vårdmiljöerna. Exempel på detta är världens längsta konstutställning - i Stockholms tunnelbana - och den konstsatsning med samtida svenska konstnärer som finns på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

När Stockholm fortsätter att växa är Region Stockholms mål att fortsätta bidra till ett dynamiskt kulturliv för invånare och besökare.

Verksamhet - Kultur

Stockholms län på kartan  

Karta Stockholms län

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?