Giftfri miljö

Region Stockholm arbetar aktivt för att skydda människa och miljö från farliga ämnen. Genom att fasa ut farliga ämnen och minska miljö- och hälsofarliga utsläpp främjas både en giftfri miljö och en långsiktigt hållbar cirkulär ekonomi.

Inom Region Stockholms verksamheter används en mängd olika produkter, kemikalier och läkemedel. Vissa av dem kan ha en negativ påverkan på såväl människa som miljö och därför är det viktigt att arbeta för att minska risken för utsläpp och exponering. Utsläpp kan ske under själva användningsfasen, men kan även uppkomma vid tillverkning och i avfallsledet.

Genom att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen, där vi aktivt söker efter bättre alternativ och fasar ut de värsta, så minskas både risken för exponering och för utsläpp. För att kunna uppnå en långsiktigt giftfri miljö och en cirkulär ekonomi är det också viktigt att produkter och material inte innehåller farliga ämnen eftersom dessa riskerar att föras vidare när materialet i ett senare skede återvinns eller återanvänds. Därför behöver vi arbeta med innovativa lösningar och substitution för att undvika farliga ämnen i produkter och material.

Genom att anamma ett förebyggande angreppssätt för kemikaliehantering, inklusive kontroll av farliga kemikalier som är lika varandra minskar vi risken för att ersätta ett farligt ämne med ett annat liknande. För att minska miljöpåverkan av farliga ämnen är även rätt avfallshantering och återvinning viktigt. Detta hjälper till att förhindra läckage av farliga kemikalier och läkemedel till miljön. För att undvika att det finns miljö- och hälsofarliga ämnen i de varor och produkter som Region Stockholm använder ställs långtgående hållbarhetskrav i våra upphandlingar. Vi genomför även kontroller för att säkerställa att kraven efterlevs och genomför exempelvis avtalsuppföljningar och skickar även produkter på kemisk analys för att undersöka innehållet.

Läkemedel är en viktig del av hälso- och sjukvården och det viktigaste är naturligtvis alltid att våra patienter får de läkemedel de behöver. Läkemedel utsöndras ur kroppen vid användning och på så vis kan de via avloppssystemet nå vattenmiljön. De kan även nå miljön genom felaktig kassation eller genom utsläpp vid tillverkning. När läkemedel kommer ut i miljön kan de ha en negativ effekt på såväl djur som växter. Utsläpp av antibiotika kan också bidra till ökad antibiotikaresistensutveckling. Antibiotikaresistens utgör en allvarlig risk för människors hälsa då det gör infektionssjukdomar mer svårbehandlade.

Region Stockholm arbetar för att minska miljöpåverkan från läkemedel under hela livscykeln. Det gör vi bland annat genom att väga in miljöhänsyn vid val av läkemedel till Kloka listan. Kloka listan är Region Stockholms lista över rekommenderade läkemedel att använda vid vanliga sjukdomar. När vi upphandlar de läkemedel som används på sjukhusen så ställer vi krav på att läkemedelstillverkarna ska arbeta för att motverka risken för utsläpp av läkemedel vid tillverkning. Vi har ett särskilt fokus på att minska risken för antibiotikaresistens och ställer därför extra hårda krav när vi upphandlar antibiotika. Dessutom har Region Stockholms vårdverksamheter rutiner för att säkerställa att läkemedel kasseras på rätt sätt så att de inte kommer ut i miljön.

  • Senast granskad: 24 oktober 2023