Så styrs Region Stockholm

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Regionfullmäktige fattar beslut om budget och inriktning för Region Stockholms olika verksamheter. De flesta besluten grundar sig på förslag som regionstyrelsen lägger fram.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet styr tillsammans i minoritet i samarbete med Vänsterpartiet.

 • Ordförande för regionfullmäktige: Mikael Sundesten (S)
 • Förste vice ordförande: Fredrik Saweståhl (M)
 • Andre vice ordförande: Aida Asgari (MP)

Den löpande politiska styrningen under året sker genom möten i de politiska organen där politikerna fattar beslut, så kallad ärendehantering. Det demokratiska arbetet sker också via dagliga kontakter och möten med medborgare och organisationer i Stockholms län.

Mandatfördelning 2022-2026

Nedan finns den nya mandatfördelningen. Ett mandat är detsamma som en plats i fullmäktige i Region Stockholm. Totalt finns 149 mandat och för att uppnå en majoritet krävs 75 mandat.

Partier representerade i fullmäktige

Centerpartiet 9 mandat

Kristdemokraterna 10 mandat

Liberalerna 9 mandat

Miljöpartiet de gröna 6 mandat

Moderaterna 31 mandat

Socialdemokraterna 50 mandat

Sverigedemokraterna 16 mandat

Vänsterpartiet 18 mandat

Nyhet med mer information om nya politiska styret

Budgeten - det viktigaste styrdokumentet

Politikernas viktigaste styrdokument är budgeten. Budgeten beskriver mål, satsningar, ekonomiska ramar och anger inriktning för vad Region Stockholms verksamheter ska uppnå.
Mer om ekonomi och budget

Verksamhetsstyrning med förvaltningar och bolag

Varje politisk styrelse och nämnd har en förvaltning som ansvarar för det dagliga arbetet. Tjänstemännen i förvaltningarna tar fram underlag till de politiska besluten och genomför det som beslutats.

Region Stockholms operativa verksamhet utförs dels av egna förvaltningar och bolag, dels av externa entreprenörer. Region Stockholm har avtal med privata vårdgivare och trafikföretag. Ledningen för Region Stockholms olika förvaltningar och bolag fattar beslut som berör den egna verksamheten och hur den bäst ska organiseras för att kunna verkställa de beslut som politikerna fattar.

Verksamheterna i Region Stockholm arbetar fram underlag till budgeten med utgångspunkt från vad de ser behöver göras inom sina ansvarsområden för att uppnå målen. När budgeten är beslutad, konkretiserar förvaltningar och bolag mål, satsningar och ekonomiska ramar i en egen budget som tydligt visar vad den verksamheten ska uppnå.

Så fattas ett beslut

Den löpande politiska styrningen under året sker genom möten i de politiska organen där politikerna fattar beslut, så kallad ärendehantering. Politiska organ är regionfullmäktige, regionstyrelsen, nämnder, utskott och beredningar. Regionledningskontoret har till uppgift att styra, leda och samordna Region Stockholms verksamheter.

Ledningssystem, lagar och styrmodeller

Styrdokument beskriver vad som styr verksamheten och hur arbetet ska utföras.
Exempel på styrdokument är:

 • lagar
 • reglementen
 • delegationsordningar
 • policyer.

Styrdokument är en del av ledningssystem som finns både övergripande för Region Stockholm och på verksamhetsnivå. Ett ledningssystem innefattar också organisationsstruktur, lednings- och beslutsprocesser, styrmodeller och metoder för uppföljning. Det är en grund för ledning av verksamheten, att ställa upp mål och för att uppnå dessa mål. Verksamheten följs kontinuerligt upp genom bland annat bokslut, intern kontroll och revision.

Styrningen inom Region Stockholm grundas på kommunallagen och många andra lagar såsom speciallagar för sjukvård, kollektivtrafik och regionplanering.

Region, riksdag och kommun

I Sverige finns tre politiska nivåer. Sveriges riksdag fattar beslut på nationell nivå. På regional och lokal nivå styr regioner respektive kommuner. Regioner ansvarar för gemensamma uppgifter som till exempel på hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Utöver dessa tre finns ytterligare en nivå, den europeiska nivån, EU.

Nationell nivå - riksdag

 • riksdag - 349 ledamöter
 • stiftar lagar
 • beslutar om statens inkomster (skatt) och utgifter

Ansvarar för:

 • vägar
 • järnvägar och flygplatser
 • polis och domstolar
 • universitet och högskolor

Regional nivå - regioner

 • eget parlament – regionfullmäktige
 • egen beskattningsrätt och beslutanderätt

Ansvarar för:

 • hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • kollektivtrafik
 • regionalt utvecklingsansvsr

290 kommuner

 • eget parlament – kommunfullmäktige
 • egen beskattningsrätt och beslutanderätt

Bland de viktigaste uppgifterna är:

 • förskolor, grund- och gymnasieskolor, vuxenskolor
 • socialtjänst
 • äldreomsorg
Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?