Miljö

Region Stockholm arbetar systematiskt för att minska klimatpåverkan, öka resurseffektivitet och cirkularitet, främja biologisk mångfald och bidra till en giftfri miljö. Vårt arbete bidrar till en bättre miljö för länets invånare men även globalt.

Att minska vår miljö- och klimatpåverkan och att ställa om till ett förändrat klimat är några av vår tids viktigaste utmaningar. Region Stockholm arbetar systematiskt och målmedvetet för att säkerställa en god miljö för alla som bor och lever här, nu och i framtiden.

En viktig del i det arbetet är att vara energi- och resurseffektiva samt genom att resurser nyttjas, återanvänds och återvinns. På så sätt kan vi arbeta för att öka livslängden på de produkter vi använder, samtidigt som vi minskar behovet av nya inköp och därmed minskar våra kostnader, stärker vår robusthet och undviker avfall. Vi verkar för att biologisk mångfald och ekosystemtjänster bevaras och stärks, samt minskar miljö- och hälsorisker som beror på direkta och indirekta utsläpp från vår verksamhet genom att fasa ut farliga ämnen och säkerställa en ansvarsfull hantering av kemikalier.

Vårt arbete har även ett globalt perspektiv då en stor del av vår miljö- och klimatpåverkan kommer från de varor och tjänster som behövs för att Region Stockholms verksamheter ska kunna utföra sina samhällsviktiga uppdrag. Genom att ställa långtgående krav vid upphandling av varor och tjänster tar vi ett globalt ansvar för minskad klimat- och miljöpåverkan, och för mänskliga rättigheter i leveranskedjorna. Region Stockholm har som mål att vara ledande i Europa på att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling.

Region Stockholm har arbetat med miljöfrågor sedan i början på 1990-talet, och det första miljöprogrammet antogs 1993. Arbetet har varit framgångsrikt och bland annat har klimatpåverkande direkta utsläpp från våra egna verksamheter mer än halverats sedan 2011. Region Stockholm var också den första huvudstadsregionen i världen som uppnådde 100 % fossilfri kollektivtrafik på land.  

Region Stockholm arbetar för att uppnå ekologisk hållbarhet och klimatneutralitet till år 2035. En koldioxidbudget för Region Stockholm och dess verksamheter togs fram under 2023 och tillsammans med en klimathandlingsplan identifieras och prioriteras Region Stockholms fortsatta arbete mot klimatneutralitet 2035.

Innehåll