Våra yrken inom hälso- och sjukvården

Inom hälso- och sjukvården finns många olika typer av yrken. Här kan du bekanta dig med några av dem och få reda på mer om utbildning och möjligheter.

Ambulanssjukvårdare

För att jobba som ambulanssjukvårdare måste du vara undersköterska, det vill säga du måste ha gått vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Efter det behöver du gå en ettårig vidareutbildning i ambulanssjukvård via yrkeshögskolan. Du behöver även ha körkort.

Ingen dag är den andra lik för en ambulanssjukvårdare. Du möter skadade eller sjuka människor i olika åldrar där du ibland är skillnaden mellan liv och död. Men de flesta transporter är inte akuta och du har många varierande arbetsuppgifter. 

Ambulanssjukvårdare jobbar alltid i par och turas om att köra. I varje ambulans måste det finnas en sjuksköterska med specialistutbildning. Som ambulanssjukvårdare hjälper du sjuksköterskan med att vårda patienten genom att till exempel lägga bandage, kontrollera andning, puls och blodtryck, använda EKG-utrustning och i vissa fall sätta dropp. 

Du sköter även kontakten med polis och sjukhus och annan räddningspersonal. Dagens ambulanser innehåller också allt mer avancerad teknik som du tar hand om. Som ambulanssjukvårdare ska du vara lugn och stabil, ha god fysik och god körvana, kunna samarbeta och möta patienter på ett bra sätt.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeutprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket arbetsterapeut. Huvudområdet är arbetsterapi, dessutom ingår humanbiologi, medicin samt samhälls- och beteendevetenskap. Praktik ingår som en viktig del av utbildningen. Under studierna får du prova dina kunskaper praktiskt och lära känna de arbetsfält där arbetsterapeuter jobbar.

Som arbetsterapeut arbetar du med att förebygga, förbättra och kompensera personers nedsatta aktivitetsförmåga. Du får träna människor som på grund av olycka, sjukdom eller medfött handikapp har svårt att eller riskerar att få svårt att klara sitt dagliga liv. Dina insatser hjälper dem att  få ökad livskvalitet och ett mer självständigt liv. Du jobbar med att träna patienten, ofta i team med andra yrkesgrupper.

Barnmorska

Efter sjuksköterskeexamen kan du läsa vidare på högskola för att bli barnmorska. Utbildningen är ett och ett halvt år. Du läser teori och har långa perioder verksamhetsförlagd utbildning. Barnmorska är ett eget legitimationsyrke.

Som barnmorska kan du jobba på sjukhusens förlossnings- och BB-avdelningar. Du kan även arbeta med vård av kvinnan och barnet under graviditeten och även på mödravårds- och barnavårdscentraler. Du kan också jobba på skolor och ungdomsmottagningar för att bland annat informera om sex- och samlevnadsfrågor. En annan uppgift är att skriva ut preventivmedel och göra gynekologiska hälsokontroller.

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytikerprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket biomedicinsk analytiker. Utbildningen är en blandning av medicin, teknik och naturvetenskap. Som biomedicinsk analytiker är dina expertområden alla de laboratoriemetoder och fysiologiska undersökningsmetoder som kan användas för att analysera kroppslig funktion.

Som biomedicinsk analytiker arbetar du på sjukhus, i läkemedelsindustrin eller i laboratorier. Du kan till exempel arbeta inom laboratoriemedicin med prover och analyser eller inom klinisk fysiologi där du utför undersökningar på patienter med hjälp av medicinsk utrustning. Du kan också delta i forsknings- och utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården eller inom läkemedelsindustrin. Den snabba tekniska utvecklingen och ny medicinsk forskning gör att nya metoder ständigt utvecklas. Detta innebär att du som biomedicinsk analytiker kan se fram emot ett dynamiskt och spännande yrke i ständig utveckling. Du är med och skapar kvalitet i vården och industrin genom samarbete med andra professioner såsom läkare, sjuksköterskor och kemister.

Dietist

Dietistprogrammet är en treårig universitetsutbildning och leder till legitimationsyrket dietist. Du läser anatomi, fysiologi, sjukdomslära, psykologi, livsmedelskunskap och dietetik. Auskultation och praktik ingår som en viktig del av utbildningen. Du kan välja att fortsätta med masterutbildning.

Som dietist finns det många möjligheter efter utbildningen. Du kan jobba inom primärvård, äldrevård eller akutsjukhus med patienter, antingen barn eller vuxna. Även inom hälsofrämjande områden och idrott. Du arbetar ofta i team med andra yrkesgrupper. Flera företag efterfrågar dietist i sina verksamheter. Du kan också ägna din tid åt forskning och låta den bli en del av ditt yrkesutövande.

