Så kan du påverka

Vill du vara med och påverka politiken i regionen? Förutom att rösta i de allmänna valen finns det flera sätt att följa det politiska arbetet och göra din röst hörd i frågor som är viktiga för dig. 

Som invånare i en kommun i Stockholms län har du flera möjligheter att påverka och hålla dig informerad om verksamheten i Region Stockholm. Vi har samlat några sätt du kan påverka och få insyn i vår verksamhet.

Rösta vart fjärde år

Vart fjärde år, i samband med de allmänna valen, är det regionval. Då bestämmer alla de som är folkbokförda i Stockholms län vilka partier och ledamöter som ska sitta i regionfullmäktige. Då har du möjlighet att påverka inriktningen för Region Stockholm.

Mer om de svenska valen hos valmyndigheten

Kontakta dina politiker

Vart fjärde år väljer invånarna i Stockholms län vilka partier och ledamöter som ska sitta i regionfullmäktige. I sin tur väljer partierna vilka politiker som ska sitta i nämnder, utskott och styrelser inom Region Stockholm.

Register över politiker och förtroendevalda i Region Stockholm

Engagera dig i ett politisk parti

I regionfullmäktige sitter idag åtta partier som väljs in vart fjärde år. Många av politikerna engagerar sig på sin fritid. Att fler engagerar sig politiskt är viktigt för vår demokrati. 

Ett sätt för dig som invånare att påverka är att engagera dig i ett politiskt parti. Då kan du till exempel:

  • bli invald i regionfullmäktige vid allmänna val vart fjärde år.
  • bli föreslagen av partiet att sitta som ledamot eller ersättare i en nämnd, utskott eller styrelse.
  • påverka vilka frågor partiet ska driva i regionen och hur partiet ska ta ställning till olika förslag.

Vill du engagera dig politiskt? Ta då kontakt med det parti som du är intresserad av för att få hjälp med att inleda ditt partipolitiska engagemang. 

Följ regionfullmäktiges debatter

Regionfullmäktige är Region Stockholms högsta beslutande organ. Regionfullmäktige har vanligtvis minst åtta sammanträden per år. Dessa är öppna för allmänheten.

Om du är intresserad av att följa debatten är du välkommen att:

  • ta plats på åskådarläktaren i Landstingshuset på Hantverkargatan 45 på Kungsholmen i Stockholm. 
  • följa sammanträdena via webb-tv, antingen i direktsändning eller i efterhand.
  • Regionfullmäktiges sammanträden direktsänds även i Stockholm närradio, 88,0 MHz.

Mer information om regionfullmäktige.

Överklaga ett beslut

Region Stockholm fattar beslut som berör många människor. Som invånare i Stockholms län kan du överklaga ett sådant allmänt beslut om du till exempel anser att regionen har gjort ett formellt fel eller överskridit sina befogenheter.

Ett beslut ska överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm och det finns vissa krav på vem som kan överklaga. 

Läs beslut och dokument

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla offentliga dokument såsom ärenden, protokoll och handlingar från regionens nämnder och utskott.

Ta del av ärenden och handlingar

Enligt kommunallagen är regioner skyldiga att ha en digital anslagstavla. På den digitala anslagstavlan kan du som invånare läsa om tillkännagivanden om regionfullmäktiges sammanträden, se justerade protokoll från politiska organ samt få information om hur du går tillväga för att överklaga ett beslut.

Ta del av vår digitala anslagstavla 

Påverka din vård

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få en bättre livskvalitet.

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det finns flera olika forum för det.

Flera av våra verksamheter har patient- och närståenderåd. Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.

Ta del av fler lagar och rättigheter inom vården här. 

Påverka utvecklingen av kollektivtrafiken

Stockholm län växer och utvecklas, vilket påverkar många. År 2050 beräknas antalet invånare i Stockholms län vara 3,4 miljoner. För att möta den växande befolkningens behov av kollektivtrafik gör Region Stockholm miljardinvesteringar varje år. 

I samband med större projekt där stadsrummet påverkas finns det möjlighet att påverka genom dialog och samråd. Dessa annonseras genom vår hemsida. 

Aktuella projekt inom kollektivtrafiken i Stockholms län

  • Senast granskad: 9 februari 2024