Protokoll och handlingar

Här finns handlingar till politikernas möten i Region Stockholm. Handlingarna består av kallelser, protokoll och andra dokument som politikerna använder som grund för sina beslut.

Aktuella politiska sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar från Region Stockholms bolag

Äldre politiska sammanträdeshandlingar

Aktuella handlingar och protokoll är från aktuellt verksamhetsår. Arkivet består av gamla handlingar och protokoll från förra året och bakåt. I arkivet hittar du gamla handlingar och protokoll för Regionfullmäktige, Regionstyrelsen, nämnder, arbetsutskott och beredningar.

Protokoll och handlingar uppdelat på politiska organ

Nedan hittar du aktuella och arkiverade sammanträdeshandlingar från politiska organs möten.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är Sveriges näst största beslutande församling med 149 ledamöter. Information om regionfullmäktige och webb-tv hittar du via länken nedan.

Regionstyrelsen

Styrelsen leder och samordnar Region Stockholms verksamhet och ekonomi. Här finns också information om de utskott och beredningar som ligger under regionstyrelsen.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden ansvarar för Region Stockholms fastigheter, exklusive trafikfastigheter, samt regiongemensamma servicefunktioner.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Nämnden ansvarar för att det finns ett utbud av hälso- och sjukvård som svarar mot befolkningens behov. Här finns också information om de utskott och den beredning som ligger under hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utskott och beredningar under hälso- och sjukvårdsnämnden

Karolinska Universitetssjukhuset

Nämnd som ansvarar för sin egen organisations verksamhet. Under nämnden lyder en förvaltning med samma namn (Karolinska Universitetssjukhuset) som leds av en förvaltningschef och som inför nämnderna är ansvariga för verksamheterna.

Klimat- och regionutvecklingsnämnden

Nämnden ansvarar för uppföljning, implementering och tillämpning av den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050).

Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje

Det gemensamma kommunalförbundet är beställare av både Region Stockholms hälso- och sjukvård och kommunens omsorg för Norrtäljeborna. Kommunalförbundet äger även TioHundra AB som bland annat driver Norrtälje sjukhus. 

Sammanträdeshandlingar hittar du på Norrtälje kommuns webbplats

Kulturnämnden

Nämnden verkställer Region Stockholms kulturpolitik och svarar för satsningarna inom kulturområdet.

Landstingshuset i Stockholm AB

Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är moderbolag som äger och förvaltar aktier i de aktiebolag som Region Stockholm använder för sin verksamhet. Bolagets ändamål är att styra, kontrollera, ha löpande uppsikt samt att finansiellt samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Region Stockholm ändamålsenligt sätt. LISAB ägs i sin helhet av Region Stockholm.

Patientnämnden

Nämnden är vårdens fristående och opartiska instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården.

Revisorskollegiet

Regionfullmäktige väljer revisorer vars uppdrag är att granska all verksamhet och pröva ansvarstagandet i nämnder och bolagsstyrelser.

Primärvårdsnämnden

Nämnden ska revidera och utveckla primärvårdens avtal i linje med nationella riktlinjer. Nämnden styr även regionens folkhälsoarbete och den regionfinansierade tandvården.

Utskott och beredningar under primärvårdsnämnden

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland

Riket är indelat i sex sjukvårdsregioner enligt beslut av riksdag och regering. Var och en av dessa regioner ska samarbeta om frågor som rör sjukvård. Samverkan inom sjukvårdsregionen utövas genom samverkansnämnden.

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Nämnd som ansvarar för sin egen organisations verksamhet. Under nämnden lyder en förvaltning med samma namn (Stockholms läns sjukvårdsområde) som leds av en förvaltningschef och som inför nämnderna är ansvariga för verksamheterna.

Trafiknämnden

Nämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för Färdtjänsten. Här finns också information om de utskott och beredningar som ligger under trafiknämnden.

Utskott och beredningar under trafiknämnden

  • Senast granskad: 9 februari 2024