Prao - praktisk arbeslivsorientering

Lättläst

Varje år erbjuder Region Stockholm cirka 200 elever från grundskolans årskurs 8 och 9 prao - praktisk arbetslivsorientering, inom hälso- och sjukvården. Praoplats bokas via din skolas studie- och yrkesvägledare och gäller dig som bor i Stockholms län.

För dig som söker en praoplats

2021-08-27
Ett mindre antal praoplatser finns att söka under hösten. Vi hoppas på att kunna öka antalet platser inför vårterminen 2022.

Över hela Stockholms län finns sjukhus och vårdcentraler som tar emot praoelever en till två veckor. Antalet praoplatser som Region Stockholm kan erbjuda är begränsat. Praoplatserna bokar du via skolans studie- och yrkesvägledare. Det är också dit du vänder dig för att få information om vilka regler som gäller kring prao och vad du ska tänka på.

Innan praon ska din målsman fylla i en hälsodeklaration. Den lämnar du till skolhälsovården, där du får ett hälsointyg som du tar med till arbetsplatsen på praons första dag.

Alla får en handledare

Under praotiden får du en inblick i hur vården fungerar och följa arbetet på en arbetsplats. Självklart har du en handledare till stöd under hela praoperioden. I regel är det en undersköterska.

Praon inleds med en kort introduktion där du får information om exempelvis:

 • tystnadsplikt och sekretess
 • handhygien
 • arbetsklädsel
 • hur patienter ska bemötas.

Arbetstiden under praon, som i möjligaste mån ska följa din handledares schema, kan variera. Region Stockholm följer Arbetsmiljöverkets regler för hur barn och ungdomar får arbeta.

Läs om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Aktuella praoplatser inom Region Stockholm - uppdatering pågår!

Här kan du söka praoplats inom Region Stockholm och det är din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att boka plats:

 • Dalengeriatriken - ingen prao ht-21
 • Danderyds sjukhus - ingen prao ht-21
 • Ersta sjukhus - ingen prao ht -21
 • Jakobsbergsgeriatriken, endast åk. 9 - ingen prao ht-21 
 • Karolinska Universitetssjukhuset - ingen prao ht-21
 • Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby 
 • Nacka Närsjukhus/ Capio Geriatriken - ingen prao ht-21
 • Sabbatsbergsgeriatriken - tar emot prao, endast åk. 9 - fullt ht-21
 • S:t Eriks Ögonsjukhus - ingen prao ht-21 
 • Stockholm läns sjukvårdsområde - ingen prao ht-21
 • Södersjukhuset - ingen prao ht-21 
 • TioHundra AB, Norrtälje Sjukhus - ingen prao ht-21

Webbenkät om praotiden

Sista praodagen ska du fylla i en kort webbenkät med frågor om hur du upplevt din praotid.

Till enkäten som du ska fyllas i sista dagen på prao

Intyg

När du avslutat din prao kan du be din handledare skriva ett intyg som visar var och när praon skett.

För dig som är studie- och yrkesvägledare

Varje år erbjuder Region Stockholm omkring 200 elever från grundskolans årskurs 8 och 9 prao på sjukhus och vårdcentraler. Praoperioden är en eller två veckor och gäller boende i Stockhoms län.

Praoplatsen bokas enbart via skolans studie-och yrkesvägledare, som också ska se till att eleven har med sig ett hälsointyg till praoplatsen. Antalet elever som söker praoplats inom Region Stockholm är ofta fler än de platser som regionen kan erbjuda.

Hälsodeklaration 

Studie- och yrkesvägledaren ska informera praoelever inom Region Stockholm om de regler som rör hälsodeklaration. Målsman fyller i en hälsodeklaration, som eleven lämnar till skolhälsovården, som utfärdar ett hälsointyg. Hälsointyget arkiveras och kopia ges till eleven att ta med till praoplatsen för att visas upp.

Hälsodeklaration och hälsointyg på Vårdgivarguiden

Handledare och arbetstider

Alla praoelever får en handledare. I regel är det en undersköterska som har den rollen. Eleven ska i möjligaste mån följa handledarens arbetstider.

Region Stockholm följer Arbetsmiljöverkets regler för hur barn och ungdomar får arbeta.

Läs om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Sammanställning av praoenkäten om hur elever upplevt sin prao

Till elevenkät som ska fyllas i sista dagen på prao

Boka praoplats 

2021-08-27
Ett mindre antal praoplatser finns att söka under hösten. Vi hoppas på att kunna öka antalet platser inför vårterminen 2022.

