Miljö

Miljöfrågan är en av vår tids viktigaste utmaningar. Det handlar om att säkerställa en god miljö för oss som bor och lever här, men också om ett globalt ansvar att minska vår klimatpåverkan. Region Stockholm arbetar systematiskt och målmedvetet för att minska klimatpåverkan, bli mer resurseffektivt och att minska de miljö- och hälsorisker som beror på direkta och indirekta utsläpp från verksamheterna.

Klimatpåverkan

Utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser måste minska. Kollektivtrafiken är den del av Region Stockholms verksamheter som använder mest energi och står för en stor del av Regions Stockholms utsläpp av växthusgaser. Men även regionens fastigheter och pågående ny- och ombyggnationer påverkar miljön.

Sedan 1990 har Region Stockholms utsläpp av koldioxid minskat med drygt 70 procent (att jämföra med det nationella målet om 40 procent fram till 2020). Den största minskningen sker inom kollektivtrafiken, där utsläppen halverats de senaste fem åren. I dag använder Region Stockholm nästan bara förnybar energi, bland annat är andelen förnybar energi för fastigheter 95%, och 100 % av all busstrafik och all spårbunden trafik drivs på förnybar energi. Det gör Stockholmsregionen först i världen med en helt fossilfri bussflotta och kollektivtrafik på land.

Blå Illustration Klimatpåverkande utsläpp_2020.jpg

Beräkningar av klimatpåverkan sker utifrån ett livscykelperspektiv, där även produktion och distribution ingår. Genom miljökrav i upphandling och resurseffektiv användning av produkter minskar Region Stockholms klimatpåverkan från konsumtion och produktion.

Region Stockholms klimatåtagande innebär att utsläpp av växthusgaser minskar med minst 50 procent till år 2021 jämfört med 2011.

En långsiktig klimatfärdplan för hela Stockholmsregionen kommer att beslutas 2019.

Hållbara patientmåltider

Den mat som serveras i Region Stockholm är viktig, både ur ett hälsoperspektiv och hur ett miljöperspektiv. Hållbara patientmåltider handlar, utöver hälsoaspekter, om många olika miljöfrågor som klimat, giftfri miljö, biologisk mångfald och att minska antibiotikaresistensen.

Utöver att ställa tuffa krav på leverantörer arbetar Region Stockholm med att minska matsvinnet och öka andelen ekologiska och lokalproducerade livsmedel. Vissa livsmedel har större påverkan på miljön än andra, därför är det viktigt att fokusera på vilka livsmedel som i första hand ska vara ekologiskt producerade.

Miljöpåverkan från kemikalier och läkemedel

Inom vården, kollektivtrafiken och fastigheter finns kemikalier som kan vara skadliga både för miljön och hälsan. Region Stockholm arbetar metodiskt för att fasa ut alla farliga kemikalier som inte är absolut nödvändiga. De senaste åren har en stor andel farliga kemikalier fasats ut, framför allt från inom hälso- och sjukvården.

En viktig fråga är också användningen och utskrivningen av läkemedel. Genom Region Stockholms plan för läkemedel och miljö att arbetar regionen för att minska miljöpåverkan från läkemedel vid tillverkning, användning och kassation. Alla som skriver ut läkemedel i regionen kan gå den webbaserade utbildningen Läkemedel och miljö om hur man genom rätt förskrivningar kan minska den negativa miljöpåverkan.

Region Stockholms miljöprogram

Miljöarbetet inom Region Stockholm styrs främst genom det miljöprogram som gäller för åren 2017-2021. Miljöprogrammet ska bidra till att uppnå nationella och internationella mål samt en hållbar utveckling. Det innehåller 15 mål och 24 indikatorer, därtill finns riktlinjer och grundläggande krav för miljöarbetet. Miljöprogrammet gäller för alla regionsfinansierade verksamheter och följs upp varje år.

Miljöarbete inom kollektivtrafiken
Miljöarbete med fastigheter
Regionplanering för att minska miljöpåverkan

Hjälp oss att förbättra regionstockholm.se!

Hjälpte den här informationen dig?