Social hållbarhet

Vi arbetar för att alla invånare i länet ska ha möjlighet att uppnå god fysisk och psykisk hälsa utifrån sina förutsättningar. Vi jobbar proaktivt för att alla invånare ska behandlas likvärdigt och individuellt, och att ingen diskrimineras.

Social hållbarhet innefattar mänskliga rättigheter och samtliga diskrimineringsgrunder vilket inkluderar arbete för jämlikhet, jämställdhet, hbtqi+, barnrätt, funktionshinderfrågor och nationella minoriteter. Social hållbarhet inkluderar även trygghet, folkhälsa, arbetsmiljö, anti-korruption och socialt ansvar i leverantörskedjor.

Region Stockholm arbetar med social hållbarhet på tre sätt:

Omsorg och service till våra invånare

Vi har fokus på de tjänster som vi levererar till invånarna i regionen, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur, och att dessa fördelas rättvist och utifrån individuella behov och förutsättningar.

Alla människor ska ges möjlighet att ta del av Region Stockholms verksamheter och få likvärdig service och tjänster av samma kvalité.

Upphandling

I vår roll som upphandlare av produkter och tjänster har vi ansvar för att de varor och tjänster som vi köper upp produceras under hållbara och ansvarsfulla förhållanden, och att de inte kränker mänskliga rättigheter.

Alla regioner i Sverige samverkar med att säkerställa sociala krav vid upphandlingar och har en gemensam uppförandekod för leverantörer.

Arbetsgivare

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med cirka 47 000 anställda. Vi bedriver ett proaktivt och målinriktat arbete för att främja mångfald i alla regionens verksamheter. Alla medarbetare ska ges samma förutsättningar vad gäller rekrytering, lön- och anställningsvillkor, kompetensutveckling, arbetsmiljö och bemötande på arbetsplatsen.

Innehåll

 • Familj med barn

  Alla människor ska synliggöras och blir bemötta likvärdigt, vänligt och med respekt och professionalitet inom Region Stockholms olika verksamheter.
 • Region Stockholms grundprincip är alla människors lika värde och att de mänskliga rättigheterna respekteras, skyddas och uppfylls inom våra verksamheter.
 • En pappar och barn går på promenad. Pappan håller barnet i handen.

  I Region Stockholm finns ett kontinuerligt jämställdhetsarbete på alla nivåer i organisationen.
 • Ett barn blir undersökt av en läkare med stetoskop

  Region Stockholms arbetar för att värna barn och ungas rättigheter, behov och förutsättningar i våra verksamheter.
 • En ung kvinna med ett stort leende

  Region Stockholm arbetar systematiskt med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och göra dem mer delaktiga.