Så går ett sammanträde i regionfullmäktige till

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål, inriktning och budget för Region Stockholm. Här får du veta vad som händer under ett sammanträde i regionfullmäktige.

 1. Inledning och justering
  Varje sammanträde börjar med att ordförande hälsar alla ledamöter och åhörare välkomna. Ledamöterna i regionfullmäktige är representanter för de politiska partier som invånarna röstat på i regionvalet. I inledningen av sammanträdet väljer ledamöterna också protokolljusterare. De godkänner att det som har hänt vid sammanträdet är riktigt återgivet. I salen sitter ledamöterna partivis.
 2. Besvarande av interpellationer
  Efter inledningen är det dags att besvara interpellationer. En interpellation är en skriftlig fråga som en ledamot ställer till ett regionråd. Regionråden ansvarar för olika områden inom Region Stockholms verksamhet. Det kan till exempel vara primärvård, kollektivtrafik eller regional utveckling. Regionrådet har innan sammanträdet svarat skriftligt på frågan. Sedan blir det ofta debatt. Alla ledamöter kan delta i debatten.
 3. Besvarande av frågor
  Sammanträdet fortsätter sedan med besvarande av frågor. Frågor till regionråden som ledamöterna ställer samma dag får svar under frågestunden mellan klockan 12.00 och 13.00. Under frågestunden är det är bara den som frågar och den som svarar som deltar i diskussionen.
 4. Beslutsförhet och tillkännagivande
  Innan sammanträdet går över för att behandla resterande ärenden på dagordningen görs en räkning över antalet ledamöter närvarande. Det måste finnas ett visst antal ledamöter närvarande för att fullmäktige ska kunna ta beslut, vara beslutsföra. Efter det frågar ordförande om kallelsen till sammanträdet har gjorts korrekt, om sammanträdet har tillkännagivits på ett riktigt sätt.
 5. Anmälningsärende
  Därefter redovisar regionfullmäktige eventuella anmälningsärenden. Ett anmälningsärende är ett ärende som lämnas till fullmäktige för kännedom.
 6. Valärende
  Sedan behandlar regionfullmäktige valärenden. Ett valärende är ett förslag från valberedningen till fullmäktige på vilka personer som ska väljas eller nomineras till olika uppdrag.
 7. Beslutsärende
  Nästa punkt på sammanträdet är beslutsärenden. Ett beslutsärende är ett ärende som är principiellt viktigt eller på något annat sätt av större vikt som fullmäktige måste ta ställning till genom beslut. Det kan handla om budget, nya tunnelbanevagnar, ny- och ombyggnationer på sjukhus eller avgifter inom sjukvården.
 8. Motion
  Sedan är det dags för regionfullmäktige att behandla motioner. En motion är ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter. Innan fullmäktige tar upp en motion för beslut ska den beredas i nämnderna. Det innebär att man tar fram beslutsunderlag. Vilken nämnd som ska ta fram underlag beror på vad förslaget gäller. Om det till exempel handlar om öppettider på vårdcentraler är det primärvårdsnämnden och om det handlar om bidrag till barncirkus är det kulturnämnden.
 9. Anmälan av nytt ärende
  I slutet av sammanträdet anmäler ledamöterna nya motioner och interpellationer. Interpellationer behandlas vid nästkommande möte och motioner remitteras (skickas) till regionstyrelsen för beredning.
 • Senast granskad: 25 oktober 2023