Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Region Stockholm arbetar med öka biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster, dels genom att stärka grönstrukturen vid mark och byggnader, dels genom att minska resursförbrukningen samt ställa krav inom inköp och upphandling. 

Förlust av biologisk mångfald och negativ påverkan på våra ekosystem är en av vår tids viktigaste frågor. Biologisk mångfald är den variation som finns mellan och inom arter och livsmiljöer på jorden. Den spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten. Biologisk mångfald är en av många ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det kan exempelvis vara råvaror till byggnader, livsmedel, rent vatten och hälsosamma miljöer att vistas i. Träd bidrar exempelvis till svalka och minskar risk för översvämning. För att ekosystemtjänster ska kunna genereras behövs fungerande ekosystem som skapar nytta och värde för samhället. Naturen och vi människor är beroende av ekosystem i balans.

Region Stockholms verksamhetsområden är omfattande och berör stora arealer för anläggning och infrastruktur samt inköp av produkter och tjänster, vilket har en påverkan på biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster. Genom att stärka den lokala och regionala grönstrukturen kan biologisk mångfald öka och ekosystemtjänster värnas vid Region Stockholms mark och byggnader. Åtgärder kan vara exempelvis insektshotell, faunapassager, sedumtak, att bevara träd samt parker med varierande växtlighet. Region Stockholm jobbar även strategiskt med att minska resursförbrukningen och med att ställa krav i upphandling för att begränsa risken för utarmning av biologisk mångfald vid produktion av relevanta varor och tjänster.  

  • Senast granskad: 24 oktober 2023