Miljö

Uppläsnings-funktionen kräver att du accepterar inställnings-cookies

Miljöfrågan är en av vår tids viktigaste utmaningar. Det handlar om att säkerställa en god miljö för oss som bor och lever här, men också om ett globalt ansvar att minska vår klimat- och miljöpåverkan. Region Stockholm arbetar systematiskt och målmedvetet för att minska klimatpåverkan, bli mer resurseffektivt och cirkulärt samt att minska de miljö- och hälsorisker som beror på direkta och indirekta utsläpp från verksamheterna. Region Stockholm verkar även för att biologisk mångfald och ekosystemtjänster bevaras och stärks.

Region Stockholms miljöarbete 2022-2026

Region Stockholms ambitiösa miljöarbete fortsätter med avstamp i den nya hållbarhetsstrategin samt mål och indikatorer i Region Stockholms budget. Vi bygger vidare på det befintliga arbetet med ännu större fokus på flera viktiga områden.

Ett mer hållbart resande i länet
Ökad andel gång, cykel och kollektivt resande har positiva effekter på exempelvis folkhälsa, stadsutveckling och trygghet och är avgörande för att uppnå klimatmålen i Regional utvecklingsplan för Stockholm, RUFS 2050, där transportsektorn i sin nuvarande utformning innebär en stor utmaning. Kollektivtrafikens bidrag till minskade utsläpp samt till ökad resurs- och yteffektivitet i länet ska stärkas genom utvecklade affärsmodeller, nya mobilitetstjänster och stärkt konkurrenskraft. Region Stockholm bidrar ytterligare genom att möjliggöra ett hållbart resande till de egna verksamheterna.

Ökat fokus på konsumtionsbaserade utsläpp
Region Stockholms klimatpåverkan behöver fortsatt minska, med särskilt fokus på de konsumtionsbaserade utsläppen, i enlighet med Parisavtalets intentioner. Region Stockholm verkar även för en långsiktigt hållbar resursanvändning, vilket också innebär en minskad klimatpåverkan. En övergång från linjära till cirkulära materialflöden är en förutsättning för detta, där produkter och material återanvänds och återvinns i flera led.

Skydda människor och miljö från skadliga ämnen
Region Stockholm ska fortsatt främja en giftfri miljö och en långsiktigt hållbar cirkulär ekonomi genom minskade miljö- och hälsoskadliga utsläpp, buller och utfasning av skadliga ämnen. Läkemedels miljöpåverkan hanteras i ett helhetsperspektiv med fokus på minskade utsläpp och minskad antibiotikaresistens.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster bevaras och stärks
Den biologiska mångfalden ska öka och ekosystemtjänster värnas vid Region Stockholms mark och byggnader så att den lokala såväl som regionala grönstrukturen stärks. Vid inköp värnas den biologiska mångfalden i produktionsledet för utvalda produktgrupper.

Klimatanpassa verksamheterna
Region Stockholms verksamheter anpassas för att säkerställa drift vid effekter av ett förändrat klimat. Störningar kan utgöras av ökad frekvens och intensitet av extrema väderhändelser, exempelvis skyfall och värmeböljor. Störningar kan även utgöras av mer långsiktiga effekter, som ett förändrat sjukdomspanorama eller förändrad luft- och markfuktighet. Arbetet innebär också att beakta sociala konsekvenser och ta hänsyn till sårbara grupper i beredskapsplaner och vid extraordinära händelser.

 

Resultat av miljöprogram 2017-2021

Flera av Region Stockholms miljömål för perioden 2017-2021 är uppnådda. Det visar miljöredovisningen för år 2021 som presenterar resultaten av det miljöarbete som skett under år 2021 och under hela miljöprogramperioden 2017–2021. Merparten av de uppsatta 15 miljömålen har uppnåtts helt eller till stor del och även i vissa fall överträffats. Resultatet visar att det långsiktiga och systematiska miljöarbetet i verksamheter och bolag har gett ett tydligt positivt resultat. 

Klimatpåverkan

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste minska. Kollektivtrafiken är den del av Region Stockholms verksamheter som använder mest energi och står för en stor del av Regions Stockholms utsläpp av växthusgaser. Men även regionens fastigheter och pågående ny- och ombyggnationer påverkar miljön.

Region Stockholms klimatåtagande i miljöprogrammet innebar att utsläpp av växthusgaser skulle minska med minst 50 procent till år 2021 jämfört med 2011. Organisationens klimatpåverkan har mer än halverats under den här tiden, närmare bestämt med 55 procent. Åtgärder som har bidragit till den stora minskningen är till exempel övergången till förnybara drivmedel och elektrifiering inom kollektivtrafiken, övergången till förnybar energi inom fastigheter samt energieffektiviseringen inom både fastigheter och trafik. Inom hälso- och sjukvård har klimatpåverkan från användning av anestesigaser minskat med hela 57 procent. Omständigheterna kring pandemin har bidragit till minskningen av utsläpp till viss del, främst genom minskade flygresor.

Ett viktigt utvecklingsområde i miljöprogrammet har varit att begränsa klimatpåverkan i Region Stockholms bygg- och anläggningsprojekt inom kollektivtrafik och vårdfastigheter. Mål och arbetsmetoder för att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt har utvecklats, och till exempel beräknas klimatpåverkan för utbyggnaden av tunnelbanan kunna minskas med 30 procent, eller ca 80 000 ton koldioxidekvivalenter som resultat av klimatreducerande åtgärder.

Miljöredovisning 2021 visar också att Region Stockholm har utvecklat metoder och systematik för att klimatanpassa organisationen för att kunna hantera de effekter som kan följa av ett förändrat klimat.

Hållbara patientmåltider

Den mat som serveras i Region Stockholm är viktig, både ur ett hälsoperspektiv och hur ett miljöperspektiv. Hållbara patientmåltider handlar, utöver hälsoaspekter, om många olika miljöfrågor som klimat, giftfri miljö, biologisk mångfald och att minska antibiotikaresistensen.

Utöver att ställa tuffa krav på leverantörer arbetar Region Stockholm med att minska matsvinnet och öka andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel. Vissa livsmedel har större påverkan på miljön än andra, därför är det viktigt att fokusera på vilka livsmedel som i första hand ska vara ekologiskt producerade. Arbetet med patientmåltiderna har utvecklats med ett lägre matsvinn, minskad klimatpåverkan och en ökad andel ekologiska livsmedel.

Miljöpåverkan från kemikalier och läkemedel

Inom vården, kollektivtrafiken och fastigheter finns kemikalier som kan vara skadliga både för miljön och hälsan. Region Stockholm arbetar metodiskt för att fasa ut alla farliga kemikalier som inte är absolut nödvändiga och en stor andel farliga kemikalier har fasats ut, framför allt inom hälso- och sjukvården. Inom bygg- och anläggningsprojekt har produkt- och materialval görs för att främja skydd av människor och miljö från skadliga ämnen. Mål om att minska användning av miljö- och hälsofarliga kemikalier inom kollektivtrafik har inte uppnåtts, men målarbetet och själva mätningen har bidragit till framsteg, genom att trafikförvaltningen och trafikutövarna har fått bättre kunskap om kemikalieanvändningen

En viktig fråga är också användningen av läkemedel. Genom verksamheternas miljöarbete har användningen av miljöbelastande läkemedelssubstanser minskat liksom kassationen av läkemedel.

Läs mer i Miljöredovisning 2021 (regionstockholm.se)

 

Formuläret kräver att du accepterar inställnings-cookies

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?