Resurseffektivitet och cirkulära flöden

Övergången till resurseffektiva och cirkulära produktflöden är en förutsättning för att nå Region Stockholms miljö- och klimatmål och bidrar till kostnadseffektivitet och en robust varuförsörjning.

I en linjär ekonomi följer produkter och material en "ta, använda, kasta"-modell, vilket genererar avfall och utarmar resurser. Ett cirkulärt produkt- och materialflöde är resurseffektivt och återanvänds så länge som möjligt innan materialet återgår till att bli en ny råvara. På så sätt minskar behovet av nya inköp av produkter och ny råvara. Det bidrar till ökad kostnadseffektivitet, minskad mängd avfall och minskad miljö- och klimatpåverkan.

Genom att maximera återanvändning och återvinning samt minimera avfall, skapas en mer robust försörjningskedja och ett minskat beroende av icke-förnybara resurser. Cirkularitet minskar på så sätt risken för brist på produkter och material, och våra verksamheter blir mer motståndskraftiga mot externa störningar och förändringar. På det sättet kan cirkularitet bidra att Region Stockholm blir mer robust och anpassningsbar inför framtida utmaningar och osäkerheter.

Region Stockholm arbetar med resurseffektivitet och ökad cirkularitet på produkter och material på olika sätt. En viktig del är att ställa krav i våra upphandlingar som möjliggör resurseffektiv produktion och användning, återanvändning och återvinning. Nya arbetssätt som främjar en resurseffektiv användning och återanvändning av produkter och material är också en viktig aspekt i cirkularitetsarbetet.

För att lyckas med övergången till cirkulära produktflöden behövs samverkan både internt och externt. Dels sker samverkan mellan Region Stockholms verksamheter för att skapa samsyn kring regionövergripande prioriteringar. Region Stockholm deltar även i olika innovations- och forskningsprojekt med leverantörer, akademi och andra aktörer och regioner för att tillsammans hitta nya och innovativa lösningar.

  • Senast granskad: 24 oktober 2023