Region Stockholm driver hållbar utveckling

Vi står inför omfattande utmaningar med klimatförändringar, otrygghet och ökad ojämlikhet. Vi möter dessa utmaningar med ett ambitiöst hållbarhetsarbete där vårt mål är en socialt, ekonomisk och miljömässig hållbar framtid.

Region Stockholm har en lång bakgrund av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Vi har bland annat lyckats sänka våra koldioxidutsläpp med över 70% sedan 1990, minska och fasa ut en rad miljöskadliga läkemedel, utvecklat en nästintill fossilfri kollektivtrafik och etablerat ett systematiskt barnrättsarbete inom hälso- och sjukvården. Hållbarhetsarbetet fokuserar i dagsläget främst på insatser som minskar verksamheternas växthusgaser och däribland koldioxidutsläpp för att nå målet om klimatneutralitet 2035. Samtidigt kommer vi arbeta systematiskt med social hållbarhet för vårt bidrag till jämlikhet, jämställdhet, inkludering, delaktighet, tillgänglighet och trygghet. 

Sedan 2021 har vi en gemensam Hållbarhetspolicy och strategi som integrerar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet innebär:  

  • Social hållbarhet som innefattar mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, trygghet, barns rättigheter, delaktighet för personer med funktionsnedsättning, anti-korruption, folkhälsa, trygghet, arbetsmiljö, nationella minoriteter och hbtq.
  • Miljömässig hållbarhet som innefattar klimatpåverkan, resursanvändning, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, cirkulära flöden, miljö- och hälsoskadliga utsläpp, giftfri miljö och buller.
  • Ekonomisk hållbarhet som innefattar att organisationen har en långsiktigt hållbar ekonomi för att klara vårt samhällsuppdrag på kort och lång sikt, resurseffektivitet, gröna obligationer, samt att ekonomiska effekter av hållbarhet identifieras och tillämpas successivt när det är relevant.