För dig som är praosamordnare och handledare

Praoelever är viktiga ambassadörer för vårdyrket och bilden av arbetsgivaren Region Stockholm. Uppemot 90 procent av de som valde prao inom hälso- och sjukvården kan tänka sig att arbeta inom vården, enligt den enkät som genomförs efter praon.

Praotiden varar en eller två veckor. Varje år får omkring 200 elever chansen att praoa inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Praoeleven avslutar sin praoperiod med att fylla i en kort webbenkät med frågor om hur hen upplevt sin prao. Du som är handledare ansvarar för att eleven fyller i enkäten.

Stöd inför att du tar emot en praoelev finns här:

Riktlinjer och checklista inför prao

Riskfyllda arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna på vissa avdelningar inom hälso- och sjukvården är riskfyllda. Mot den bakgrunden får de, enligt Arbetsmiljöverket, inte ta emot praoelever (föreskrift AFS 2012:3).

Detta gäller för:

 • akutmottagningar
 • infektionsavdelningar
 • intensivvårdsavdelningar
 • mottagningar inom dialysvård
 • mottagningar för psykiatrisk vård
 • avdelningar inom demensvård
 • barnavdelningar
 • anestesiavdelningar
 • operationsavdelningar
 • flera specialistvårdavdelningar.

Riskbedömning för prao enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och minderårigas arbetsmiljö

Läs mer om minderårigas arbetsmiljö, föreskrifter på Arbetsmiljöverkets webbplats

Läs mer om hur barn och ungdomar får arbeta på Arbetsmiljöverkets webbplats

Hälsodeklaration

Skolan ansvarar för att din praoelev informeras om reglerna kring hälsodeklaration och hälsointyg. Målsman fyller i en hälsodeklaration, som lämnas till skolhälsovården. Skolhälsovården utfärdar ett hälsointyg som eleven ska lämna till dig på arbetsplatsen första dagen på praon.

Läs mer och ladda ned hälsodeklaration och hälsointyg från Vårdgivarguiden

Första dagen på praon

Praoveckan ska inledas med en introduktion där eleven informeras om:

 • arbetsklädsel
 • arbetstider
 • arbetsuppgifter
 • handhygien
 • handledare
 • patientbemötande
 • tystnadsplikt och sekretess.

Du som är handledare ska tillsammans med praoeleven gå igenom dokumentet Sekretess för studerande i Region Stockholm. Observera att eleven ska underteckna dokumentet. 

Sekretess för studerande inom Region Stockholm

Arbetstider

Eleven ska i möjligaste mån följa dina arbetstider. Arbetstiden är högst 7 timmar/dag och 35 timmar/vecka, ej mellan klockan 20.00 och 06.00. Om helgtjänstgöring förekommer ska eleven vara ledig motsvarande tid en vardag.

Närvaroplikt under praon

Eleven har närvaroplikt under praon. En del skolor skickar med en närvaroblankett som du som handledare ska fylla i och returnera till skolan. Under praoperioden är eleven försäkrad via skolan.

Webbenkät

Praoeleven avslutar sin prao med att fylla i en webbenkät. Du som handleder ska se till att eleven får tillgång till en dator på avdelningen där enkäten kan fyllas i.

Till elevenkät som ska fyllas i sista dagen på prao

Intyg efter avslutad prao

Ofta vill praoeleven ha ett intyg efter avslutad prao.

Mall för hur du skriver praointyg

Kontaktperson för prao i Region Stockholm:

Ann Strandqvist ann.strandqvist@regionstockholm.se
Region Stockholm

Faktureringsrutiner 

Du som är praosamordnare på nämnder och bolag fakturerar internt och terminsvis för de elever som tagits emot. Ersättningen är 550 kronor per elev och vecka.

Faktureringsadress

Region Stockholm
Regionledningskontoret
295015303
Box 12041
102 22 STOCKHOLM

Skriv William Ehrling som referens, samt att fakturan gäller PRAO.

Kontaktperson vid frågor kring fakturering

William Ehrling
E-post: william.ehrling@regionstockholm.se 

 • Senast granskad: 18 oktober 2023