Här hittar du kontaktuppgifter till sjukhus som tar emot praoelever. Praoplatserna måste bokas av skolans studie- och yrkesvägledare, ej elev eller vårdnadshavare. Kontakta det sjukhus som din elev är intresserad av för en platsförfrågan:

Dalengeriatriken - ingen prao ht-21
Marie Brunesson
E-post:  marie.brunesson@aleris.se
Telefon: 08-128 155 71

Danderyds sjukhus - ingen prao ht-21
Malin Ransgart
E-post: prao.ds@sll.se

Ersta sjukhus - ingen prao ht-21
Carina Rundqvist
E-post: carina.rundqvist@erstadiakoni.se

Jakobsbergsgeriatriken, endast åk 9 - ingen prao ht-21
Anette Jansson
E-post:anette.jansson@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset - ingen prao ht-21
Solna och Huddinge 

Linnea Skoglund
E-post: prao.karolinska.karolinska@sll.se 

Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby 
Eva Pihlanen 
E-post: eva.pihlanen@capio.se 

Nacka Närsjukhus/Capio Geriatrik - ingen prao ht-21
Tina Salminen
E-post: cgn_studenthandlaggare@capio.se   

Sabbatsbergsgeriatriken - tar emot prao, endast åk. 9, fullt ht -21
Nicola Klink
E-post: nicola.klink@sll.se 

S:t Eriks Ögonsjukhus - ingen prao ht-21
Yvonne Nordlöf
E-post: yvonne.nordlof@sll.se 

Stockholm läns sjukvårdsområde - ingen prao ht-21
Sirpa Vehkapuro
E-post: sirpa.vehkapuro@sll.se 

Södersjukhuset - ingen prao ht-21
Mona Arne
E-post: praktikplats@sodersjukhuset.se

TioHundra AB, Norrtälje Sjukhus - ingen prao ht-21
Camilla Österman Norrby
E-post:  camilla.osterman.norrby@tiohundra.se

För dig som är praosamordnare och handledare

Praoelever är viktiga ambassadörer för vårdyrket och bilden av arbetsgivaren Region Stockholm. Uppemot 90 procent av de ungdomar som valde prao inom hälso- och sjukvården kan tänka sig att arbete inom vården i framtiden. Det framgår av den enkät som genomförs efter praon.

Praotiden varar en eller två veckor. Antalet elever som får chansen att praoa inom hälso- och sjukvården inom Region Stockholm är cirka 200 per år. Praoeleven avslutar sin praoperiod med att fylla i en kort webbenkät med frågor om hur hen upplevt sin prao. Handledaren ansvarar för att eleven fyller i enkäten.

Riskfyllda arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna på vissa avdelningar inom hälso- och sjukvården är riskfyllda. Mot den bakgrunden får de, enligt Arbetsmiljöverket, inte ta emot praoelever. Det gäller akutmottagningar, infektionsavdelningar, intensivvårdsavdelningar, inom dialysvård, psykiatrisk vård. Vårdarbete inom demensvård. (enlig föreskriften AFS 2012:3) Ej heller praoelever på barnavdelningar, anestesi, operation med flera specialistvårdavdelningar.

Läs mer om minderårigas arbetsmiljö, föreskrifter på Arbetsmiljöverkets webbplats

Läs mer om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Hälsodeklaration

Skolan ansvarar för att eleverna informeras om reglerna kring hälsodeklaration och hälsointyg. Målsman fyller i en hälsodeklaration, som lämnas till skolhälsovården. Skolhälsovården utfärdar ett hälsointyg som eleven ska lämna till arbetsplatsen första dagen på praon.

Första dagen på praon

Praoveckan ska inledas med en introduktion där eleven informeras om:

 • arbetsuppgifter
 • arbetstider
 • handledare
 • patientbemötande
 • tystnadsplikt och sekretess

Handledaren och praoeleven går också igenom dokumentet Sekretess för studerande i Region Stockholm. Observera att dokumentet ska undertecknas av eleven.

Sekretess för studerande inom Region Stockholm

Arbetstider

Eleven ska i möjligaste mån följa handledarens arbetstider. Arbetstiden får dock inte överstiga åtta timmar i sträck och inte senare än till klockan 19.00. Om helgtjänstgöring förekommer ska eleven vara ledig motsvarande tid en vardag.

Närvaroplikt under praon

Eleven har närvaroplikt under praon. En del skolor skickar med en närvaroblankett som handledaren ska fylla i och returnera till skolan. Under praoperioden är eleven försäkrad via skolan.

Webbenkät

Praoeleven avslutar sin prao med att fylla i en webbenkät. Handledare ska se till att eleven får tillgång till en dator på avdelningen där enkäten kan fyllas i.

Till elevenkät som ska fyllas i sista dagen på prao

Intyg efter avslutad prao

Ofta vill praoeleven ha ett intyg efter avslutad prao.

Mall för praointyg

Faktureringsrutiner 

Praosamordnare på förvaltningar och bolag fakturerar internt terminsvis för de elever som tagits emot. Ersättningen är 550 kronor per elev och vecka.

Faktureringsadress

Region Stockholm
Regionledningskontoret
2950 15303
Box 12041
102 22 STOCKHOLM

Skriv Franklin Drobia som referens, samt att fakturan gäller PRAO.

Kontaktperson vid frågor kring fakturering

Franklin Drobia
E-post: franklin.drobia@sll.se

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?