Klimat- och energi

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. Energi- och resursanvändning behöver vara långsiktigt hållbar för att lokala och globala klimatmål ska kunna nås.

Region Stockholm är en bred organisation och våra verksamheter påverkar klimatet på flera sätt. Därför är det viktigt för oss att arbeta systematiskt med att minska vår klimatpåverkan – för att bidra till att både egna och globala klimatmål nås. Vi har länge arbetat med att minska våra direkta koldioxidutsläpp och har sedan 1990 lyckats minska dem med över 70 %. Vi fortsätter arbetet med att minska de direkta utsläppen och lägger särskilt fokus på att också minska våra konsumtionsbaserade utsläpp, det vill säga de utsläpp som relaterar till varor och tjänster vi köper in.

Inom kollektivtrafiken har Region Stockholm länge varit ledande när det gäller omställning till förnybar energi. All kollektivtrafik på land drivs med biobränslen eller el som kommer från sol, vind eller vatten. Inom sjötrafiken tar omställningen lite längre tid, men under 2020 uppnåddes målet om 50 % förnybart drivmedel här. Vi fortsätter arbetet, bland annat genom införande av fler elbussar och fortsatt övergång till förnybara drivmedel, eller eldrift, i sjötrafiken. En viktig del för en hållbar regional utveckling med låg klimatpåverkan är förstås att du som resenär väljer att resa kollektivt, cyklar eller går, i stället för att ta bilen.

Våra verksamheter använder mycket el – både spårtrafiken och sjukhusen är stora, men även samhällsviktiga, elanvändare. Därför har vi ett intensivt energieffektiviseringsarbete, som både rör våra fastigheter, elintensiv utrustning och kollektivtrafiken. Förutom att den el vi köper in kommer från förnybara resurser, tittar vi även på möjligheterna att utöka vår egen elproduktion, exempelvis genom att installera fler solceller på våra fastigheter. För att bidra till samhällets robusthet i elsystemet undersöks också möjligheter till minskat effektuttag från elnätet, när det är högt belastat, utan att riskera störningar för våra egna verksamheter.

En stor del av Region Stockholms klimatpåverkan grundar sig i de varor och tjänster som behövs för att våra verksamheter ska fungera. För att nå vårt mål om att uppnå klimatneutralitet senast år 2035 har vi mycket att göra här. Våra hälso- och sjukvårdsverksamheter är resursintensiva och för att minska klimatpåverkan här behövs en övergång till mer flergångsprodukter och -material samt förnybara material. Det hänger även tätt ihop med arbetet kring resurseffektivitet och cirkularitet. Ett annat viktigt område är bygg- och anläggningsprojekt, både inom kollektivtrafiken och hälso- och sjukvården. För att minska klimatpåverkan här arbetar vi bland annat med skarpa krav på material, utformning och arbetsmetoder i upphandlingarna, miljöcertifieringar och energiprestanda i de färdiga byggnaderna. Trots att utbyggnad av tunnelbanan och nya vårdfastigheter påverkar miljön är de ändå viktiga delar för en mer hållbar region för dig som invånare.

  • Senast granskad: 24 oktober 2023