Region Stockholms hållbarhetsbokslut 2023

Region Stockholms hållbarhetsarbete ligger i framkant. Det visar hållbarhetsbokslutet för 2023. Bland annat har utsläpp av växthusgaser minskat med 20 procent sedan 2019 och regionens styrning integrerar hållbarhetsaspekter bättre. 

Hållbarhetsbokslutet för 2023 sammanställer Region Stockholms hållbarhetsarbete på en koncernövergripande nivå. I bokslutet samlas resultat från uppsatta hållbarhetsmål i budget, principerna i Region Stockholms hållbarhetspolicy och prioriteringar i hållbarhetsstrategin. Årets hållbarhetsbokslut visar på framsteg i hållbarhetsarbetet men mycket arbete kvarstår för att nå de högst ställda hållbarhetsmålen. Ökad elektrifiering, energieffektivisering och systematiskt arbete med social hållbarhet behövs.

Under 2023 var Region Stockholms utsläpp av växthusgaser 163 000 ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med 20 procent jämfört med basåret 2019. Region Stockholms klimatpåverkan fortsätter minska, bland annat tack vare bränslekonvertering från fossil diesel till förnybart drivmedel i sjötrafiken, som haft en avgörande betydelse för utsläppsreduceringen jämfört med 2019. Flertalet verksamheter har ökat sin användning av förnybara drivmedel och satsar på elektrifiering.

Samtidigt som Region Stockholms utsläpp har en tydlig nedåtgående trend missar Region Stockholm målet med en procent. Det betyder att klimatutsläppen minskat med 20 procent sen 2019, i stället för 21 procent som målet kräver.

– Vi står inför omfattande utmaningar med klimatförändringar och ska minska våra koldioxidutsläpp i Region Stockholm. Vi når inte riktigt hela vägen fram till våra ambitiösa hållbarhetsmål och behöver lägga i en extra växel kommande år, säger Carolina Pettersson, hållbarhetsdirektör i Region Stockholm.

Årets resultat visar att Region Stockholm behöver arbeta vidare med insatser för att minska de inomregionala skillnaderna i livsvillkor och tillgång till den samhällsservice som regionen tillhandahåller. Det innebär bland annat att arbetet med social hållbarhet, behovsstyrd vård och åtgärder för att minska inomregionala skillnader behöver fortsätta.

Arbetet för att minska verksamhetens indirekta utsläpp av växthusgaser kopplade till användningen av varor och tjänster, så kallade konsumtionsbaserade utsläpp, har gett resultat. Exempelvis har andelen textilsvinn inom sjukvårdsverksamheterna minskat och sorterings- och återvinningsgraden har ökat.

Arbetet med stärkt återbruk och förlängd livslängd på produkter har utvecklats under året och matsvinnet från patientmåltider har minskat. Samtidigt ställs Region Stockholm inför utmaningar att samla in och beräkna de konsumtionsbaserade utsläppen för att kunna sätta in de mest effektiva åtgärderna. Kommande år fortsätter arbetet med att identifiera åtgärdsområden för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Många av de minskningsåtgärder som identifierats innebär positiva effekter för klimatet samt en ökad robusthet och kostnadsbesparingar.  

Vägen framåt

Region Stockholm som är en stor aktör i Stockholmsregionen ska arbeta för att snabba på omställningen för minskad klimatpåverkan i länet. Det har positiva effekter både för regionens verksamheter, och länet i stort.

– För att Region Stockholm ska kunna fortsätta sänka koldioxidutsläppen ytterligare behövs ökad elektrifiering, fortsatt bränslekonvertering och energieffektivisering. Det innebär bland annat elektrifieringen av bussflottan, energieffektivisering inom kollektivtrafiken och fastigheter, och att ställa om sjötrafiken till fossilfritt drivmedel är arbete som behöver genomföras framåt, säger Carolina Pettersson.

En positiv trend är att fler av Region Stockholms styrdokument integrerar hållbarhetsaspekter och att förtroendet för vården ökar något. Samtidigt är det fortsatt stora skillnader i livsvillkor i länet och ojämlik tillgång till samhällsservice. 

– Under 2024 ska Region Stockholm stärka det systematiska arbetet med social hållbarhet, baserat på de sju diskrimineringsgrunderna. Detta för att säkerställa gott bemötande, tillgänglighet för alla, delaktighet och inkludering för alla människor som bor och verkar i Stockholmsregionen, säger Carolina Pettersson.

Region Stockholms årsbokslut behandlades på regionfullmäktiges sammanträde den 23 april 2024 och hållbarhetsbokslutet publiceras i samband med det.

Läs hållbarhetsbokslutet här

Fler nyheter