Region Stockholm driver hållbar utveckling

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Världen står inför omfattande utmaningar i och med klimatförändringar, utarmning av biologisk mångfald, spridning av hälso- och miljöfarliga ämnen och ökad ojämlikhet. Dessa utmaningar är relevanta även för Stockholms län och påverkar bland annat folkhälsan, tryggheten och den ekonomiska utvecklingen.

Som en del av samhället driver Region Stockholm hållbar utveckling utifrån tre perspektiv:

Social hållbarhet som innefattar mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, trygghet, barns rättigheter, delaktighet för personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och hbtq.

Miljömässig hållbarhet som innefattar klimatpåverkan, naturresursanvändning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, miljö- och hälsoskadliga utsläpp, giftfri miljö och buller.

Ekonomisk hållbarhet som innefattar att organisationen har en långsiktigt hållbar ekonomi för att klara uppdrag och åtaganden på kort och lång sikt, samt att ekonomiska effekter av hållbarhet identifieras och tillämpas successivt när det är relevant.

Region Stockholm bidrar till att uppfylla hållbarhetsmålen i Agenda 2030, Parisavtalet, den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och trafikförsörjningsprogrammet. Genom att ta ansvar för framtiden visar Region Stockholm ledarskap och inspirerar andra till en hållbar utveckling.

Alla verksamheter inom Region Stockholm följer Hållbarhetspolicy och Hållbarhetsstrategi som fastställer viljeinriktningen för hållbarhetsarbetet på lång sikt. Policyn och strategin kompletteras av Riktlinjer för hållbarhet och andra stödjande dokument. Dessa styrdokument kan du finna till höger på denna sida under Bilagor. 

Strategiska huvudområden för hållbarhetsarbetet

Region Stockholm bidrar till att utveckla hållbara städer, landsbygds- och skärgårdsområden

Region Stockholm bidrar till attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen och till att vara ett klimat- och resurseffektivt län. Detta gör Region Stockholm genom att ansvara för en hållbar regional utveckling, erbjuda hållbar hälso- och sjukvård och kollektivtrafik samt genom att främja ett dynamiskt kulturliv. Inkluderande och trygga livsmiljöer för alla är viktiga förutsättningar för en hållbar utveckling i länet.

Region Stockholm främjar en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster

Region Stockholm bidrar till en hållbar konsumtion och produktion genom att ha med hållbarhetsperspektivet i investeringsprocessen, inköpsprocessen samt vid utförande, drift och underhåll av verksamheten. En långsiktigt minskad resursanvändning är en nödvändighet, och ett viktigt bidrag till en hållbar ekonomi. Region Stockholms utbud av tjänster till invånarna utvecklas och utförs med hänsyn till människors hälsa och rättigheter liksom miljö och klimat. Samma hänsyn tas vid inköp av varor och tjänster för att minska negativ påverkan på människor och miljö i leveranskedjorna.

Region Stockholm är en organisation att lita på

Region Stockholms nämnder och bolag bidrar till en hållbar utveckling genom att ha ett hållbarhetsperspektiv i all verksamhet. Varje generation ska bära sina egna kostnader och skattemedlen ska förvaltas så att nuvarande verksamhet inte sker på framtida generationers bekostnad. Verksamheterna ska vara resilienta, arbeta för att minimera miljöpåverkan och säkerställa att servicen är anpassad så att den motsvarar olika människors behov och förutsättningar. Invånarna i Stockholms län ska kunna lita på att Region Stockholm bedriver sina uppdrag på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt.

De tre huvudområdena i Hållbarhetsstrategin har 13 prioriteringar med tillhörande fokusområden för åren 2022-2027. 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?