Ekonomisk hållbarhet

Region Stockholm ska ha en budget i balans och väga in sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter i ekonomiska beslut. På så sätt används våra resurser på ett ansvarsfullt sätt som kommer invånarna till gagn och driver på hållbar utveckling.

Ekonomisk hållbarhet syftar till att upprätthålla och främja en stabil och långsiktig ekonomisk utveckling utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov. Det innebär att balansera dagens ekonomiska läge med bevarandet av resurser och miljö, samtidigt som sociala aspekter beaktas.

En ekonomi i balans och att vi är resurseffektiva är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna driva vår samhällsviktiga verksamhet och klara uppdraget på kort och lång sikt. Regionens invånare ska kunna lita på en sjukvård och kollektivtrafik i världsklass - även i tuffa ekonomiska tider.

Ett systematiskt hållbarhetsarbete leder till minskad risk för miljö och människor och möjliggör att resurser används på ett effektivt sätt, vilket bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi. Region Stockholm investerar därför i gröna teknologier och främjar socialt ansvarstagande och cirkulära affärsmodeller.

En viktig del av vårt ekonomiska hållbarhetsarbete är att hållbarhetsaspekter ska beaktas tidigt i regionens processer för att minimera risken för kostsamma insatser senare. Detta uppnås genom att exempelvis ta hänsyn till hållbarhet i investeringar och genom att ställa krav på miljömässig och social hållbarhet i upphandlingar.