Fysioterapeut

Fysioterapeutprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket fysioterapeut. Du läser teori och praktiserar mycket. En stor del av utbildningen handlar om hur människan fungerar i rörelse. Du studerar anatomi och fysiologi, men även psykologi. 

Efter utbildningen kan du välja många olika arbetsfält. Du kan även fördjupa dig inom något område, till exempel arbete med barn och ungdomar, äldre, patienter med psykisk ohälsa eller arbetsvetenskap. Det finns många områden att jobba inom, till exempel hälsoförebyggande arbete, äldrevården eller inom idrotten.

Kurator/hälso- och sjukvårdskurator

Socionomprogrammet på tre och  ett halvt år leder till socionomexamen. För att bli legitimerad hälso- och sjukvårdskurator krävs att man därefter går en vidareutbildning på ett år. 

Som socionom och/eller hälso- och sjukvårdskurator möter du alla typer av människor i olika, ofta svåra, perioder av livet. Du hjälper dem till förändring med kunskaper om både människa och sociala strukturer. Inom vården kan du till exempel jobba som kurator på ett sjukhus, inom äldreomsorgen eller med insatser till personer med funktionsnedsättning. Arbetet innebär också ansvar för att förebygga sociala problem, till exempel kring alkohol och narkotika. Det kräver ett nära samarbete med polis, myndigheter eller organisationer. 

Läkare

Läkarprogrammet är sex år på högskola där du varvar teori med praktik på kliniker, sjukhus och vårdcentraler. Efter utbildningen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Därefter gör du bastjänstgöring (BT) och specialiseringstjänstgöring (ST) i minst fem år och riktar in dig på en specialitet. Den totala studietiden till specialistläkare är ganska lång, men du jobbar under en stor del av tiden. 

Som läkarutbildad finns det många möjligheter. Det finns en mängd olika områden du kan specialisera dig på och forska inom. Du kan välja en bred kompetens som allmänläkare inom primärvård eller kanske en smalare inriktning vid ett sjukhus. Du kan ha verksamheten fylld av patienter eller välja en specialitet där du möter dem i form av prover eller bilder. Du kan även ägna tid åt forskning och låta den bli en del av ditt yrkesutövande. Du arbetar ofta i team med andra yrkesgrupper.

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör

Medicinsk sekreterare/vårdadministratör är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskolorna benämner utbildningen lite olika, till exempel sekreterare inom hälso- och sjukvård, medicinsk dokumentation eller vårdadministration. 

Som medicinsk sekreterare fungerar du som ett kvalificerat administrativt stöd i verksamheten och arbetar främst med medicinsk dokumentation, men även journalskrivning, service och bemötande samt dokumentation och receptionsarbete. Det blir allt mer teknik i yrket, till exempel digital diktering och datoriserade journalsystem. Ekonomihantering, data- och statistikbearbetning och personaladministration kan också ingå i arbetsuppgifterna. 

Medicinteknisk ingenjör

Medicinteknisk ingenjör kan du utbilda dig till genom en treårig högskoleutbildning eller genom att välja civilingenjör med profilering mot medicinsk teknik genom en femårig högskoleutbildning. Högskoleutbildningarna innehåller speciella kurser, till exempel medicinsk teknik och grundläggande röntgenteknik.

Medicinsk teknik kombinerar medicinska och medicintekniska kurser med teknikkurser, vilket skapar många karriärmöjligheter. Efter avslutad utbildning kan du jobba på en medicinteknisk avdelning på ett sjukhus med utbildning, inköp, utveckling och underhåll, eller på ett företag som producerar och utvecklar apparatur till vården.

Psykolog

Psykologprogrammet är en femårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket psykolog. Efter avslutad examen måste du först göra praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP) under tolv månader innan du kan ansöka om legitimation. Den praktiska tjänstgöringen gör du under handledning av en erfaren psykolog.

Som psykolog arbetar du med att förebygga och lindra psykisk ohälsa. Du får arbeta med utredningar och åtgärder inriktade på individer, grupper, organisationer och fysisk miljö inom till exempel hälso- och sjukvård, företag eller socialtjänst.

Röntgensjuksköterska

Röntgensjuksköterskeprogrammet  är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket röntgensjuksköterska. Du läser teori varvat med flera perioder verksamhetsförlagd utbildning.

Att arbeta som röntgensjuksköterska innebär att man jobbar med både människor och teknik. Undersökningar med tekniskt avancerad bildgivande apparatur kombineras med under sökningsspecifik omvårdnad av patienterna. Som färdig röntgensjuksköterska kan du arbeta på röntgenklinik där du till exempel kan utföra självständigt arbete med bland annat konventionell röntgen, datortomografi, magnetkamera och ultraljud. 

Arbetet kan också innefatta undersökningar på intervention, det vill säga i operationsmiljö där man både diagnostiserar och behandlar patienter. Du är med och skapar kvalitet i vården och industrin genom samarbete med andra professioner såsom röntgenläkare, sjukhusfysiker och medicinteknik.

Sjuksköterska

Sjuksköterskeprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket sjuksköterska. Du läser teori och har långa perioder med verksamhetsförlagd utbildning. Som färdig sjuksköterska finns det många möjligheter. Du kan till exempel arbeta på sjukhus, inom primärvården, annan närsjukvård eller på en mottagning. Arbetet kan bland mycket annat bestå av ansvar för att medicinska ordinationer blir genomförda, arbetsledning och att patienterna får den omvårdnad de behöver. Du arbetar ofta i team med andra yrkesgrupper och det finns möjlighet till forskning.

Inom vissa områden, till exempel anestesi, sjukvård och intensivvård, arbetar du med avancerad teknisk utrustning. För en sjuksköterska finns det många områden att specialisera sig inom för att bli specialistsjuksköterska. Till exempel operationssjukvård, intensivvård, ögonsjukvård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Specialistsjuksköterskeutbildningarna är oftast ett år. Distriktssköterskeutbildningen är något längre.

Skötare

För att studera till skötare/undersköterska läser du vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller nationellt yrkespaket inom vård och omsorg i vuxenutbildningen. 

Som skötare kan du arbeta med  patienterna på en psykiatrisk avdelning eller öppenvårdsavdelning. Du kan också ge stöd och service i hemmiljön, som boendestödjare eller vårdare. En stor del av arbetet går ut på att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag. Du arbetar ofta i team tillsammans med sjuksköterska, kurator, arbetsterapeut och undersköterska.

Tandhygienist

Tandhygienistprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket tandhygienist. Huvudämnet är oral hälsa, framför allt får du lära dig om förebyggande och hälsofrämjande munhälsoarbete. Under det tredje året läser du olika fördjupningsämnen.

Som tandhygienist är du inriktad på hälsa och ger information om förebyggande åtgärder som munhygien, tobak och kost både till barn och vuxna. I patientbehandlingar ingår bland annat undersökning, tester, kostutredning, röntgen, tandlossningsbehandling, puts och polering samt fluorbehandling. Du kan vara anställd på folktandvårdsklinik, hos privattandläkare, på specialistklinik eller på sjukhus inom till exempel oralkirurgi, tandreglering, tandlossning, barntandvård eller medicinsk tandvård. 

Tandläkare

Tandläkarprogrammet är en femårig högskoleutbildning som leder till legitimationsyrket tandläkare. Förutom teori, har du också mycket praktiska övningar, först på övningspersoner och sen på riktiga patienter. 

Redan under utbildningen kan du börja profilera dina kunskaper. Som tandläkare  jobbar du ofta med förebyggande vård och ställer diagnoser. Du jobbar också med att behandla tand-, mun- och käksjukdomar. Efter några år kan du utbilda dig till specialist, till exempel inom tandreglering, barntandvård, proteser eller käkkirurgi.

Tandsköterska

Inom yrkeshögskolan finns utbildningar till tandsköterska. Utbildningarna är på ett och ett halvt till två år. Som tandsköterska har du ett varierande jobb med mycket patientkontakt. Du jobbar mycket i team, men ska också självständigt kunna utföra munhälsovårdande insatser på människor i olika åldrar.

Som tandsköterska arbetar du med tandvård, förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Du arbetar tillsammans med tandläkaren vid undersökning och behandling, men kan även ta röntgenbilder och utföra administrativa uppgifter. Du kan specialisera dig till exempel som ortodontisköterska (tandreglering) eller operationstandsköterska och assistera vid tandkirurgiska operationer. 

Undersköterska

Undersköterska är idag en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver utbildning inom Vård- och omsorgsprogrammet från gymnasiet, komvux eller folkhögskola för att kunna ansöka om bevis hos Socialstyrelsen för att få använda titeln. I utbildningen får du lära dig hur vi människor fungerar vid hälsa och ohälsa ur ett helhetsperspektiv – biologiskt, psykologiskt, socialt, kulturellt och existentiellt. Du får också lära dig om tekniken i vården och inte minst hur du bemöter människor som behöver vård.

Som undersköterska kan du bland annat jobba på vårdcentral, sjukhus, äldreboenden, mottagningar och specialistavdelningar. På sjukhus arbetar undersköterskor med omsorg och stöd till patienten samt assisterar vid undersökningar och behandlingar och tar enklare kontroller. Du kan också vara ansvarig för material och förråd på avdelningen.

  • Senast granskad: 18 oktober 2023